Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

Eğirdir Dağ, Komd. Okl. ve Eğt. Mrk. K.lığı 1999-KOĞ-PRF-110, 1955-KOĞ-BAR-228, 2003-KOĞ-BET124, 1999-EPV-BET-040, 2013-EPV-BET-227, 1955-BSM-BAR-203, 1973-KOL-KAR-067 VE 1955-ATLBAR-209 Albüm Numaralı Binaların Çatı Bakım Onarımları İhalesi

Dağ, Komd. Ok. Eğt. Mrk. Milli Savunma Bakanlığı MSB Bağlıları
İHALE TARİHİ: 2 Temmuz 2019 12:00
İHALE MAKAMI: Dağ, Komd. Ok. Eğt. Mrk. Milli Savunma Bakanlığı MSB Bağlıları
İŞİN YAPILACAĞI YER : Dağ, Komd. Okl. ve Eğt. Mrk. K.lığı Eğirdir
İHALE KAYNAĞI www.yapi.com.tr

İhale Kayıt Numarası: 2019/280096 

1-İdarenin 

a) Adresi: Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı 32500 Eğirdir/Isparta 
b) Telefon ve faks numarası: 2463116831-2463116834 
c) Elektronik Posta Adresi: dagkomdihkom@kkk.tsk.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/  
 
2-İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı: 1999-KOĞ-PRF-110, 1955-KOĞ-BAR-228, 2003-KOĞ-BET-124, 1999-EPV-BET-040, 2013-EPV-BET-227, 1955-BSM-BAR-203, 1973-KOL-KAR-067 ve 1955-ATL-BAR-209 8 (sekiz) Adet Binanın Bakım Onarım (Yapım İşi) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
b) Yapılacağı yer: Dağ, Komd. Okl. ve Eğt. Mrk. K.lığı Eğirdir 
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.  
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.  
 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer: Dağ, Komd. Okl. ve Eğt. Mrk. K.lığı İhale Komisyonu Başkanlığı Eğirdir  
b) Tarihi ve saati: 02.07.2019-12:00 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.  
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.  
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.  
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.  
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan (B) III. Grup, işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisi, Makina Mühendisi veya Mimardır. 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7. İhale dokümanının görülmesi:  
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.  
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.  

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dağ, Komd. Okl. ve Eğt. Mrk. K.lığı İhale Komisyonu Başkanlığı EĞİRDİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.  

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.  

14. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N):1 
İhale, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.  İsteklilerin işi proje ve teknik şartnamelerine uygun şekilde yapılmasının esas olduğu, pursantaj tablosunun ise sadece ödeme dilimlerini gösterir bir ölçü şekli olduğu, pursantaj tablosunda olsun olmasın proje, detay ve mahal listesinde belirtilen işleri fen ve sanat kurallarına uygun bir şekilde yüklenici tarafından yapılması zorunlu olup pursantaj tablosunda yapılan hatalardan yola çıkılarak ek ödeme talep edilmesi mümkün değildir.

http://www.yapi.com.tr/haberler/egirdir-dag-komd-okl-ve-egt-mrk-k-ligi-1999-kog-prf-110-1955-kog-bar-228-2003-kog-bet124-1999-epv-bet-040-2013-epv-bet-227-1955-bsm-bar-203-1973-kol-kar-067-ve-1955-atlbar-209-album-numarali-binalarin-cati-bakim-onarimlari-ihalesi_42204.html

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Haftanın ürünü Roca Inspira Serisi
Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!