Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü Yahya Çavuş Eğitim Merkezi Bahçe Düzenlemesi Yapım İşi İhalesi

Çanakkale Orman İşletme Md. Döner Sermaye İşletmesi
İHALE TARİHİ: 21 Mayıs 2019 10:30
İHALE MAKAMI: Çanakkale Orman İşletme Md. Döner Sermaye İşletmesi
İŞİN YAPILACAĞI YER : Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü Yahya Çavuş Eğitim Merkezi-Dardanos
İHALE KAYNAĞI www.yapi.com.tr

İhale Kayıt Numarası: 2019/221704 

1-İdarenin 

a) Adresi: Cevatpaşa Mahallesi İnönü Caddesi No:12 17000 Çanakkale Merkez/Çanakkale 
b) Telefon ve faks numarası: 2862172246-2862127022 
c) Elektronik Posta Adresi: yucelmartin@ogm.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/  
 
2-İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı: Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü Yahya Çavuş Eğitim Merkezi Bahçe Düzenlemesi Mahal Listesinde ve İş Kalemlerinde Belirtilen Birim ve Miktarlarda Teknik Şartnamede Belirtilen Hususlar Dikkate Alınarak Yaptırılacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
b) Yapılacağı yer: Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü Yahya Çavuş Eğitim Merkezi-Dardanos 
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.  
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 20 (yirmi) takvim günüdür.  
 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer: Cevatpaşa Mah. İnönü Cad. No: 12 Merkez/Çanakkale 
b) Tarihi ve saati: 21.05.2019-10:30 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.  
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.  
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.  
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %55 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.  
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 1-A-18. Grup İşler 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Peyzaj Mimarlığı Diploması

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi adresinden satın alınabilir.  
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.  

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.   

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.  

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

13. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N):1,20 
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.  
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

http://www.yapi.com.tr/haberler/canakkale-orman-bolge-mudurlugu-canakkale-orman-isletme-mudurlugu-yahya-cavus-egitim-merkezi-bahce-duzenlemesi-yapim-isi-ihalesi_42059.html

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!