Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU Egepen Egepen

Bayındır Spor Salonu Çevre Düzenleme İşi

İhale Makamı: İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İşin Adı: Bayındır Spor Salonu Çevre Düzenleme İşi Resmi Gazete Yayın Tarih

ihalehaber.com/56292br/> İhale Makamı: İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
İşin Adı: Bayındır Spor Salonu Çevre Düzenleme İşi

Resmi Gazete
Yayın Tarihi: 04.05.2004

İhale Tarihi: 18.05.2004 14:00

İhale Şekli: Açık İhale Usulü
İhale Yeri: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şehitler Cad. No:10 Alsancak-İzmir
Bedeli: 50,000,000


İhale Kayıt No : 2004/54069
1. İdarenin

a ) Adresi : ŞEHİTLER CADDESİ NO:10 ALSANCAK - İZMİR

b ) Telefon - Faks Numarası : 232 4648208 - 232 4633178

c)Elektronik Posta Adresi (varsa) :

2. İhale konusu yapım işinin

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : Spor Salonu Çevre Tanzim İşi

b ) Yapılacağı Yer : İzmir Bayındır İlçesi Spor Salonu Çevresi

c ) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır

d ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 50 (elli) takvim günüdür.

3. İhalenin

a ) Yapılacağı Yer : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şehitler Cad. No:10 Alsancak-İzmir

b ) Tarihi - Saati : 18.05.2004 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan isteklilerin ihale dışı bırakılmayı öngören durumlarda bulunulmadığına dair, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname
Yabancı istekliler (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler,

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:
Şekli ve içeriği Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen şekilde 1 (bir) adet İnş.Yük.Müh. veya İnş.Müh. veya Yük.Mimar veya Mimar teknik personel taahhütnamesi,
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , Resmi Kurumlara yapılmış her türlü bina tanımına uyan inşaat işi veya Resmi Kurumlara yapılmış çevre düzenlemesi işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6. İhale dokümanı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şehitler Cad. No:10 Alsancak-İzmir adresinde görülebilir ve 50,000,000 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7. Teklifler ihale saatine kadar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şehitler Cad. No:10 Alsancak-İzmir adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

http://www.yapi.com.tr/haberler/bayindir-spor-salonu-cevre-duzenleme-isi_11525.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!