Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

Hükümet Konağı Yapım İşi

Adıyaman İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İHALE TARİHİ: 29 Ağustos 2014 10:00
İHALE MAKAMI: Adıyaman İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İŞİN YAPILACAĞI YER : Adıyaman
İHALE KAYNAĞI yapi.com.tr

Adıyaman Kâhta ilçesi hükümet konağı yapım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler şöyle:

İhale Kayıt Numarası: 2014/91030

1- İdarenin

a) Adresi: Eski Köy Hizmetleri Kahta Yolu Üzeri Atatürk Bulvari 02100 Yunus Emre Mah. Adıyaman Merkez/Adıyaman
b) Telefon ve faks numarası: 4162250484 - 4162250490
c) Elektronik Posta Adresi: planproje02@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı: Adıyaman Kâhta İlçesi Hükümet Konağı Yapım İşi
b) Yapılacağı yer: Adıyaman Kahta İlçesi
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 630 (Altı Yüz Otuz) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: İl Özel İdaresi Plan proje Yatırım Ve İnşaat Müdürlüğü Eski Köy Hizmetleri Kâhta Yolu Üzeri Adıyaman
b) Tarihi ve saati: 29.08.2014 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
İşin doğalgaz imalatlarının yapımı aşamasında; Doğalgaz piyasası Sertifika Yönetmeliği 5. maddesine göre, "Doğalgaz ile ilgili herhangi bir yapım ve hizmet faaliyeti, sertifika sahibi olmayan kişiler tarafından gerçekleştirilemez. Bu tür faaliyetlerin ihalesi aşamasında sertifika gerekli değildir. Ancak faaliyetin yürütülmesi için sertifika alınması zorunludur. Doğalgaz piyasası İç tesisat Yönetmeliği gereği "Müşteri tarafından yapılan iç tesisatın proje onayı, yapım uygunluk kontrolü ve işletmeye alınması dağıtım şirketinin yükümlülüğündedir "Doğalgaz dönüşüm işine başlanmadan önce işi yapacak olan firmanın EPDK Yapım Hizmet Sertifikası, Akmercangaz Adıyaman Doğalgaz Dağıtım Şirketinden alınmış İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası alınması ve sertifika sahibi firmanın tesisat projelerini doğalgaz dağıtım şirketine onaylatması gerekmektedir. Ayrıca her türlü sicil izin ruhsat yüklenici tarafından yerine getirilecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 Tarih Ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğine Göre (B) Üstyapı III. Grup İşler Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı İl Özel İdaresi Plan proje Yatırım Ve İnşaat Müdürlüğü Eski Köy Hizmetleri Kâhta Yolu Üzeri Adıyaman adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8.
Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İl Özel İdaresi Plan proje Yatırım Ve İnşaat Müdürlüğü Eski Köy Hizmetleri Kâhta Yolu Üzeri Adıyaman adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüz Yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

- İhale dökümanını satın almak isteyenler döküman ücretini Adıyaman İl Özel İdaresinin T.C. Vakıflar Bankası Adıyaman ŞubesindekiTR490001500158007293935012, nolu hesabına, T.C. Ziraat Bankası Adıyaman Şubesindeki TR860001000184362158495004 nolu hesabına veya T. Halk Bankası Adıyaman Şubesindeki TR960001200918100007000001 nolu hesabına yatırarak dökümanalabilirler. -İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı süresiz olarak getirecektir. - İhale konusu işin ödemelerinde kesinlikle temlik kabul edilmeyecektir.

- İşin bitiminde geçici kabul aşamasında; Enerji Kimlik Belgesi, yapı kullanım izin belgesi için gerekli belgelerin tamamı, Elektrik, Su ve Doğalgaz projelendirme ve aboneleri, güvence bedelleri dâhil yüklenici tarafından alınarak idareye teslim edilecektir. Bu işlem için idarece yükleniciye herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

http://www.yapi.com.tr/haberler/hukumet-konagi-yapim-isi_36678.html

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Haftanın ürünü Çuhadaroğlu S 36 T
Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!