Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU ATLAS1 YAPI ATLAS1 YAPI

Kırklareli Adliye Binasının Muhtelif Onarım İşi (Zemin Katta Bulunan Mahkeme ve Savcılık Ön Bürolarına, Kafeteryanın Olduğu Yerin Balkon Kısmına (...) Yapılma İşi) İhalesi

Kırlareli Adliyesi Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

İHALE TARİHİ: 30 Mayıs 2019 14:00
İHALE MAKAMI: Kırlareli Adliyesi Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
İŞİN YAPILACAĞI YER : Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı
İHALE KAYNAĞI www.yapi.com.tr

İhale Kayıt Numarası: 2019/223190 

1-İdarenin 

a) Adresi: Karacaıbrahım Mah. Ambarlar Sok. 11 39100 Kırklareli Merkez/Kırklareli 
b) Telefon ve faks numarası: 2882141954-2882143059 
c) Elektronik Posta Adresi: kirklarelicbs@adalet.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/   

2-İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı: Kırklareli Adliye Binasının Zemin Katında Bulunan Ön Bürolar ile Kafeterya, İcra Müdürlüğü İle Birinci İkinci Katlardaki Balkonlara Pinepen Cam Yapılması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
b) Yapılacağı yer: Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı 
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.  
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.  
 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer: Cumhuriyet Başsavcılığı Bademlik Mahallesi Eriklice Caddesi No:66-Kırklareli 
b) Tarihi ve saati: 30.05.2019-14:00 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.  
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.  
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.  
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.  
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  • Resmi ve özel kurumlarda yapılan her türlü pınapen ve cam işi  2-Diploma aranmayacaktır 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Mezuniyet Belgesi Aranmayacaktır 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırklareli İdari işler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.  
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.  

8.
Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı İdari işler Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.  

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

13. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N):1 
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.  
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

http://www.yapi.com.tr/haberler/kirklareli-adliye-binasinin-muhtelif-onarim-isi-zemin-katta-bulunan-mahkeme-ve-savcilik-on-burolarina-kafeteryanin-oldugu-yerin-balkon-kismina---yapilma-isi-ihalesi_42071.html

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!