Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU ATLAS1 YAPI ATLAS1 YAPI

Çankaya 2 Grup Yapım İşi İhalesi

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

İHALE TARİHİ: 19 Aralık 2019 14:30
İHALE MAKAMI: Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
İŞİN YAPILACAĞI YER : Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çubuk Aşı Deposu
İHALE KAYNAĞI yapi.com.tr

İhale Kayıt Numarası: 2019/628705 

1-İdarenin

a) Adresi: Sağlık Mahallesi A. Adnan Saygun 2 Caddesi No: 55 06430 Sıhhiye Çankaya/Ankara
b) Telefon ve faks numarası: 3125655090 - 3125655092
c) Elektronik Posta Adresi: satinalma@thsk.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı: 1. Grup: Aşı Deposu Rampa Düzenlenmesi, rampa ve saha betonu yapım işi; B3 grubu bina işleri 2. Grup: Donmuş muhafaza odası için -20 C paket tip soğutucu sistem kurulumu yapım işi; C2 ısıtma soğutma, havalandırma ve iklimleme tesisat işleri Ayrıntılı bilgiye EKAP?ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çubuk Aşı Deposu
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 50 (elli) takvim günüdür. 
 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü İdari İşler ve Mali Daire Başkanlığı İhale Birimi (Refik Saydam Yerleşkesi Sağlık Mah. A.Adnan Saygun 2 Cad.No: 55 A Blok Sıhhıye-Çankaya/Ankara) 
b) Tarihi ve saati: 19.12.2019 - 14:30 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir. 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 11.06.2011 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğ ekinde yer alan; Ek-1: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi; 1. Grup İş İçin: (B3) Bina İşleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir. 2. Grup için: (C3) İşler Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: 1. Grup: Aşı Deposu Rampa Düzenlenmesi, rampa ve saha betonu yapım işi için: İnşaat Mühendisi 2. Grup: Donmuş muhafaza odası için -20 C paket tip soğutucu sistem kurulumu yapım işi İçin: Makine Mühendisi 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.  

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.  

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü İdari İşler ve Mali Daire Başkanlığı İhale Birimi (Refik Saydam Yerleşkesi Sağlık Mah. A. Adnan Saygun 2 Cad. No: 55 A Blok Sıhhıye-Çankaya/Ankara) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.  

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.  

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.  

14.
Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N):1 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. 

http://www.yapi.com.tr/haberler/cankaya-2-grup-yapim-isi-ihalesi_42606.html

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!