TOKİ'ye Arazi Vergisi MuafiyetiToplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) ait arazi ve arsalara, arazi vergisi muafiyeti getirilmesini öngören yasa tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, mevcut yasada, Hazineye ait "arsa ve araziler" ibaresini kaldırıyor.

Tasarıya göre, kamu hizmetine tahsis edilen arazi ve arsalar hariç olmak üzere, TOKİ'nin talebi, Maliye, Bayındırlık ve İskan Bakanlarının ortak teklifi ve Başbakanın onayı ile belirlenen arsa üretim alanlarında bulunan Hazine'ye ait taşınmazlar ve Hazine adına tescil edilecek taşınmazların mülkiyeti, TOKİ'ye bedelsiz olarak devredilecek.

TOKİ'ye ait arazi ve arsalar, arazi vergisinden daimi olarak muaf olacak.

Tasarı, tasfiye halinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş'nin, bankacılık faaliyetleri dışında kalan mal varlıkları ve bu konuda faaliyet gösteren iştiraklerindeki hisse payları, ticari gayrimenkulleri ve ihtiyaç fazlası gayrimenkullerinin; bilanço değeri üzerinden olmak üzere, bedeli karşılığında TOKİ'ye devredilmesini de düzenliyor.

Buna göre, tasfiye halinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş tarafından TOKİ'ye devredilen varlıklardan ve bu varlıklarla ilgili devirden önce yapılan akitlerden doğan yükümlülükler nedeniyle TOKİ ve ortaklıklarından hiçbir hak ve alacak talebinde bulunulamayacak. Bu hüküm, devir tarihinden sonra açılmış dava ve icra takiplerinde veya devirden önce banka aleyhine açılan, devirden sonra TOKİ'ye ve ortaklıklarına husumet yöneltilerek sürdürülen dava ve icra takiplerinde de uygulanacak.

Konut Edindirme Yardımı Hak (KEY) Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun gereği, hak sahiplerine, hisse senedi olarak ödeme yapılması işlemi, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde, talep eden hak sahiplerine verilecek hisse senetleri hariç, durdurulacak. Bu tarihten sonra hak sahiplerine ödeme nakit olarak yapılacak.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin, konut edindirme yardımı hak sahiplerine ödeme yapılması işlemlerini yürütebilmesi için, 5 yıl süreyle sermaye piyasası mevzuatına tabi olmaması hükmü de kaldırılacak.

Tasarıda, TOKİ'ye 1 Başkan Yardımcısı, 3 Daire Başkanı, 46 uzman ve 4 müşavir avukat olmak üzere, 54 kadro ihdas edilmesi de öngörülüyor.

Öte yandan, büyükşehir belediyelerinin görevleri arasına, finans merkezi olarak kullanılacak alanları belirlemek, bu alanlarda, her ölçekteki imar ve parselasyon planlarını, imar uygulamasını, ruhsatlandırma ve denetleme işlemlerini yapmayı da ekleyen madde, önergeyle tasarıdan çıkarıldı.