Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
SONRAKİ HABER: 1 Milyon Yeni İşsiz
BÖLÜM SPONSORU ATLAS1 YAPI ATLAS1 YAPI

Botaş Kayseri İşletme Müdürlüğü Malatya, Ilıcak, Kırşehir Ve Yozgat Pig İstasyonları Saha Betonlanması Ve Parke Döşenmesi

Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş (Botaş) Kayseri İşletme Müdürlüğü
İHALE TARİHİ: 16 Mart 2017 10:00
İHALE MAKAMI: Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş (Botaş) Kayseri İşletme Müdürlüğü
İŞİN YAPILACAĞI YER : Malatya İli Merkezde (Otogar Yakınları) Malatya PİG İstasyonu, Malatya İli Ilıcak Köyünde Ilıcak PİG İstasyonu, Kırşehir İli Boztepe İlçesi Kırşehir PİG İstasyonu Ve Yozgat İli Saray Beldesi Yozgat OSB Yanı
İHALE KAYNAĞI yapi.com.tr

İhale Kayıt Numarası : 2017/96186

1-İdarenin

a) Adresi : Erkilet 100. Yıl Mah. Bülbülpınarı Cad. No: 10 38170 Kocasinan/Kayseri
b) Telefon ve faks numarası : 3523442628 - 3523441717
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam 522 m3 C25 Beton Ve Toplam 85 m2 Beton Parke Yol Yapılması Toplam 330 m3 C25 Beton Ve 50 m2 Parke Döşeme İşi Toplam 225 m3 C25 Beton Ve 45 M2 Parke Döşeme İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Malatya İli Merkezde (Otogar Yakınları) Malatya PİG İstasyonu, Malatya İli Ilıcak Köyünde Ilıcak PİG İstasyonu, Kırşehir İli Boztepe İlçesi Kırşehir PİG İstasyonu Ve Yozgat İli Saray Beldesi Yozgat OSB Yanı
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 70 (Yetmiş) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Erkilet 100. Yıl Mah. Bülbül Pınarı Cad. No: 10 Kocasinan/Kayseri
b) Tarihi ve saati : 16.03.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği B) Üst Yapı (Bina) İşleri III. Grup: Bina İşleri 2. B1 Ve B2 Grubu İşlerin Dışandaki Bina İşleri
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı BOTAŞ Kayseri İşletme Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 25 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini TR40 0001 5001 5800 7295 7228 84 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BOTAŞ Kayseri İşletme Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

http://www.yapi.com.tr/haberler/botas-kayseri-isletme-mudurlugu-malatya-ilicak-kirsehir-ve-yozgat-pig-istasyonlari-saha-betonlanmasi-ve-parke-dosenmesi-_40544.html

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!