Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü Dörtyol ve Kapılı İşletme Şeflikleri Orman Sınırları Dahilinde 11 ve 110 Kodlu 8+000 km Yol Büyük Onarım Yapım İşi İhalesi

Orman İşletme Müdürlüğü-Dörtyol Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü
İHALE TARİHİ: 27 Mart 2024 10:00
İHALE MAKAMI: Orman İşletme Müdürlüğü-Dörtyol Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü
İŞİN YAPILACAĞI YER : Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü Dörtyol ve Kapılı Orman İşletme Şefliği Orman Sınırları Dahilinde
İHALE KAYNAĞI yapi.com.tr

İKN: 2024/342294

1-İdarenin

a) Adı: Orman İşletme Müdürlüğü-Dörtyol Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü
b) Adresi: Numuneevler Mah. Kazim Karabekir Caddesi 5 31600 Dörtyol/Hatay
c) Telefon ve faks numarası: 3267121048 - 3267122535
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı: Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü Dörtyol ve Kapılı İşletme Şeflikleri Orman Sınırları Dahilinde 11 ve 110 Kodlu 8+000 km Yol Büyük Onarım Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı: 11 ve 110 Kodlu 8+000 km. Yol büyük onarım yapım işi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü Dörtyol ve Kapılı Orman İşletme Şefliği Orman Sınırları Dahilinde 
ç) Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 
d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 27.03.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü İhale Birimi Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler 
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A) Alt Yapı Yolları: V. Grup: Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı) benzer iş olarak kabul edilir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Orman Mühendisi veya İnşaat Mühendisi Diplomaları ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N):1,20 Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

http://www.yapi.com.tr/haberler/dortyol-orman-isletme-mudurlugu-dortyol-ve-kapili-isletme-seflikleri-orman-sinirlari-dahilinde-11-ve-110-kodlu-8-000-km-yol-buyuk-onarim-yapim-isi-ihalesi_45348.html

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!