Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

T.C. Merkezefendi Belediyesi Meserret Sokak Ulusal Fikir Yarışması

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen Meserret Sokak Ulusal Fikir Yarışması'nın proje teslimi için son başvuru tarihi 26 Haziran.

yapi.com.tr

Yarışma Duyuruları

T.C. Merkezefendi Belediyesi Meserret Sokak Ulusal Fikir Yarışması T.C. Merkezefendi Belediyesi Meserret Sokak Ulusal Fikir Yarışması
SON BAŞVURU TARİHİ 26 Haziran 2020
DÜZENLEYEN

T.C. Merkezefendi Belediyesi

WEB ADRESİ

yarisma.merkezefendi.bel.tr

E-POSTA

yarisma@merkezefendi.bel.tr

+ Ajandama Ekle

Yarışma Alanı Hakkında

Meserret Sokak, kuzey ucunda Büyükşehir Belediyesi binasının yer aldığı Delikliçınar Meydanı’nı ve güney ucundaki Denizli Lisesi’ni birbirine bağlayan alternatif bir yürüyüş yolu güzergâhı oluşturur. Denizli’nin ana arterlerinden Lise Caddesi’ne paralel olarak uzanan sokak, yaklaşık 500 metre uzunluğunda olup Lise Caddesi kanadında 8 kat, diğer kanatta Z+1 ile Z+4 arasında değişen yapı yükseklikleriyle şekillenmektedir.

Denizli Belediyesi’nin 90’lı yıllarda bölgede yayalaştırmaya yönelik bir dizi çevre düzenlemesi girişimi ardından 2002 yılında Cengiz Bektaş’ın dönemin belediye yönetimindeki danışmanlık sürecinde ortaya koyduğu öneriler sonucu, Meserret Sokak arıklar ve çeşmeler analojisiyle belirli bir tasarımsal nitelik edinir. Ancak o günden bu yana kamusal mekân siyaseti tercihleri ve kullanım alışkanlıkları, idari ihmaller, vandalizm ve ticari işgaller sokağın yer yer köhneleşmiş bir dokuya bürünmesine yol açmıştır. Bünyesindeki tescilli yapılar (TAÇEV, Konyalıoğlu Evi, Osman Bey Konağı, Merzeci Un Fabrikası) ağırlıklı olarak gastronomik amaçlı yeniden işlevlendirilmiş olsalar da kentsel bağlantılarının mülkiyet sınırlarındaki duvarlarla sınırlandırılmasından dolayı sokak yaşantısına eklemlenememektedir. Söz konusu yapı grubunun yakınında, Lise Caddesi’nin diğer kanadında Çatalçeşme Parkı bulunmaktadır. Park içinde Denizli Belediyesi'nin ve çeşitli kurum-kuruluşların sahne ve toplantı etkinliklerinin yapıldığı Çatalçeşme Oda Tiyatrosu, Çallı Sanat Evi, Özay Gönlüm Anıtı gibi unsurlar yer alır.

Kent merkezi içerisindeki konumu nedeniyle yarışma sonucunda önerilecek fikirlere dayanarak hayata geçirilmesi planlanan mekânsal düzenlemelerin sokak yaşantısını canlandırarak sokak boyunca yayması ve mekânsal-programatik kalitenin yükseltilmesinin Meserret Sokak üzerindeki ve çeperindeki gündelik yaşantıya doğrudan etkileri olabileceği düşünülmektedir.

 

 

Yarışma aracılığıyla Meserret Sokak’ın mekânsal kalitesi yüksek, nitelikli ve canlı bir kamusal açık mekân olarak tasarlanması; güvenli, konforlu gece ve gündüz kullanım imkânlarıyla kentsel yaşam ortamına katkıda bulunması; kentsel peyzaj etkilerinin değerlendirilmesi; farklı sanatsal, kültürel performanslara yönelik senaryolar ve kamusal kullanım önerileriyle kent kültürünün desteklenmesi beklenmektedir. Önerilecek tasarım desteğinin görsel ve fiziksel türdeşleştirme reflekslerine mesafeli kalarak kent ekolojisinin canlı ve cansız biçimlerince çokluk ve çoğulculuk üreten dinamiklerine duyarlı olması arzu edilmektedir. Bu çerçevede yaya deneyimlerini çoğaltan, farklı yaş ve fiziksel beden koşullarının bir arada olabilme imkân ve konforlarını gözetmeye yönelik donatı ve malzeme tercihleriyle mevcut yaşantı standartlarını yükselten önerilerin ortaya çıkarılması istenmektedir.

Arapça bir isim olan “meserret” kelimesi “neşe, sevinç, gülüş” anlamlarına gelmektedir. Yarışma ile söz konusu tanımın işaret ettiği neşe olgusunun Meserret Sokak üzerindeki gündelik yaşantının mekânsal-deneyimsel karşılıklarını geliştirmeye yönelik özgül tasarım fikirlerinin ortaya çıkarılması yarışmanın ana eksenini oluşturacaktır.

Yarışmanın Konusu

Yarışma alanı Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Altıntop Mahallesi içindeki Meserret Sokak ve bağlantılı kısımlarıdır. Yarışma sınırları hâlihazır planda verilmiştir. Yarışma konusu yarışma alanı olarak belirlenen Meserret Sokak özelinde mekânsal niteliklerin geliştirilmesine katkı koymak üzere, mimari-kentsel çevre kuramları ve pratikleri bağlamında mekânsal niteliği yüksek, kentsel-kamusal açık mekân ve toplumsallıklar üretilmesine imkân verecek tasarım fikirlerinin elde edilmesidir.

