Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU ATLAS1 YAPI ATLAS1 YAPI

Kocatepe Kasabası Muhtelif Parsellere de Bulunan 7 Adet Kaçak Yapının Yıkımı ve Arazinin Eski Haline Döndürülmesi İhalesi

Kocatepe Belediyesi Muhasebe Servisi
İHALE TARİHİ: 30 Temmuz 2019 09:30
İHALE MAKAMI: Kocatepe Belediyesi Muhasebe Servisi
İŞİN YAPILACAĞI YER : Kocatepe Kasabası Kocatepe Mahallesi 223 ada 9 parsel, 225 ada 31 parsel, 101 ada 1 parsel, 177 ada 1 parsel, 175 ada 10 parsel, 190 ada 155 parsel, 180 ada 2 parsel,
İHALE KAYNAĞI www.yapi.com.tr

İhale Kayıt Numarası: 2019/344238 

1-İdarenin 

a) Adresi: Kocatepe Ksasabası Cumhuriyet Cd. 45 Afyonkarahisar Merkez/Afyonkarahisar 
b) Telefon ve faks numarası: 02722432003-2722432002 
c) Elektronik Posta Adresi: b.kalecik03@hotmail.com 
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/  
 
2-İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı: 7 adet izinsiz yapının yıkılması. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
b) Yapılacağı yer: Kocatepe Kasabası Kocatepe Mahallesi 223 ada 9 parsel, 225 ada 31 parsel, 101 ada 1 parsel, 177 ada 1 parsel, 175 ada 10 parsel, 190 ada 155 parsel, 180 ada 2 parsel,  
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.  
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 10 (on) takvim günüdür.  
 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer: Kocatepe Kasabası Belediye Binası  
b) Tarihi ve saati: 30.07.2019-09:30 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge; Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü Başkomutan Tarihi Milli Park Müdürlüğünden ve Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Koruma Kurumundan izin alınması ayrıca yıkımlar yapılırken Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi Müdürlüğünden yetkililere ayrıca Kocatepe Belediye Başkanlığından yetkililere bilgi verilmesi zorunludur. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.  
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.  
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.  
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.  
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.  
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan B III Grubu işler ile Yıkım, Hafriyat ve Enkaz kaldırma İşleri ihale konusu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği veya Makine Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği veya Mimarlık bölümleri ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.  

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7. İhale dokümanının görülmesi:  
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.  
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.  

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kocatepe Kasabası İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.  

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.  

14. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N):1 
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. Yıkımı yapılacak yapıların sit ve milli park sınırları içerisinde kalması dolayısı ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunlarına riayet edilecek, edilememesi halinde çevreye, doğaya, tabiat ve kültür varlıklarına verilebilecek hasar ve zararlardan ve cezai müeyyidelerden yüklenici sorumlu olacaktır.

http://www.yapi.com.tr/haberler/kocatepe-kasabasi-muhtelif-parsellere-de-bulunan-7-adet-kacak-yapinin-yikimi-ve-arazinin-eski-haline-dondurulmesi-ihalesi_42249.html

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!