Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.

İBB Kültür ve Sanat Odağı Mimari Proje Yarışması

İBB Kültür ve Sanat Odağı Mimari Proje Yarışması'nın son teslim tarihi 22 Kasım 2023.

yapi.com.tr

Yarışma Duyuruları

İBB Kültür ve Sanat Odağı Mimari Proje Yarışması İBB Kültür ve Sanat Odağı Mimari Proje Yarışması
TESLİM TARİHİ 22 Kasım 2023
DÜZENLEYEN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı

OKUL-ÖĞRENCİ / PROFESYONEL Profesyonel
KAYIT ÜCRETİ 250 TL
WEB ADRESİ

konkur.istanbul/unalan

E-POSTA

unalan.yarisma@ibb.istanbul

İLETİŞİM: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kasımpaşa Ek Hizmet Binası Hacıahmet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1 Kasımpaşa 34440 Beyoğlu / İSTANBUL T. (0212) 449 99 57 / 449 99 28
+ Ajandama Ekle

Yarışma Hakkında
Kültür ve sanatın üretim ve tüketim yöntemlerinin ve araçlarının kökten değişmekte olduğu bir dönemden geçilmektedir. Bu çok katmanlı değişimin öne çıkan sebeplerinin arasında teknolojik araçlardaki hızlı gelişme olduğu kadar; izleyen-izlenen, üretici-tüketici arasındaki hiyerarşik ve belirli ilişkilerin yeniden tarif ediliyor olması da var. Öte yandan, gelişen teknolojiler 2500 yıldır ilgi duyulan ve bugün önemli bir kitle tarafından takip edilen, sözünü ettiğimiz belirli ilişkilerin hala geçerli olduğu sahne sanatlarının da varlığını sürdürmesini sağlamaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ‘İstanbul gibi bir metropolde inşa edilecek olan bir kültür-sanat yerleşkesi, içinde bulunduğumuz dönemin çok çeşitli gerekliliklerine yanıt vererek, hem alternatif üretimlerin hem de ana akım kültür-sanat pratiklerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanabilir mi?’ sorusunun yanıtını aramak üzere yaklaşık iki buçuk yıldır devam ettiği ihtiyaç programını belirleme sürecinde, kültür-sanat alanındaki farklı kurum ve kişilerle yürüttüğü çok disiplinli çalıştaylar düzenlemiştir. Her ne kadar programla doğrudan ilişkili olan bu sorunun yanıtını mimarlık tek başına veremeyecek olsa da, bu yarışmanın konusunun odağında da bu soru yer almaktadır. Bugün içinde bulunduğumuz ekonomik kriz ortamında farklı sektörlerdeki irili ufaklı bağımsız kültür-sanat üreticilerinin acil mekânsal ihtiyaçlarını, değişen üretim ve tüketim biçimlerini göz önünde bulundurarak karşılayabilecek, bir metropolün gereksinim duyduğu kitlesel buluşmalara, uluslararası prodüksiyonlara ev sahipliği yapabilecek bir kültür-sanat yerleşkesinin oluşturulması ihtiyaç programının başlıca konusudur.

Öte yandan yarışma alanı, toplu taşıma ve ulaşım ağları ile İstanbul’un erişilebilir bir noktasında ve aynı zamanda Ünalan Mahallesi’nin yanı başındadır. Yarışma alanının bu konumu, yapılacak olan kültür sanat yerleşkesinin özellikle açık alan ve sosyal donatılar içeren kurgusu sayesinde içinde bulunduğu mahalle ile ilişkilenmesine fırsat vermektedir. İhtiyaç programında kültür-sanat üretimi ile ilgili sorulan soru, yarışma alanının konumu söz konusu olduğunda mahalle ve kent ölçeği arasında da geçerlidir. Bir kültür sanat yerleşkesi, bir metropolün ihtiyaçlarını karşılarken, yakın çevresindeki günlük hayat ile ilişkilendirilebilir mi?

Yarışma jürisi olarak cevaplanması meşakkatli bu sorulara mimarlık ortamımızın üretebileceği potansiyel yanıtların ve belki yeni soruların İstanbul’un kültür-sanat ortamı ve kent hayatı için dönüştürücü gücü olabileceğini düşünüyoruz.

Yarışmanın Amacı
İBB Kültür ve Sanat Odağı Mimari Proje Yarışması
ile yarışmaya konu olan alanın tasarım potansiyellerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu değerlendirme ile ekonomik, özgün ve nitelikli tasarım yaklaşımlarının, günümüz mimarisine ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması, kentsel peyzaja çağdaş bir bakış sunan proje ve müelliflerin saptanması hedeflenmektedir. Çalışma kapsamında güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin ve yan disiplinlerin gelişmesi, etik değerlerin yerleşmesi, ekiplerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması esastır.

