Emlak GYO: Ataşehir’de Devam Eden Projelerle İlgili Aleyhte Bir Karar Yok

Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Danıştay’ın Ataşehir’de bazı taşınmazlar için verdiği yürütmeyi durdurma kararının devam eden projeleri etkilemeyeceğini duyurdu. Kararın bir iptal kararı değil yürütmeyi durdurma kararı olduğunu belirten Emlak GYO, Danıştay’ın daha önceki benzer davalarda da bu şekilde kararlar aldığını hatırlattı.

Emlak GYO Genel Müdürü Dr. Feyzullah Yetgin tarafından tarafından yapılan açıklamada basında “Yeni Ataşehir’e Danıştay Freni” başlığıyla çıkan haberde “Danıştay’ın Ataşehir Sakinleri Dayanışma Derneği’nin Ataşehir’in İmar Planlarının iptali istemiyle açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı verdiği” şeklindeki ifadelerin tereddütlere neden olduğu belirtildi.

Açıklamada Danıştay’ın “bilirkişi raporu alındıktan sonra bu konuda yeniden bir karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulması talebini kabul ettiği” hatırlatılarak Emlak GYO tarafından ihalesi gerçekleştirilen ve yapımı devam eden projelerle ilgili aleyhte bir durumun sözkonusu olmadığı vurgulandı. Emlak GYO açıklamasında kararda yalnızca planların yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği, bu kararın da ruhsatı alınmış ve yapımı devam eden inşaatları etkilemeyeceği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Yüksek Mahkemenin daha önce benzer olaylarda vermiş olduğu kararlar da bu yöndedir. Nitekim Danıştay daha önceki örnek kararında (6/2003/3434 Esas 2004/6885 Karar) “Dava konusu olayda, inşaat ruhsatının dayanağı olan imar ve parselasyon planlarının Mahkemece iptal edildiğinden bahisle söz konusu parseldeki inşaata devam edilemeyeceğine karar verilmiş ise de, ruhsat alınarak başlanan ve tamamlanan, ruhsatının iptal edildiğine ilişkin bir bilgi ve belge de bulunmayan inşaatın, ruhsata aykırılığı tespit edilmeden ya da ruhsatı iptal edilmeden, sadece dayanağı imar ve parselasyon planı iptal edildiği gerekçesiyle, durdurulmasında mevzuata uygunluk bulunmadığından, inşaatın durdurulmasına ilişkin işlemin iptaline yönelik İdare Mahkemesi kararında sonucu itibariyle isabetsizlik bulunmamaktadır.” denilmektedir.

Kaldı ki, Danıştay 6. Hukuk Dairesinin 2005/3555 Esas sayılı dosyasında verdiği 13.02.2006 tarihli karar, yukarıda belirtilen kararda olduğu gibi imar planların iptali değil, yürütmesinin durdurulması kararıdır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."