Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

Eskişehir İli Mihalıççık İlçesi Yunus Emre Tabiat Parkı Enerji Nakil Hattı ve 50 Kva Trafo Yapım İşi İhalesi

Tarım ve Orman Bakanlığı V. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Şube Müdürlüğü

İHALE TARİHİ: 18 Nisan 2019 14:00
İHALE MAKAMI: Tarım ve Orman Bakanlığı V. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Şube Müdürlüğü
İŞİN YAPILACAĞI YER : Eskişehir İli Mihalıçcık İlçesi Ömerköy Göleti Yunus Emre Tabiat Parkı
İHALE KAYNAĞI www.yapi.com.tr

İhale Kayıt Numarası: 2019/139634 

1-İdarenin 
a) Adresi: Hoşnudiye Mahallesi, Ambarlar Sokak, İstasyon Arkası, No:10 Tepebaşı/Eskişehir 
b) Telefon ve faks numarası: (222) 325 00 66-(222) 335 10 44 
c) Elektronik Posta Adresi: bolge5.dkmp@tarimorman.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/  
 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı: AG+OG ve 1 Adet Trafo Postası Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
b) Yapılacağı yer: Eskişehir İli Mihalıçcık İlçesi Ömerköy Göleti Yunus Emre Tabiat Parkı 
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.  
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.  
 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer: Hoşnudiye Mahallesi, Ambarlar Sokak, İstasyon Arkası, No:10-Tepebaşı/Eskişehir 
b) Tarihi ve saati: 18.04.2019-14:00 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.  
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.  
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.  
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.  
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: (D) Elektrik İşleri-I. Grup: Enerji İletim ve Dağıtım Havai Hatları ve III. Grup: Şebeke ve Tesis İşleri 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Elektrik Mühendisi veya Elektrik Elektronik Mühendisi 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hoşnudiye Mahallesi, Ambarlar Sokak, İstasyon Arkası, No:10-Tepebaşı / Eskişehir adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.  

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tarım ve Orman Bakanlığı V. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.  

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

13. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N):1,00 
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.  
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

http://www.yapi.com.tr/haberler/eskisehir-ili-mihaliccik-ilcesi-yunus-emre-tabiat-parki-enerji-nakil-hatti-ve-50-kva-trafo-yapim-isi-ihalesi_41878.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!