Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

Kardiyoloji-Dahiliye Servisleri Kapılar-Çarpma Bantları Değişimi ve 3 Adet Fotoselli Kapı-5 Adet Hemşire Bankosu Yenilenmesi İhalesi

T.C. Sağlık Bakanlığı S.B.Ü Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İHALE TARİHİ: 7 Kasım 2019 14:00
İHALE MAKAMI: T.C. Sağlık Bakanlığı S.B.Ü Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İŞİN YAPILACAĞI YER : T.C. Sağlık Bakanlığı S.B.Ü Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İHALE KAYNAĞI yapi.com.tr

İhale Kayıt Numarası: 2019/516902 

1-İdarenin

a) Adresi: Plevne Caddesi Ulucanlar Altındağ/Ankara
b) Telefon ve faks numarası: 3125953362-3123624933
c) Elektronik Posta Adresi: ankhastsatinalma@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı: Kard-Dah Serv. Kapılar-Çarpma Bant. Değ. ve 3 Adet Fotoselli Kapı-5 Adet Hemş. Bank. (Ahşap kapı kasası, kanadı, pencere ve camekan sökülmesi ve yenisinin yapımı, Demir iml. boyanması, Laminant Kap. Duvar Kor. Bandı., Hemş. Bank., Fot. Kapı) Yenilenmesi İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: T.C. Sağlık Bakanlığı S.B.Ü Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür. 
 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: T.C. Sağlık Bakanlığı S.B.Ü Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ulucanlar/Ankara 
b) Tarihi ve saati: 07.11.2019-14:00 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği ekinde yer alan iş grupları listesinin “BII grubu veya BII grubu işin onarım işi”nin yanında “BIII grubu veya BIII grubu işin onarım işi“ de benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İş deneyimi bulunmayan İnşaat, Elektrik, Makine Mühendislerinin ve Mimarların mezuniyet belgeleri ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır. 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.  

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Sağlık Bakanlığı S.B.Ü Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İhale Komisyon Başkanlığı Ulucanlar/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.  

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.  

14. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N):1 Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38’inci maddesine göre açıklama istenecektir.

http://www.yapi.com.tr/haberler/kardiyoloji-dahiliye-servisleri-kapilar-carpma-bantlari-degisimi-ve-3-adet-fotoselli-kapi-5-adet-hemsire-bankosu-yenilenmesi-ihalesi_42474.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Haftanın ürünü Knauf Alçı Sıvalar
Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!