Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

Mersin Taşucu 407 Adet Konut, 1 Adet 24 Derslikli İlköğretim Okulu, Camii ve Ticaret Merkezi İnşaatları

İhale Makamı: T.C.Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İşin Adı: Mersin Taşucu 407 Adet Konut, 1 Adet 24 Derslikli İlköğretim Okulu, Camii ve Ticaret Merkezi İnşaatları ile Adaiçi , Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi

ihalehaber.comb>İhale Makamı: T.C.Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
İşin Adı: Mersin Taşucu 407 Adet Konut, 1 Adet 24 Derslikli İlköğretim Okulu, Camii ve Ticaret Merkezi İnşaatları ile Adaiçi , Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi
İşin Yapılacağı Yer: MERSİN
İhale Kayıt No: 2006/166477
İhale Tarihi: 28 Aralık 2006 Perşembe Saat : 14:00
İhale Şekli: Açık ihale usulü
İhale Yeri: T.C.Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent / Çankaya / Ankara
Şartname Bedeli: 2.000

1. İdarenin
a ) Adresi : Bilkent Plaza B1 Blok 06530 Bilkent / Çankaya / ANKARA
b ) Telefon - Faks Numarası : 312 2667680 - 312 2660134
c)Elektronik Posta Adresi (varsa) : cagatay@toki.gov.tr

2. İhale konusu yapım işinin
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : Tünel Kalıp Sistemiyle Betonarme Karkas 407adet Konut, Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle Betonarme Karkas 24 Derslikli İlköğretim Okulu, Camii, ticaret Merkezi İnşaatı İle adaiçi, Genel altyapı ve Çevre Düzenlemesi işi
b ) Yapılacağı Yer : Mersin
c ) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır
d ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 330 (Üçyüzotuz) takvim günüdür.

3. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer : T.C.Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent / Çankaya / Ankara
b ) Tarihi - Saati : 28.12.2006 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış , tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. İstekliler, ihale konusu yapım işinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklifleri ekinde vereceklerdir.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler,

4.2.2. İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri
İsteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya bilançonun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler,
İsteklinin;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması ,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması ,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’ den küçük olması,
yeterlik kriterleridir ve sunulan belgelerde yukarıda sayılan bu üç kriter birlikte aranır. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son üç yıla kadarki belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.


4.2.3. İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hakediş raporları veya benzeri belgeler,Bu belgelerde, son üç yılın ortalamasının; toplam ciro için isteklinin teklif edeceği bedelin % 15’inden, yapım işleri geliri için ise isteklinin teklif edeceği bedelin % 12’sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve buna ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilecektir.Bu şartları son üç yılda sağlayamayan istekliler, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılacaktır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %80 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler
a) İsteklilerden aşağıda sayısı ve nitelikleri belirtilen personel taahhütname ile istenmektedir.
Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı
1 Şantiye Şefi İnş.Müh./ Mim.
1 Şantiye Müh.(Hakediş) İnş.Müh./ Mim.
2 Şantiye Müh.(Saha Müh.) İnş.Müh./ Mim.
1 Şantiye Müh.(Mekanik) Makina Müh.
1 Şantiye Müh.(Elektrik) Elektrik Müh.
1 Şantiye Müh.(Harita) Harita Müh./Teknikeri

Anahtar Teknik Personelin en az 5 yıl deneyimli olması yeterlidir.
b) İsteklilerden aşağıda sayısı ve nitelikleri belirtilen ve halen bünyesinde çalışmakta olan anahtar teknik personel istenmektedir.Anahtar Teknik Personelin deneyim süresinin en az 5 yıl olma şartı aranmaktadır.
Adet Mesleki Ünvan
2 İnş.Müh./ Mim.
Anahtar Teknik Personelin,ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibari ile isteklinin bünyesinde çalışıyor olması gerekmektedir.Anahtar Teknik Personelin özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle,kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle;isteklinin bünyesinde çalışmakta olduğu hususu ise,personel adına prim ödendiğini veya personelin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.
Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden,şahıs şirketi ortaklarından,limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından,anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı,yönetim kurulu üyeleri,murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından,ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan ünvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.
İdarenin ihale dökümanında istediği "Teknik Personel Taahhütnamesi" bu kriter kapsamında değerlendirilmez ve anahtar teknik personel aynı zamanda "Teknik Personel Taahhütname"sinde yer alamaz.
İş ortaklığında,ortaklık oranına bakılmaksızın,pilot ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personelintamamı değerlendirilir.

4.3.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:
İhale konusu yapım işi için asgari olarak aşağıda belirtilen ekipmanın temin edilmesi istenmektedir.
Sra No Makina,Ekipman Cinsi ve Özellikleri Gerekli Asgari Adet
1 Kule Vinç 2
2 Ekskavatör 2
3 Traktör Kepçe 2
4 Dozer 2
5 İnşaat Asansörü 10
6 Tünel Kalıp (Beton Yüzeyli) ve İskelesi 2000m²
7 Kamyon 10
8 Vibratör 8
9 Kırıcı 1
İsteklinin kendi malı olan tesis,makina,teçhizat ve diğer ekipman;fatura,demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir raporu yada serbest muhasebeci ve mali müşavir raporu ile tevsik edilir.Taahhüt edilerek temin edilecek tesis,makina,teçhizat ve diğer ekipman için ise noter onaylı taahhütnamenin verilmesi gerekmektedir.
İş ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait tesis,makina,teçhizat ve diğer ekipman ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere ait tebliğde yer alan B / III grubu ve en az 50.000 m² (Ellibin metrekare İnşaat Alanı) kapalı inşaat alanına sahip işler benzer iş olarak kabul edilecektir. ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık dir
5. İhale tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır %
6. İhale dokümanı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı-İhale ve Kabul Dairesi Başkanlığı adresinde görülebilir ve 2,000 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7. Teklifler ihale saatine kadar T.C.Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent / Çankaya / Ankara adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 75 takvim günü olmalıdır.
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
Diğer Hususlar:
1-Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması
Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere,isteklilerden tekliflerin ekinde;anahtar teslimi götürü bedel işlerde,teklif bedelini oluşturan iş kalemlerini ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler,gerçek piyasa fiyatlarını gösteren proforma fatura veya teklif mektupları,varsa avantajlı maliyet düşürücü unsurlar,genel giderler(şantiye giderleri,personel giderleri,iş makinaları işletme giderleri,All-Risk sigorta giderleri,Tapu,Ruhsat,Harç giderleri,SSK payı,vergiler,proje giderleri,vs.) Sözleşme giderleri (Damga vergisi,Sözleşme karar pulu,KİK payı,Kesin Teminat masrafları vs.) ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli verilmesi zorunludur.

http://www.yapi.com.tr/haberler/mersin-tasucu-407-adet-konut-1-adet-24-derslikli-ilkogretim-okulu-camii-ve-ticaret-merkezi-insaatlari_49654.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Haftanın ürünü Kalekim Ultralastic

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!