Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

Amatem ve Çamatem Hizmet Binaları Yönlendirme Tabelaları Yapım İşi İhalesi

Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Sakarya Üniv. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

İHALE TARİHİ: 2 Kasım 2021 10:30
İHALE MAKAMI: Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Sakarya Üniv. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
İŞİN YAPILACAĞI YER : Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Amatem ve Çamatem Hizmet Binaları
İHALE KAYNAĞI yapi.com.tr

İhale Kayıt Numarası: 2021/661204

1-İdarenin

a) Adresi: Şirinevler Mah. Adnan Menderes Cad. Sağlık Sok. No:193 54100 Merkez Adapazarı/Sakarya
b) Telefon ve faks numarası: 2644445400 - 2642756740
c) Elektronik Posta Adresi: seahihale@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı: 45 Kalem Yönlendirme Tabelaları işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Amatem ve Çamatem Hizmet Binaları
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür. 

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Şirinevler Mah. Adnan Menderes Cad. Sağlık Sok. No:193 54100 Merkez - Adapazarı / Sakarya
b) Tarihi ve saati: 02.11.2021 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler, 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur. 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Işıklı ve görüntülü panolar, her türlü yönlendirme levhaları, bilgilendirme tabelaları, trafik işaretleri yapılması ve montajı benzer iş olarak kabul edilecektir. şıklı ve görüntülü panolar, her türlü yönlendirme levhaları, bilgilendirme tabelaları, trafik işaretleri yapılması ve montajı benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Mimar, İnşaat Mühendisi, Makine Mühendisi, Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N):1 İhale, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

http://www.yapi.com.tr/haberler/amatem-ve-camatem-hizmet-binalari-yonlendirme-tabelalari-yapim-isi-ihalesi_43616.html

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Haftanın ürünü Kalekim Ultralastic
Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!