Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU ATLAS1 YAPI ATLAS1 YAPI

14 Yatak Kapasiteli Kemik İliği Transplantasyon Merkezi Yapım İşi

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Kamu Hastane Birliği
İHALE TARİHİ: 15 Ekim 2015 10:30
İHALE MAKAMI: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Kamu Hastane Birliği
İŞİN YAPILACAĞI YER : İstanbul
İHALE KAYNAĞI yapi.com.tr

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 14 yatak kapasiteli kemik iliği transplantasyon merkezi yapım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler şöyle:

İhale Kayıt Numarası:
2015/123171

1- İdarenin

a) Adresi: Zafer Mah.Çınar Sok. Adapark Plaza No:1 Yenibosna Bahçelievler/İstanbul
b) Telefon ve faks numarası: 0212 454 61 00-6320 - 0212 454 61 88
c) Elektronik Posta Adresi: satinalma.cekmece@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı: Genel Sekreterliğimize bağlı Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine 14 Yatak Kapasiteli Kemik İliği Transplantasyon Merkezi yapılacaktır. a) İnşaat İşleri b) Elektrik İşleri c) Mekanik İşleri
b) Yapılacağı yer: Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 20 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür.

3- İhalenin


a) Yapılacağı yer: İstanbul İli Çekmece Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği - Toplantı Salonu - Adapark Plaza Zafer Mah. Çınar Sokak No:1 Yenibosna Bahçelievler/İstanbul
b) Tarihi ve saati: 15.10.2015 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Her Türlü Betonarma Bina İnşaat Yapım İşleri Veya Yapım Onarım - Tadilat İşleri
11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde Yer Alan;
(B) Üst Yapı Bina İşleri / II. Grup ve III. Grup Bina İşleri
(C) Sıhhi Tesisat Ve Mekanik Tesisat İşleri / I. Grup, II. Grup ve III. Grup Tesisat İşleri
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş Deneyimi Belgesi Yerine Diplomalarını Sunmak Suretiyle İhaleye Girecek Olan Mühendisler İnşaat Mühendisi, Makine Mühendisi veya Mimarlık Bölümü Mezunu Olmaları Halinde Diplomaları İhale Konusu İşe Denk Sayılacaktır. Belirtilmeyen Hususlarda 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Dayanarak Çıkarılmış Olan Yapım İşleri Uygulama Yönetmenliği Hükümleri Geçerlidir

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bahçelievler Mal Müdürlüğü Ziraat Bankası Siyavuşpaşa Şubesi TR 8500 0100 1600 0000 1000 5093 nolu IBAN hesabına döküman bedeli yatırılarak ödeme makbuzuyla birlikte Çekmece Bölgesi Genel Sekreterliği Satınalma Biriminden alınabilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul İli Çekmece Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği - Satınalma Birimi - Adapark Plaza Zafer Mah. Çınar Sokak No:1 Yenibosna Bahçelievler/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9
. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.
Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

http://www.yapi.com.tr/haberler/14-yatak-kapasiteli-kemik-iligi-transplantasyon-merkezi-yapim-isi_39020.html

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!