Yarışmanın Türü ve Şekli
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest ulusal, tek kademeli mimarlık yarışmasıdır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu
Yarışma alanı, İstanbul ili Üsküdar ilçesi, Ünalan mahallesi 1119 Ada, 47, 117 ve 120 parsellerdir. Bu sınırlar içerisinde 1119 ada 47 ve 117 parsellerde yalnızca açık alan ve peyzaj düzenlemesi yapılması, yarışmaya konu olan yapı / yapıların 120 parselde tasarlanması beklenmektedir. (Yarışma Şartnamesi Eki 5.1’de yarışma sınırları belirlenmiştir.) Yarışma alanında, sanat üreticilerine çeşitli ölçek ve kapsamda üretim alanları sağlayan, öte yandan kentliye gerek yerleşke içindeki farklı salon ve programlarla, gerek açık alana yayılan gündelik hayat senaryosuyla kamusal bir alan sunacak bir mimari öneri beklenmektedir. Etkileşim alanında ise yarışma alanı ile yaya ve araç ilişkleri kurmak üzere açık alan düzenlemeleri yapılması beklenmektedir.

Yarışmaya Katılım Koşulları
Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur.

Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri, idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:

•TMMOB Mimarlar Odası’nın mimar ve İnşaat Mühendisleri Odası’nın inşaat mühendisi; meslekten men cezalısı durumunda olmayan en az birer üyesini ekipte bulundurmak.
•Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
•Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
•Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
•Şartname alarak isim ve iletişim bilgileri ile yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekipteki müelliflerden birinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
•Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
•Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
•4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışmaya katılmak isteyenler 250 TL (iki yüz elli Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.

Yarışma şartname bedeli “UNALAN, 99010 EDTS, TC XXXXXXXXXXX” açıklaması ile idareye ait banka hesabına müelliflerden birinin ismi ile yatırılacaktır. Aynı müellifin isim ve iletişim bilgileri (telefon, e-posta, adres) ile dekont raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir.

Yarışmaya kayıt için son tarih, yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür.

Jüri Üyeleri ve Raportörlerin İsim ve Ünvanları

Danışman Jüri Üyeleri: Arif Gürkan ALPAY, İBB Genel Sekreter Yardımcısı; Mahir POLAT, İBB Genel Sekreter Yardımcısı; Serap ÖBEKCİ, İBB Etüd ve Projeler Dairesi Başkanı; Tolga Volkan ASLAN, İBB Kültür Dairesi Başkanı; Devrim ÇİMEN, Mimar

Asli Jüri Üyeleri: Sevince BAYRAK, Mimar; Cafer BOZKURT, Mimar; Tülin HADİ, Mimar (Jüri Başkanı); Hüseyin KAHVECİOĞLU, Mimar; Niyazi PARLAR, İnşaat Mühendisi

Yedek Jüri Üyeleri: Pınar GÖKBAYRAK, Mimar; Onur GÜLEÇ, İnşaat Mühendisi; Derya Ekim ÖZTEPE, Mimar

Raportörler: Gökhan GÜL, İnşaat Mühendisi; Perihan GÜLDEN ÖKTEN, Mimar; Filiz TAŞ, Mimar

Raportör Yardımcıları: Merve Büşra AVCIOĞLU YILMAZ, Şehir Plancısı; Ezgi ESENSOY, Mimar; Onur HELVACI, İnşaat Mühendisi; Ayşe KISAKAYA, Mimar; Nida Nur KÜÇÜK, Mimar; Aylin UYSAL, Mimar; Dila Merve PAŞMAKÇIOĞLU, Mimar; Onurcan TOSUN, İnşaat Mühendisi; Hamza SEKRETER, Hizmetli

Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı: 22 Ağustos 2023, Salı
Son Soru Sorma Tarihi: 12 Eylül 2023, Salı
Soruların Yanıtların İlanı: 19 Eylül 2023, Salı
Projelerin Son Teslim Tarihi: 22 Kasım 2023, Çarşamba, (17.00 GMT+3)
Posta ile Teslim Alım için Son Tarih: 24 Kasım 2023, Cuma, (17.30 GMT+3)
Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 1 Aralık 2023, Cuma
Kolokyum ve Ödül Töreni: Sonuçların ilanıyla birlikte açıklanacaktır.

Ödüller ve Ödeme Şekli

1.Ödül: 900.000 TL
2.Ödül: 700.000 TL
3.Ödül: 500.000 TL
Mansiyon (Eşdeğer, 5 Adet): 250.000 TL
Satınalma: 300.000 TL

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, aşağıda yazılı ödül, mansiyon ve satın alma 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir. Ödemeler ekip temsilcisine yapılacaktır. Ödenecek net tutarlardan damga vergisi kesilecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

http://www.yapi.com.tr/yarismalar/ibb-kultur-ve-sanat-odagi-mimari-proje-yarismasi_199180.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!