Fikirtepe Planları OnaylandıBakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul'un Kadıköy ilçe sınırları içerisinde yer alan planlama alanının, kuzeyde D-100 (E-5) Karayolu, güneyde Marmara Üniversitesi Kampüsü, doğuda Merdivenköy Mahallesi ve batıda da Kurbağalıdere ile sınırlandığını belirtti.

Bölgede, konut, yol ve konut artı ticaret alanlarının yoğunluk gösterdiğine işaret edilen açıklamada, arazi tespit çalışmalarında planlama alanında 6 bin 341 bina bulunduğu ve bunların yüzde 3,28'inin iyi durumda olduğunun belirlendiği vurgulandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) onaylanan 28 Kasım 2012 tasdik tarihli planın, "yapılacak çalışmalarda ada bazında yüzde 100 anlaşma şartının olması nedeniyle planın uygulamaya geçmesinde zorluk yaşanması, avan proje ve ruhsatlandırma aşamasında her iki kademe belediyenin de (İBB ve Kadıköy Belediyesi) yetki alması sebebiyle onay süreçlerinin uzaması, bölgenin barındıracağı nüfus ve yapılaşma koşulları göz önünde bulundurulduğunda planda belirtilen ulaşım kademelenmesinin ihtiyacı karşılayamaması, kentsel ve sosyal donatı alanlarının yetersiz oluşu, terk alanlarından elde edilecek donatı alanlarının mekansal dağılımlarının bütüncül yaklaşımla kurgulanamaması nedeniyle donatı sürekliliğinin sağlanamaması, donatı alanlarının hangi idareye terk edileceğine ilişkin hususların net olmayışı" gibi problemler içerdiği vurgulanan açıklamada, söz konusu planın İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin kararıyla iptal edildiği bildirildi.

Fikirtepe'de yapılacak çalışmalar

Açıklamada, Kadıköy ilçesinde Fikirtepe ve Dumlupınar mahalleleriyle Eğitim ve Merdivenköy mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 134 hektarlık alanın 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında riskli alan ilan edildiği anımsatıldı.

Alanın bugüne kadar geçirdiği fiziksel planlama süreci incelenerek, mevcut çalışmaların değerlendirildiği belirtilen açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşlar ve yerel temsilcilerle görüşülerek talepler ve beklentilerin tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, müteahhit firmalarla toplantı yapılarak, önerilen projelerin değerlendirildiği ifade edilerek, proje alanına ilişkin arazi çalışmaları ve saha incelemelerinin detaylı olarak yerinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Fikirtepe, Dumlupınar ve Merdivenköy mahalallelerine ilişkin helikopterli arazi görüntüleme çalışmasının da yapıldığına işaret edilen açıklamada, "Proje alanının kentsel silüete olan etkisini tespit etmek amacıyla Marmara Denizi'nden fotoğraflama çalışması yapılarak, arazi ve yapılaşmanın silüet modellemesi oluşturulmuştur. Tüm çalışmalar doğrultusunda 1/1000 Ölçekli Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planı, Plan Notları ve Plan Raporu hazırlanarak Bakanlık onayına sunulmuştur" ifadesi kullanıldı.

Afet riski bertaraf edilecek

Açıklamada, planlama alanının, "1.Derece Deprem Bölgesi"nde ve "Yerleşime Önlemli Uygun Alanlar" sınırı içerisinde bulunmasından dolayı afet riskinin bertaraf edilerek, öncelikli olarak can ve mal güvenliği sağlanacağı vurgulandı.

Alana teknik ve mühendislik hizmetleri açısından donanımlı, yeşil yapılar inşa edileceği belirtilen açıklamada, Bakanlığın resen uygulama yapmasıyla planlama sorunlarıyla sosyal ve fiziksel problemlerin daha hızlı çözüldüğüne dikkat çekildi.

Açıklamada, uzlaşma sürecinde 3'te 2 çoğunlukla karar alınabileceğine işaret edilerek, tüm iş ve işlemlerde, belediye ve noterlerce alınacak harçlardan muafiyet sağlanması, maliklerin karşılıksız kira yardımı alabilmesi, kredi ve faiz desteği gibi sağlanan avantajlarla planlama çalışmalarının ve planın uygulamaya geçme sürecinin hız kazandığı bildirildi.

Emsal değerinde değişiklik

Fikirtepe Mahallesi'ndeki riskli alana ilişkin alanda Bakanlıkça planlama çalışmaları başlatıldığı, bu çerçevede bölgede yaşayan vatandaşlarla görüşüldüğü ve yatırımcılarla toplantılar gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda, planlama çalışmaları sonuçlandırılmış olup, yapılan planlamayla bölgedeki yol aksları genişletilmiş, sosyal donatı alanları arttırılmış ve emsal değerleri İstanbul geneli çerçevesinde dikkate alınarak daha yaşanabilir seviyelere çekilmiştir. Ayrıca, Fikirtepe'ye değer katacak planların, Bakanlığımızca sonuçlandırılacak kentsel tasarım projeleriyle gerçekleştirilmesi sağlanmıştır."

Konu Başlıkları Burada Görünecek

Kentsel tasarım projeleri

Planla birlikte hazırlanan kentsel tasarım projesiyle şehircilik ilkeleri doğrultusunda kentsel ve sosyal donatı alanları standartlarının sağlanmasının hedeflendiği ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Donatı alanları ve yeşil alanlar, kentsel tasarım rehberine uyumlu bütüncül yaklaşımla ele alınacak. Donatı ve yeşil alan sürekliliği sağlanacak. Park ve rekreasyon alanları oluşturulacak. Proje alanını kent bütününe bağlayan ana ulaşım bağlantıları üzerinde yeşil akslar oluşturulacak. Alandaki yapılaşma koşulları ve nüfus yoğunluğu dikkate alınarak ulaşım planlaması gerçekleştirilecek. Kent içi taşıt yollarında belirli kademelerde genişleme yapılması ve çevrede bulunan toplu taşıma akslarıyla ulaşım bağlantıları sağlanacak. Metro bağlantı aksları ve yer altı otoparklarıyla desteklenen yaya aksları oluşturularak donatılar arasında erişilebilirlik sağlanacak."

Kent silüetinin korunması

Planlama alanında bina yüksekliklerinin, silüet kotu göz önünde bulundurularak belirleneceği vurgulanan açıklamada, İstanbul kent silüetinin korunması için kentsel tasarım rehberindeki silüet modellemesine göre uygulama yapılacağı ifade edildi.

Kentsel Tasarım Onay Komisyonunca hazırlanan kentsel tasarım rehberi doğrultusunda, avan projeler, çevre ve peyzaj düzenlemeleri, dış cephe uygulamalarıyla modern ve geleneksel tasarım ilkelerinin birarada sentezlenerek, çalışma alanı bütününe yönelik tasarım kriterlerinin belirleneceğine dikkat çekilen açıklamada, sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde çevreye duyarlı, enerji ve su tasarruflu, yeşil binaların oluşturulması konusunda yatırımcıların teşvik edilmesinin sağlanacağı kaydedildi.