Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU
İLİŞKİLİ HABERLER

Kültür Altyapısı

Antakya Orman İşletme Müdürlüğü, Karaçay Orman İşletme Şefliği 104, 108 ve 127 Kod No.lu Toplam 8+884 km B Tipi Orman Yolu Yapım İşi

Hatay Orman Bölge Müdürlüğü Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü




İHALE TARİHİ: 17 Nisan 2024 10:30
İHALE MAKAMI: Hatay Orman Bölge Müdürlüğü Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü
İŞİN YAPILACAĞI YER : Antakya Orman İşletme Müdürlüğü, Karaçay Orman İşletme Şefliği
İHALE KAYNAĞI yapi.com.tr

İKN: 2024/444114

1-İdarenin

a) Adı: Hatay Orman Bölge Müdürlüğü Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü
b) Adresi: Halil Bey Mahallesi, Şehit Jandarma Kd.Çvş Mehmet Tutuş Cad. No:147 Belen/Hatay Antakya/Hatay
c) Telefon ve faks numarası: 3287181112 - 3287182007
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı: Antakya Orman İşletme Müdürlüğü, Karaçay Orman İşletme Şefliği 104,108 ve 127 Kod Nolu Toplam 8+884 km B Tipi Orman Yolu Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı: 104 Kod Nolu Yol (3+304 km)- 108 Kod Nolu Yol (1+900 km)-127 Kod Nolu Yol ( 3+680 km) Olmak Üzere Toplam 8+884 km B Tipi Orman Yolu Yapımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Antakya Orman İşletme Müdürlüğü, Karaçay Orman İşletme Şefliği
ç) Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 70 (Yetmiş) takvim günüdür. 
d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 17.04.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Antakya Orman İşletme Müdürlüğü

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler 
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: (A) Alt Yapı İşleri V. Grup: Karayolları İşleri (Alt yapı + Üst yapı)
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Orman Mühendisi veya İnşaat Mühendisi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme
imzalanacaktır. 

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 50 (Elli) takvim günüdür. 

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N):1,20 Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

http://www.yapi.com.tr/haberler/antakya-orman-isletme-mudurlugu-karacay-orman-isletme-sefligi-104-108-ve-127-kod-no-lu-toplam-8-884-km-b-tipi-orman-yolu-yapim-isi_46367.html

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!