Kültür Bakanlığı, Müzeleri Belediyelere Devrediyor

Kültür Bakanlığı’na bağlı olan il, ilçe ve beldelerdeki kütüphane ve müzeler yerel yönetimlere devrediliyor. Bu kapsamda taşra teşkilatı da kapatılacak. "Kültür ve Turizm Bakanlığının Bazı Taşra Kuruluşlarının İl Özel İdareleri ve Belediyelere Devredilmesi ile Bazı Yasa ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Tasarısı" TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yasaya eklenecek maddeyle Bakanlığın taşra teşkilatında bulunup belediye sınırları içinde yer alan güzel sanatlar galerileri, müzeler, kütüphaneler, kültür merkezleri ile danışma büroları belediyelere; bunlardan belediye sınırları dışında kalanlar ile il halk kütüphaneleri ve arkeolojik eser bulunan müzeler ise il özel idarelerine devredilecek. Bu kapsamda il müdürlükleri de kaldırılacak. Yasayla birlikte, 81 il kültür ve turizm müdürü ile 100 müdür yardımcısının görevleri sona erecek.

Bu yöneticiler en geç altı ay içinde derece ve kademelerine uygun olarak il özel idaresi tarafından ihtiyaç duyulan kadrolara atanacak ve yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski görevlerinde eline geçen parayı almaya devam edecek.

Bu personel atandığı yeni kadrolarda, eline geçen paranın eski kadrosuna oranla daha az olması durumunda, aradaki fark, farklılık giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenecek.