Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU ATLAS1 YAPI ATLAS1 YAPI

380 kV Babaeski TM Açık Şalt Sahası İnşaat Bakım-Onarım İşi

Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü(TEİAŞ) 20. Bölge Müdürlüğü Edirne

İHALE TARİHİ: 31 Ekim 2016 10:00
İHALE MAKAMI: Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü(TEİAŞ) 20. Bölge Müdürlüğü Edirne
İŞİN YAPILACAĞI YER : 380 kV Babaeski TM Açık Şalt Sahası
İHALE KAYNAĞI yapi.com.tr

strong>İhale Kayıt Numarası: 2016/427562

1-İdarenin
a) Adresi: Şükrüpaşa Mah. Suyolları Mevkii Lalapaşa Yolu Üzeri 1. Kilometre 22000 Edirne Merkez/Edirne
b) Telefon ve faks numarası: 2842256950 - 2842256968
c) Elektronik Posta Adresi: 20grupsatinalma@teias.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı: 1 Adet TM'de (380 kV Babaeski) Bakım Onarım İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: 380 kV Babaeski TM Açık Şalt Sahası
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Şükrüpaşa Mah. Suyolları Mevkii Lalapaşa Yolu 1. Km Edirne adresindeki ihale salonunda
b) Tarihi ve saati: 31.10.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 11.06.2011 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin Eki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesindeki B/III Grubu İşler ( Üst Yapı Bina İşleri) veya B/III Bakım-Onarım, Tamamlama Gibi Bağlantılı İşler Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği Bölümüdür.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 160 TRY (Türk Lirası) karşılığı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 20. Bölge Müdürlüğü (Satın Alma ve Tic. Servisi) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 20. Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

