Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

Batıraman 231 -271 Nolu Lokasyonların Saha ve Yollarının Hafriyat İşleri İle Lokasyon Saha Betonlarının Yapılması İşi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü
İHALE TARİHİ: 20 Haziran 2014 14:00
İHALE MAKAMI: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü
İŞİN YAPILACAĞI YER : Batman
İHALE KAYNAĞI yapi.com.tr

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler şu şekilde:

İhale Kayıt Numarası: 2014/10
1-İdarenin
a) Adresi: Site Mah. 39. Cad. No:1 Merkez/Batman
b) Telefon ve faks numarası: 4882132710 - 4882133914-4882134149
c) Elektronik Posta Adresi: batman_yapi@tpao.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı: 1548 M. Uzunlugunda 7 M. Genisliginde Yol Yapimi için yarma ve dolgu çalismasi yapilmasi , 2 Adet Lokasyon Alani Ve Lokasyon Saha Betonlarinin Yapilmasi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: Batman (Batıraman Üretim Sahası)
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: TPAO Batman Bölge Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Giriş Güvenlik Binası İhale Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati: 20.06.2014 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 75 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 11.06.2011 Tarih Ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan (Yapım İşlerinde İş Deneyim Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Yapım İşlerinde İş Deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde belirtilen A/ V Grubu işler ile lokasyon yapımı işleri
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İş deneyim belgesi yerine diplomasını sunmak sureti ile ihaleye girecek olan İnşaat Mühendisi için Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48 maddesi uyarınca diploma ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı TPAO Batman Bölge Müdürlüğü Yapı Başmühendisliği Etüt Proje Şefliği adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TPAO Batman Bölge Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü İdare Binası Büro Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20 Maliye ve Gümrük Bakanlığıtarafından yayınlanan 19 Nolu KDV Genel Tebliği esaslarına göre yalnızca vemünhasıran petrol arama faaliyeti ile ilgili mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde Ortaklığımız (P. İ. G. M.) den alınan 06/01/2014 tarih ve 1462 sayılıbelge ile KDV İstisnasından yararlanmaktadır. (KDV ödenmeyecektir.)

http://www.yapi.com.tr/haberler/batiraman-231--271-nolu-lokasyonlarin-saha-ve-yollarinin-hafriyat-isleri-ile-lokasyon-saha-betonlarinin-yapilmasi-isi-_36556.html

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Haftanın ürünü Çuhadaroğlu S 36 T
Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!