Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

2 Kısım Yapım İşi - İş Güvenliği için Otomatik Kapı ve Çevre Demiri Yapım İşi, Yangın Kapıları Otomasyonu Yapım İşi İhalesi (Kozan)

Kozan Devlet Hastanesi
İHALE TARİHİ: 21 Mart 2024 14:00
İHALE MAKAMI: Kozan Devlet Hastanesi
İŞİN YAPILACAĞI YER : Kozan Devlet Hastanesi
İHALE KAYNAĞI yapi.com.tr

İKN: 2024/299401

1-İdarenin

a) Adı: Kozan Devlet Hastanesi
b) Adresi: Karacaoğlan Mahallesi Feke Cad. No:1 01500 Kozan/Adana
c) Telefon ve faks numarası: 3225158306 - 3225158168
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı: 2 Kısım Yapım İşi - İş Güvenliği İçin Otomatik Kapı ve Çevre Demiri Yapım İşi, Yangın Kapıları Otomasyonu Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı: 2 Kısım Yapım İşi- 1. Kısım İş Güvenliği İçin Otomatik Kapı ve Çevre Demiri Yapım İşi 2. Kısım Yangın Kapıları Otomasyonu Yapım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Kozan Devlet Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 
d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 21.03.2024 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Kozan Devlet Hastanesi Müdür Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler 
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 1. Kısım İş Güvenliği İçin Otomatik Kapı ve Çevre Demiri Yapım İşi - B-II veya B-III Grubu Bina İşleri benzer iş sayılacaktır. 2. Kısım Yangın Kapıları Otomasyonu Yapım İşi- E-IV Grubu Öz Denetimli Bina ve Alan Otamasyon Sistemleri İşleri benzer iş sayılacaktır.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:  1. Kısım İş Güvenliği İçin Otomatik Kapı ve Çevre Demiri Yapım İşi - İnşaat Mühendisi veya Makine Mühendisi, 2. Kısım Yangın Kapıları Otomasyonu Yapım İşi- Elektrik Mühendisi veya Elektrik Elektronik Mühendisi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür. 

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N):1 Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38’inci maddesine göre açıklama istenecektir.

http://www.yapi.com.tr/haberler/2-kisim-yapim-isi---is-guvenligi-icin-otomatik-kapi-ve-cevre-demiri-yapim-isi-yangin-kapilari-otomasyonu-yapim-isi-ihalesi-kozan_45342.html

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!