1,20 (Kamu İhale Kurumu tarafından 29/12/2010 tarih ve 27800 sayılı 6. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğin 1. maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliğine eklenen 45.1.1.2'nci maddesi uyarınca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ilgili kuruluşu Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 30.04.2011 tarihinden sonra 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılacak olan ve 29.12.2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğ de yer alan "Üst yapı (bina) grubu işler","elektrik işleri" ve "mekanik tesisat işleri" gruplarındaki yapım işleriyle bu işlerle ilgili tamamlama, onarım, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işlerinde(N) sınır değer katsayısının (1,20) olarak belirlendiği 31 Mart 2011 tarihli ve 27891 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. 46.2.İnşaat sırasında kullanılacak su, elektrik v.b giderler yükleniciye ait olacaktır.İnşaat esnasında çıkacak olan moloz yüklenici tarafından belediyenin hafriyat sahasına götürülecektir. 46.3.Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer aldığı şekilde İşyerlerinin temizlenmesi ve tesislerin kaldırılması Yüklenici tarafından işin sonunda işyerleri her türlü ihzarattan ve çalışma artıklarından çevreyle uyumlu olacak şekilde temizlenir. Bundan başka yüklenici tarafından kendi ihtiyaçları için yapılmış olan baraka, ambar, garaj, atölye vb. tesisler, işin sonunda yüklenici tarafından sökülerek götürülür ve bu işler için kendisine hiçbir bedel ödenmez. Yüklenicinin yükümlülüğü olan bu işlerin yapılmaması veya eksik yapılması halinde idarenin takdir edeceği bir bedel varsa yüklenicinin hakedişinden, yoksa teminatından kesilir. 46.4.Her türlü alt yapı bağlantı imalatlarının yüklenici tarafından yapılması zorunlu olup, bununla ilgili ek bir bedel ödenmeyecektir. 46.5.İstekli, İdare tarafından işin yapılacağı arazide yaptırılan her türlü etüd sonuçlarını gerekçe göstererek sözleşme bedeli dışında ilave ödeme talep edemeyeceğini kabul etmiş sayılır. İstekli tüm kazı işlerinde malzemenin paçal olarak kabul edileceğini; saha veya zemin koşullarındaki beklenmeyen koşullara ilişkin tüm riskleri üzerine aldığını; teklifin tüm kazı, dolgu, nakliye ve diğer saha tanzim işlerini kapsadığını, İdare veya teklif sahibi tarafından işin yapılacağı arazide ihale öncesi veya sonrasında yaptırılan her türlü etüd sonuçlarından farklı zemin yapısı ve arsa koşulları çıkması sebebiyle sözleşme bedeli dışında ilave ödeme talep edemeyeceğini kabul etmiş sayılır. 46.6.Yüklenici işi projeye göre tamamlamak üzere teklifini vermiştir, bu nedenle pursantaj tablosunda hata olduğu veya ihale işlem dosyasında yer alan yaklaşık maliyetteki imalat miktarının eksik olduğu veya pursantaj tablosunda bulunmadığı gibi gerekçelerle hiçbir ilave hak iddiasında bulunmayacaktır. Yüklenici projeyi esas alarak proje ve eklerine uygun bir şekilde işin tamamını yapmakla mükelleftir. Pursantaj tablosunda sehven yer alan ancak projesinde olmayan imalatın pursantaj tutarı son hakedişte yükleniciye ödenecektir. Pursantaj tablosunda sehven yer alan, projede bulunmayan imalat yaptırılmayacaktır. Bunun tam tersi projede yer alan ancak sehven pursantajda olmayan veya yüzde olarak eksik gösterilen imalat ise yüklenici tarafından yapılacak olup, bunun için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. Bu durum keşif artışı olarak değerlendirilmeyecektir. 46.7.Yüklenici, binanın temel gereklerini yerine getiren, mahal listesine uygun malzeme kullanmak zorundadır. "Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayınlanması Hakkında Tebliğ ekinde yer alan uyumlaştırılmış standartların eş varlık dönemi sona ermiş olanlara tabi ürünlerin CE işareti taşıması zorunludur. Ancak eş varlık dönemi bitmemiş uyumlaştırılmış standartlara tabi ürünler bu süre boyunca CE işareti ve/veya G belgeli olabilir. CE işareti, ürünün Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde belirtilen temel gereklere uygun olarak üretilmiş ve uyumlaştırılmış ulusal standartların Ek-ZA`smda yer alan kriterleri karşılayacak biçimde güvenli bir ürün olduğunun göstergesidir. Ancak uyumlaştırılmış ulusal standartların içerisinde, Ek-ZA`da yer alan hususlardan ayrı olarak ürüne ait başka özellikler de yer almaktadır. Bu özellikler ürünün teknik performansı ile ilgili olup, asgari güvenlik ile ilgili hususları içeren CE işareti kapsamında bu kriterler yer almayabilmektedir. Bu nedenle yapım işinin projesinde öngörülmesi halinde CE işareti ile beraber ürünün TSE tarafından da belgelendirilmesi istenebilir. Yüklenici yürürlükteki tüm kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere uymak zorundadır. Ancak CE dışında kalan hususlar ulusal mevzuat hükümlerine tabi olup bu mevzuata uyulduğunun, CE ve G işaretlerinin dışında belgelendirilmesi istenebilir. 46.8. Yüklenicinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülükleri: Yüklenici, çalışanların işle ilgili her türlü sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu kapsamda; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve alt mevzuatında yer alan hükümler ile Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve TEİAŞ İş Güvenliği Yönetmeliği hükümlerini eksiksiz olarak yerine getirmekle mükelleftir. Yüklenici, sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınmamasından dolayı doğacak her türlü olay, kaza ve meslek hastalıklarından kaynaklanabilecek cezai hükümler konusundaki yasal sorumlulukları ile tazminatlardan sorumludur. Yüklenici, tüm hukuki düzenlemelere uyulması ve tazminatlar konusundaki yasal sorumluluğunu İdareye aktaramaz. Bu madde kapsamında verilecek her türlü iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Yüklenici işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı ile imzalanacak sözleşme/görevlendirmenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı onaylı birer kopyası ile Risk Değerlendirmesinin bir kopyasını işe başlama tarihine kadar idareye verir. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereğince çalışanlarının; işe girişleri, iş değişikliği, iş kazası ve meslek hastalığı halleri ile mevzuata göre belirlenmiş olan periyotlarda sağlık kontrollerini yaptırır. Çalışanlar işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlayamazlar. Mesleki Eğitim Belgesi olmayan çalışanlar tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalıştırılmazlar, bu nedenle çalışanlar işe alınmadan önce mesleki eğitime tabi tutularak Mesleki Eğitim Belgesi almaları sağlanacaktır. Yüklenici Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak çalışanlarının, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. 46.9 - Sözleşmelerin çoğaltılması İhale üzerinde kalan teklif sahibine 1 adet imzalı sözleşme nüshası verilecektir. Bu sözleşme; bez ciltli şekilde TEİAŞ?a verilecek, bu cildin içerisine; karar pulu fotokopileri ve eğer varsa Kamu İhale Kurumunun tebliği gereğince sözleşme bedelinin onbinde beşi (%0.05) oranında bir bedelin yatırıldığına dair makbuzun aslı konacaktır Sözleşmelerin Çoğaltılması: Kamu İhale Kurumu katkı payı makbuzu ve karar pulu fotokopileri eklenerek bez ciltli olarak aşağıda verilen hesap yöntemiyle belirlenecek sayıda çoğaltılacaktır. Sözleşme Miktarı = 1 + (BMS x 1) + TMS TMS: Sözleşme kapsamında bakım onarımı gerçekleştirilecek trafo merkezi sayısı
BMS: Sözleşme kapsamında bakım-onarımı gerçekleştirilecek trafo merkezlerinin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğü sayısı Ayrıca sözleşme pdf uzantılı olarak bilgisayar ortamına aktarılacak ve TEİAŞ?a verilecektir. Bez ve karton ciltler üzerinde, kapak ve sırta sözleşme referansı, projelerin adları ve yüklenici ismi yazılacaktır. Yukarıda sayısı verilen sözleşmelerin bilgisayar ortamına aktarılması, çoğaltılması ve ciltlenmesi yüklenici tarafından yapılacak ve en geç yer teslim tarihine kadar teslim edilecek olup, masrafları taahhüt kapsamındadır.

http://www.yapi.com.tr/haberler/380-kv-babaeski-tm-acik-salt-sahasi-insaat-bakim-onarim-isi_40170.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!