Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

1 Kısım Ereğli Gülüç Vesile Dikmen İlkokulu Doğalgaz Dönüşüm İşi 2 Kısım Devrek Karşıyaka 100 Yıl Ortaokulu Doğalgaz Dönüşüm İşi İhalesi

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İHALE TARİHİ: 4 Ekim 2021 16:00
İHALE MAKAMI: Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İŞİN YAPILACAĞI YER : 1 Kısım Ereğli Gülüç Vesile Dikmen İlkokulu 2 Kısım Devrek Karşıyaka 100. Yıl Ortaokulu
İHALE KAYNAĞI yapi.com.tr

İKN: 2021/585396

1-İdarenin

a) Adı: Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü
b) Adresi: Mithatpasa Mah. Gazipasa Cad. Valilik Binasi Kat 3 67100 Valilik Zonguldak Merkez/Zonguldak
c) Telefon ve faks numarası: 3722806700 - 3722806799
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı: 1 Kısım Ereğli Gülüç Vesile Dikmen İlkokulu Doğalgaz Dönüşüm İşi 2 Kısım Devrek Karşıyaka 100 Yıl Ortaokulu Doğalgaz Dönüşüm İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı: 2 Adet Doğalgaz Dönüşüm İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: 1 Kısım Ereğli Gülüç Vesile Dikmen İlkokulu 2 Kısım Devrek Karşıyaka 100. Yıl Ortaokulu 
ç) Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür. 
d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 04.10.2021 - 16:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Valilik Binası 3 Kat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge; Zonguldak Akmercan Batıkardan veya Kdz. Ereğli Der-Gazdan yetkili olduğuna dair alınmış Doğalgaz Tesisatı Döşemeye Yetkili olduğunu gösteren belge
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler 
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 1. Kısım İçin Kısım İçin Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan CIV grubu işler veya BI ve BII dışında kalan BIII bina işleri grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. 2. Kısım İçin Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan CIV grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: 1. Kısım İçin Makine Mühendisi veya İnşaat Mühendisi 2. Kısım İçin Makine Mühendisi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N):1 Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

http://www.yapi.com.tr/haberler/1-kisim-eregli-guluc-vesile-dikmen-ilkokulu-dogalgaz-donusum-isi-2-kisim-devrek-karsiyaka-100-yil-ortaokulu-dogalgaz-donusum-isi-ihalesi_43589.html

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!