Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

Diyarbakır Ergani Barajı Onarımı İhalesi

Diyarbakır Şube Müdürlüğü-İşletme Bakım Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
İHALE TARİHİ: 6 Aralık 2023 10:00
İHALE MAKAMI: Diyarbakır Şube Müdürlüğü-İşletme Bakım Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
İŞİN YAPILACAĞI YER : Diyarbakır Ergani Barajı
İHALE KAYNAĞI yapi.com.tr

İKN: 2023/1254049

1-İdarenin

a) Adı: Diyarbakır Şube Müdürlüğü-İşletme Bakım Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
b) Adresi: Sanayi Mah. Elazığ Bulvarı 147 21120 Seyrantepe Yenişehir/Diyarbakır
c) Telefon ve faks numarası: 4122374963 - 4122371919
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı: Diyarbakır Ergani Barajı Onarımı
b) Niteliği, türü ve miktarı: Diyarbakır Ergani Barajında Dipsavak Vana Odası Emniyet Kelebek Vana, Sulama Sürgülü Vana ve Konik Vana Hidrolik Kumanda Üniteleri Bakım ve Onarımı, Dip Savak Drenaj Konik Vanasının Onarımı Yapılarak Enjeksiyon ve Drenaj Galerisinde Mevcut Dalgıç Pompanın Montajının Yapılarak Aktif Hale Getirilmesi, Barajda Bulunan 50 kVa Trafonun Demontaj Edilerek Yerine 100 kVa Trafonun Montajı İle Alçak Gerilim Şebekesinin İmalatı ve Çevre Aydınlatma Sisteminin İmalatı Yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Diyarbakır Ergani Barajı
ç) Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür. 
d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 06.12.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Diyarbakır Batman Sulamaları İşletme ve Bakım Şube Müdürlüğü

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler 
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İsteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen konsorsiyum beyannamesi. 
4.1.6. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Bu ihalede benzer iş olarak, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan DII veya DIII Grubu İşler kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Elektrik Mühendisi, Elektrik & Elektronik Mühendisi veya Makina Mühendisi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür. 

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilebilir. 
14.1. İşin uzmanlık gerektiren kısımları 12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini görmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir. 12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini görmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır. 12.3. İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği binaya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir. 12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir. 
14.2. Bu işlere ait benzer işler Bu ihalede benzer iş olarak, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan DII veya DIII Grubu işler kabul edilecektir.

15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N):1 Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir. 16/07/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

http://www.yapi.com.tr/haberler/diyarbakir-ergani-baraji-onarimi-ihalesi_45242.html

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!