Yarışmanın Amacı

T.C. Merkezefendi Belediyesi Meserret Sokak Yaşam Kültürü Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması” ile yarışmaya konu tasarım sorunsalına dair özgül ve nitelikli çevre tasarımı anlayışı geliştiren tasarım fikirlerinin ortaya çıkarılmasıyla birlikte söz konusu sokağın gündelik yaşam-kültür-gençlik-sanat etkileşiminde kamusal alan lehine geliştirilmesi için yenilikçi önerilerin saptanarak öne çıkarılması amaçlanmaktadır. Jüri, yarışma alanındaki zemin ve su tasarımının korunmasını ve geliştirilen fikirlerin ana öğesinin zemin iyileştirmesi olarak görülmemesini önermektedir.

 


Yarışmanın Türü ve Şekli

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 23 ve 53 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmış Mimarlık Peyzaj Mimarlığı Mühendislik Kentsel Tasarım Projeleri Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliğine istinaden ve söz konusu yönetmeliğin 7. maddesinin g bendinde tanımı verildiği biçimiyle “sorun çözmeye yönelik yenilikçi buluşlar, yöntemler, yeni araştırma, planlama, tasarım yaklaşımlarını özendirmek ve daha sonraki plan ve proje kademelerine temel olacak fikir, kavram ve yaklaşımların ortaya konulması, temel veri ve programların belirlenmesi amacı ile” Denizli Merkezefendi Belediyesi’nce düzenlenen ulusal, tek kademeli tasarım fikir projesi yarışmasıdır.

Söz konusu yarışma sonucunda elde edilecek fikir önerilerinin işaretlediği kent ve kentliyle kurulan ilişkiler ile gündelik yaşam ritüellerine yönelik çeşitlemeler sayesinde alanın iyileştirilmesine yönelik fiziksel, görsel, duyusal niteliklerin arttırılması hedeflenmektedir. Yarışmaya konu sokak özelinde ve kentsel yaşam genelinde geliştirilmek istenen mekân siyaseti ve yaşam kültürüne yön verebilecek müdahale güzergâhlarının uygulama programlarına dönüşmesinde olanaklar yönünden efektif çerçeveler oluşturulması için değerlendirilmesi için değerlendirilecektir.

Yarışma Takvimi

Soru Sorma için Son Gün: 17.05.2020
Yanıtların Gönderilme Tarihi:
24.05.2020
Proje Teslim Son Tarihi ve Saati:
26.06.2020
Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi:
04.07.2020

Ödüller

Profesyonel Kategorisi (A) için 3 Eşdeğer Ödül: 15.000 TL
Öğrenci Kategorisi (B) için
3 Eşdeğer Ödül: 2.500 TL

 

 

Yarışmaya Katılım Koşulları

Profesyonel kategorisi için:

- 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında süreli veya süresiz olarak mesleki faaliyet haklarında herhangi bir kısıtlılık bulunmayan üye bulundurmak kaydıyla ekip temsilcisi mimarlık, şehir planlama ve peyzaj mimarlığı disiplinlerinden herhangi biri olabilir. Yarışmaya tanımlanan meslek gruplarından birisinin üyesi olarak tek veya üyelerden oluşan ekip halinde katılmak mümkündür.
- Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
- Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
- Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.
- Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
- Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
- Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
- 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Yarışmaya katılmak isteyenler 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.

Öğrenci kategorisi için:

- T.C. ve K.K.T.C. Üniversitelerinin ilgili bölümlerinde lisans derecesinde eğitim alan öğrenciler tek ya da ekip olarak yarışmaya katılabilirler.
- Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
- Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler şartname bedeli ödemeyecektir.

 


Jüri Üyeleri ve Raportörler

Seçici Kurul Danışman Üyeleri: Av. Şeniz Doğan (T.C. Merkezefendi Belediye Başkanı), M. Serdar Alayont (Mimar, İTÜ, TMMOB Mimarlar Odası Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı), Tolga Aydar (Peyzaj Mimarı, EÜ, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Denizli Temsilcilik Başkanı), Prof. Dr. Koray Özcan (YTÜ, Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. Murat Zengin (AÜ, Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı), Doç. Dr. Işıl Uçman Altınışık (İYTE, Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı)

Seçici Kurul Asli Üyeleri: Burak Altınışık (Dr. Mimar, DEÜ), Didem Altun (Dr. Mimar, DEÜ), Sevince Bayrak Göktaş (Dr. Mimar, İTÜ), Eda Ekim Yılmaz (Peyzaj Yüksek Mimarı, İTÜ), Sertaç Erten (Dr. Şehir Plancısı, ODTÜ), Murat Şahin (Yüksek Mimar, YTÜ), Burçin Yıldırım (Yüksek Mimar, İTÜ)

Seçici Kurul Yedek Üyeleri: Seden Cinasal Avcı (Mimar, GÜ), Mehmet Dinçer (Mimar, YTÜ), Nizam Onur Sönmez (Dr. Mimar, İTÜ)

Seçici Kurul Raportör Üyeleri: Işıl Mete (Mimar, DEU, T.C. Merkezefendi Belediyesi), Şafak Öztürk (BAÜN, T.C. Merkezefendi Belediyesi)

Seçici Kurul Yedek Raportör Üyeleri: Ayşe Ceylan (Mimar, DEÜ, T.C. Merkezefendi Belediyesi), Veysel Dağ (AKDU, Peyzaj Yüksek Mimarı, Pamukkale Üniversitesi)

Detaylı bilgi ve şartname için tıklayınız

 

http://www.yapi.com.tr/yarismalar/t-c-merkezefendi-belediyesi-meserret-sokak-ulusal-fikir-yarismasi_179740.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!