Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

Maksimum 1000 kW Rüzgar Enerjisi Tesisi Yapım İşi

Tokat İl Özel Ödaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İHALE TARİHİ: 18 Kasım 2014 09:30
İHALE MAKAMI: Tokat İl Özel Ödaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İŞİN YAPILACAĞI YER : Tokat
İHALE KAYNAĞI yapi.com.tr

Maksimum 1000 kW rüzgar enerjisi tesisi yapım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler şöyle:

İhale Kayıt Numarası: 2014/137443

1- İdarenin

a) Adresi: Gazi Osman Paşa Bulvarı İmam Hatip Lisesi Karşısı No:29 60100 Tokat Merkez/Tokat
b) Telefon ve faks numarası: 3562141268 - 3562121217
c) Elektronik Posta Adresi: destekhizmetleri@tokatozelidaresi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı: 1 adet yapım işi, projesinde ataşmanında ve mahal listesinde belirtilen işler
b) Yapılacağı yer: Tokat/Merkez/Çayören Köyü 105 ada 4 nolu parsel
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 570 (Beş Yüz Yetmiş) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Tokat İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Gop Bulvarı No:29 Tokat)
b) Tarihi ve saati: 18.11.2014 - 09:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, yapım işleri benzer iş grupları tebliğinde yer alan; A-XIII. Hidroelektrik Enerji Santralleri veya A-XIV. Grup Termik Santralleri veya A-XV. Rüzgâr Enerji Santralleri işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Elektrik Mühendisi veya Elektrik-Elektronik Mühendisi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Geçerli teklifler içinde en uygun teklifin belirlenmesinde, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından hazırlanan, fayda/maliyet oranı en yüksek olan teklif en uygun teklif olarak kabul edilecektir. Bu oran üç ayrı kritere göre hesaplanacaktır.
Bunlar: a) Yıllık enerji üretim kriteri: Teklif edilen türbinlerin, yıllık enerji üretim miktarı, kWh cinsinden hesaplanacaktır. Hesaplamalar için, ihale dokümanı içerisinde, teklif edilen rüzgar türbinine ait güç eğrisi sunulmalıdır. Güç eğrisi deneysel verilere dayanmalı ve bağımsız bir test kuruluşu tarafından onaylı olmalıdır. Bu veriler, rüzgar türbinin kurulacağı alana YEGEM tarafından belirlenmiş weibull katsayılarına göre; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından hazırlanan bir Excel programı vasıtasıyla, söz konusu rüzgar enerjisi türbininin yıllık enerji üretim değeri hesaplanacaktır. Göbek Yüksekliği (m) Weibull Katsayıları (c, k) 30 8.01794 2.12692 50 8.47202 2.02179 70 8.78230 1.95744 100 9.12102 1.89242
Yıllık enerji üretim miktarı, elektrik tüketim fiyatı değeri (TL/kWh) ile çarpılması sonucu, TL cinsinden elde edilen yıllık enerji üretim değeri (YEÜ) hesaplanır. Tüketim fiyatı değerinin hesaplanmasında; üretilen tüm enerjinin, İdare tarafından tüketileceği kabul edilmiştir. Enerji tüketim bedeli olarak ise 0.27 TL/kWh olarak belirlenmiştir. Hesaplanan yıllık enerji üretim değerinin, TL cinsinden teklif bedeline bölünerek K1 katsayı hesaplanır. K1 = YEÜ / TL b) Pervane süpürme alanı kriteri: Santimetrekare (cm2) cinsinden pervane süpürme alanı (A), TL cinsinden teklif bedeline bölünerek K2 katsayısı hesaplanır. K2 = 0,1*A / TL c) Nominal rüzgar hızı kriteri: Teklif edilen rüzgar türbini maksimum gücüne (900 kW veya 1000 kW) ulaşılan (m/s) cinsinden rüzgar hızı değeri (NRH) kullanılarak aşağıdaki gibi K3 katsayısı hesaplanır. K3 = 10 000 000 / (NRH x TL) d) Her bir teklif için (fayda/maliyet) oranı (FMO) aşağıdaki gibi hesaplanır.
FMO= 60?K1?_i/?K1?_maksimum +25 ?K2?_i/?K2?_maksimum +15 ?K3?_i/?K3?_maksimum
Not:Teknik şartnamede daha açık şekilde verilmiştir.

6.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7.
İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tokat İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Gop Bulvarı No:29 Tokat) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.
Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tokat İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Gop Bulvarı No:29 Tokat) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.
İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.
İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12.
Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.
Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

http://www.yapi.com.tr/haberler/maksimum-1000-kw-ruzgar-enerjisi-tesisi-yapim-isi_37022.html

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Haftanın ürünü Sikalastic®-1K
Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!