Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU ATLAS1 YAPI ATLAS1 YAPI

Ankara Orman Bölge Müdürlüğü, Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü, Yıldırım Orman İşletme Şefliği 497 (6+300 Km) Ve 504 (3+200km) Kod Nolu Yollarda Toplam 9+500 Km (9,5 Km) B Tipi Yeni Orman Yolu Yapım İşi

Orman İşletme Müdürlüğü-Kızılcahamam Diğer Döner Sermaye Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü
İHALE TARİHİ: 17 Nisan 2017 11:00
İHALE MAKAMI: Orman İşletme Müdürlüğü-Kızılcahamam Diğer Döner Sermaye Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü
İŞİN YAPILACAĞI YER : Yıldırım Orman İşletme Şefliği 497 Kod No.lu Ve 504 Kod No.lu orman yollarıdır.
İHALE KAYNAĞI yapi.com.tr

İhale Kayıt Numarası : 2017/153647

1-İdarenin

a) Adresi : Gazı Mustafa Kemal Pasa Mahellesı Istanbul Yolu Üzerı 1/1 06890 Orman İşletme Serpm Kızılcahamam/Ankara
b) Telefon ve faks numarası : 3127361131 - 3127361045
c) Elektronik Posta Adresi : kizilcahamamisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Toplamda 9+500 Km Uzunluğundaki Yeni Yapılacak Orman Yolunun, 6+300 Km si 497 Kod No.lu Yolda, 3+200 Km si İse 504 Kod No.lu Yolda Yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Yıldırım Orman İşletme Şefliği 497 Kod No.lu Ve 504 Kod No.lu orman yollarıdır.
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 120 (Yüzyirmi Gün ) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Gazi Mustafa Kemal Paşa Mah. İstanbul Yolu Üzeri 1/1 06890 Orman İşletme Serpm- Kızılcahamam/Ankara
b) Tarihi ve saati : 17.04.2017 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Ait Tebliği De Yer Alan A (Altyapı İşleri) VIII. Grup İşler (Altyapı+Üstyapı), XIII Grup İşleri Ve IX Grup İşleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisi Veya İnşaat Yüksek Mühendisi, Orman Mühendisi Veya Orman Yüksekmühendisi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü, İhale Komisyon Başkanlığına adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

http://www.yapi.com.tr/haberler/ankara-orman-bolge-mudurlugu-kizilcahamam-orman-isletme-mudurlugu-yildirim-orman-isletme-sefligi-497-6-300-km-ve-504-3-200km-kod-nolu-yollarda-toplam-9-500-km-9-5-km-b-tipi-yeni-orman-yolu-yapim-isi-_40642.html

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!