Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

Düzce İhtisaslaşma Kapsamında Muhtelif Elektrik Onarım ve Yenileme İşleri İhalesi

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Düzce Üniversitesi
İHALE TARİHİ: 20 Aralık 2021 10:00
İHALE MAKAMI: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Düzce Üniversitesi
İŞİN YAPILACAĞI YER : Düzce Üniversitesi Kampüsü (Düzce)
İHALE KAYNAĞI yapi.com.tr

İKN: 2021/800227

1-İdarenin
a) Adı: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Düzce Üniversitesi
b) Adresi: Düzce Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Rektörlük ve İdari Birimler Binası 81620 Düzce Merkez/Düzce
c) Telefon ve faks numarası: 3805421124 - 3805421125
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı: İhtisaslaşma Kapsamında Muhtelif Elektrik Onarım ve Yenileme İşleri
b) Niteliği, türü ve miktarı: İhtisaslaşma Kapsamında Merkez Yerleşke İçerisinde 17 Adet İş Kalemlerinden Oluşan Elektrik Bakım Onarım İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Düzce Üniversitesi Kampüsü (Düzce)
ç) Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 
d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 20.12.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Düzce Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Toplantı Salonu 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler 
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğinde yer alan (D IV) Grubu 1 kV Altı Elektrik Tesisat ve Kesintisiz Güç Kaynağı Tesisat İşleri, benzer iş olarak kabul edilecek
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Elektrik Mühendisi ve/veya Elektrik ve Elektronik Mühendisi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N):1,2 Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

http://www.yapi.com.tr/haberler/duzce-ihtisaslasma-kapsaminda-muhtelif-elektrik-onarim-ve-yenileme-isleri-ihalesi_43660.html

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!