Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

Başkanlığımız Ümraniye Uygulama Grup Müdürlüğü Hizmet Binasında Bulunan 400 Kg Kapasiteli İki Adet Asansörün Yerine 1000 Kg Taşıma Kapasiteli İki Adet Asansörün Yapımı İşi İhalesi

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Müdürlüğü Hazine Ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı
İHALE TARİHİ: 14 Mart 2024 11:00
İHALE MAKAMI: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Müdürlüğü Hazine Ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı
İŞİN YAPILACAĞI YER : Yamanevler Mah. Dr. Fazıl Küçük Cd. No:9 Ümraniye/İstanbul
İHALE KAYNAĞI yapi.com.tr

İKN: 2024/277315

1-İdarenin

a) Adı: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Müdürlüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı
b) Adresi: Akşemsettin Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:56 34010 Vatan Caddesi Fatih/İstanbul
c) Telefon ve faks numarası: 2124538870 - 2124538676
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı: Başkanlığımız Ümraniye Uygulama Grup Müdürlüğü Hizmet Binasında Bulunan 400 kg Kapasiteli İki Adet Asansörün Yerine 1000 kg Taşıma Kapasiteli İki Adet Asansörün Yapımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı: Ümraniye Uygulama Grup Müdürlüğü Hizmet Binasında Bulunan 400 kg Kapasiteli İki Adet Asansörün Yerine 1000 kg Taşıma Kapasiteli İki Adet Asansörün Yapımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Yamanevler Mah. Dr. Fazıl Küçük Cd. No:9 Ümraniye/İstanbul
ç) Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür. 
d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 14.03.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü İhale Salonu (Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulv. No:56 Kat:4 Fatih / İstanbul)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge; Yüklenici firmaya ait ISO 9001: 2008 belgesi olmalıdır. Yüklenici firmaya ait TSE Asansör Hizmet Yeterlilik belgesi olmalıdır. Yüklenici firmaya ait (çok uluslu şirket ise Türkiye’deki kendi kadrolu teşkilatına ait) H Modülü CE sertifikası olmalıdır. Yüklenici firmaya ait Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Sicil Belgesi olmalıdır. Yüklenici firmaya ait Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Garanti Belgesi olmalıdır
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler 
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Kamu veya Özel Sektörde tek sözleşmeye bağlı olarak yapılan asansör montaj veya yapımı işi III. Grup Asansör Elektro-Mekanik İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Elektrik Mühendisi, Elektrik Elektronik Mühendisi veya Makine Mühendisi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP
üzerinden gönderilecektir. 

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N):1 Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38’inci maddesine göre açıklama istenecektir.

http://www.yapi.com.tr/haberler/baskanligimiz-umraniye-uygulama-grup-mudurlugu-hizmet-binasinda-bulunan-400-kg-kapasiteli-iki-adet-asansorun-yerine-1000-kg-tasima-kapasiteli-iki-adet-asansorun-yapimi-isi-ihalesi_45338.html

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!