İmar Yasası Değişiklik Çalışmaları Başlatıldı

Bayındırlık ve İskân Bakanı Abdülkadir Akcan, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nın 3194 sayılı İmar Kanunu'nda revizyon çalışmalarının başlatıldığını söyledi.
Türk Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen "AB Sürecinde 2. Yerel Yönetimler Zirvesi"nde konuşan Bakan Akcan, "Uluslararası ve ulusal düzeyde meydana gelen gelişmeler ışığında, kentleşme ile ilgili politika ilke ve esasları belirleme, ülkenin kalkınmasını sağlama, koruma ve kullanma dengesini oluşturma, merkezî ve yerel yönetimlerin görevlerini yeniden tanımlama, yönetimler arasında işbirliği sağlayarak, etkin bir denetim mekanizmasını oluşturma, afete duyarlı planlama, yapılaşma ve kullanmaya ilişkin esaslar geliştirme, sağlıklı ve yaşanabilir çevreler oluşturma ve yaşam kalitesini artırma, uygulama alanında saptanan eksiklikleri giderme önemli hedeflerimiz arasındadır" dedi.
Akcan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kapsamda Bakanlığımızca, 3194 sayılı İmar Yasası'nın revizyon çalışmaları başlatılmış ve 'İmar ve Şehirleşme Kanun Tasarısı' hazırlanmıştır. Hazırlanan taslak, Bakanlığımıza bağlı kuruluşlar ile Bakanlığımız teşkilatında yer alan birimlerin katılımı ile oluşturulmuş, kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınmak suretiyle tasarının son şekli ortaya çıkmıştır".