Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU ATLAS1 YAPI ATLAS1 YAPI

İlçemiz Muhtelif Cadde ve Sokaklara 8 cm'lik Kilitli Beton Parke ve Bordür Döşenmesi Yapım İşi İhalesi

Bayat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

İHALE TARİHİ: 23 Mayıs 2019 14:30
İHALE MAKAMI: Bayat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
İŞİN YAPILACAĞI YER : Her Renk ve Ebatta 8 cm.'lik Kilitli Beton Parke; İlçemiz Hürriyet Mahallesi Çeşme Sokak, Bağlar1 Sokak, Çimenli Sokak ve Hürriyet Mahallesi Nergiz Sokağa Toplam 9000 m² ve İlçemiz Hürriyet Mahallesi Çeşme Sokağa 9*12*22*50 cm Beton Bordür 500 m.
İHALE KAYNAĞI www.yapi.com.tr

İhale Kayıt Numarası: 2019/205587 

1-İdarenin 

a) Adresi: Büyük Mahalle Atatürk Caddesi 5 03780 Bayat/Afyonkarahisar 
b) Telefon ve faks numarası: 2724912003-2724912417 
c) Elektronik Posta Adresi: bayat1907@gmail.com 
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/  
 
2-İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı: İlçemiz Muhtelif Cadde ve Sokaklarında Kullanılmak Üzere 8 cm Kilitli Beton Parke ve Bordür Döşenmesi Yapım İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
b) Yapılacağı yer: Her Renk ve Ebatta 8 cm.'lik Kilitli Beton Parke; İlçemiz Hürriyet Mahallesi Çeşme Sokak, Bağlar1 Sokak, Çimenli Sokak ve Hürriyet Mahallesi Nergiz Sokağa Toplam 9000 m² ve İlçemiz Hürriyet Mahallesi Çeşme Sokağa 9*12*22*50 cm Beton Bordür 500 m. 
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.  
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 20 (yirmi) takvim günüdür.  
 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer: Büyük Mahalle Atatürk Caddesi No:514 
b) Tarihi ve saati: 23.05.2019-14:30 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.  
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.  
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.  
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.  
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Söz Konusu İşe Ait Yapım İşlerinde Kullanılacak Benzer İş Grupları Tebliga V. Grubu İşleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir. 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendislik veya Mimarlık Fakülte Diploması  

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bayat Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.  
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.   

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bayat Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.  

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

13. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N):1,20 
İhale, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.  
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

http://www.yapi.com.tr/haberler/ilcemiz-muhtelif-cadde-ve-sokaklara-8-cmlik-kilitli-beton-parke-ve-bordur-dosenmesi-yapim-isi-ihalesi_42065.html

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!