Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU ATLAS1 YAPI ATLAS1 YAPI

Eskişehir Yukarı Sakarya Islahı ve Sulaması Projesi Gökpınar Barajı Yapım İşi

DSİ Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü

İHALE TARİHİ: 23 Haziran 2015 14:30
İHALE MAKAMI: DSİ Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü
İŞİN YAPILACAĞI YER : Eskişehir
İHALE KAYNAĞI yapi.com.tr

skişehir yukarı Sakarya ıslahı ve sulaması projesi Gökpınar Barajı yapım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler şöyle:

İhale Kayıt Numarası: 2015/58178

1- İdarenin

a) Adresi: Kırmızıtoprak Mahallesi Taşköprü Caddesi, Dsi Sok. No:2 - Odunpazarı / Eskişehir - Odunpazarı / Eskişehir Odunpazarı/Eskişehir
b) Telefon ve faks numarası: 2222262310 - 2222260853
c) Elektronik Posta Adresi: dsi3@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu yapım işinin


a) Niteliği, türü ve miktarı: 2 555 000 metreküp dolgu hacimli baraj ve iletim hattı inşaatı
b) Yapılacağı yer: Eskişehir İli Sivrihisar-Günyüzü İlçeleri
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 975 (Dokuzyüzyetmişbeş) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: DSİ 3. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Kırmızıtoprak Mah. Taşköprü Cad. Dsi Sok. No:2 Odunpazarı/Eskişehir
b) Tarihi ve saati: 23.06.2015 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri; a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir; a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 75 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A-VIII Grubu işler kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş Deneyim Belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan İnşaat Mühendisleri, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48. Maddesinin 8. Bendi uyarınca ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme ''teklif fiyatı'' ile ''kalite ve teknik değer nitelik'' olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması
Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP= (TFmin x 50) / TF formulü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TP: Teklif puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı,
ifade eder.
A.2. Kalite ve teknik değer nitekil puanlaması
Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

A grubu işler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
A Grubu İşler No / Poz No / Poz Adı / Puanı
1 / EGB-04 / İletim Hattı - Pompa İstasyonu Kazısı Yapılması / 2.35
2 / EGB-10 / Kazılardan Elde Edilen Her Zayiat Malzemesi ile Kapama Seddesi. Baraj Gövdesi ve Batardo Projelerinde (Z) Harfi ile Gösterilen Kısımlarda Zayiat Dolgusu Yapılması / 3.25
3 / EGB-12 / Geçirimsizlik Perdesi (Slurry Trench Yapılması) / 6.25
4 / EGB-16 / Her Türlü İnşaat ve İmalatta Kullanılmak Üzere Betonarme Betonu Yapılması / 3.35
5 / EGB-18 / Betonarme Demirlerinin Temini, Hazırlanması ve Bükülüp Yerine Konulması / 3
6 / EGB-27 / Her Derinlikte Enjeksiyon Deliği ve Enjeksiyon Kontrol Deliği Açılması / 4.5
7 / EGB-29 / Her Türlü Enjeksiyon Malzemesi Temini ve Enjeksiyon Yapılması / 4.35
8 / EGB-33 / Yol ve Yollara Ait Sanat Yapıları Kazı Dolgu İşleri Yapılması / 2.75
9 / EGB-34 / Yol Stabilize Dolgu İşleri Yapılması / 2.4
10 / EGP-01 / Her türlü ölçüm, harita, yol projeleri, aplikasyon, tatbikat, tadilat, revize projelerin hazırlanması, revize proje yapımı için gerekli temel sondaj ve zemin etüdlerinin yapılması, laboratuvar deneylerinin yapılması, raporların hazırlanması, detay projeleri işlerinin götürü olarak yapılması / 1.9
A Grubu İşler Toplam Puanı / 34.1

B Grubu işler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
B Grubu İşler No / Poz No / Poz Adı / Puanı
1 / EGB-11 / İletim Hattına ait Ø2235 mm Dış Çaplı 17.5 mm et kalınlığında 16 Atm Basınç Dayanımlı Dışı Polietilen (PE) (TS 5139'a göre) içi Epoxy (TS 5140'a göre) kaplı Spiral Kaynaklı Çelik Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Servis Yollarının Yapılması / 2.25
2 / EGB-13 / Sızdırmazlık Kaplaması Yapılması (Geogrid, geotekstil, geomembran, fiber donatılı beton) / 1.35
3 / EGB-14 / Kademeli Su Alma Yapısı Yapılması / 3.35
4 / EGB-21 / Cebri Boru ve Ek Parçalarının Temini, Yerine Konulması ve İşler Hale Getirilmesi / 2
5 / EGB-23 / Konik Vana ve Ek Parçalarının Temini, Yerine Konulması ve İşler Hale Getirilmesi / 1
6 / EGB-24 / Karesel Sürgülü Vana ve Ek Parçalarının Temini,Yerine Konulması ve İşler Hale Getirilmesi / 3.75
7 / EGB-31 / Enerji Nakil Hattı Deplasesi İşleri Hariç Her Türlü Elektrik ve Aydınlatma İşlerinin Götürü Olarak Yapılması / 0.9
8 / EGB-35 / Mevcut Enerji Nakil Hattının Deplasesi İşlerinin Götürü Olarak Teşkili / 1.3
B Grubu İşler Toplam Puanı / 15.9

A Grubu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen fiyatların toplam tekliflerine oranının; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %30 - %130 aralığında (%30 ve %130 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki A grubu işler tablosunda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklif oranları %30 - %130 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır.
B Grubu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen fiyatların toplam tekliflerine oranının; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %250 aralığında (%90 ve %250 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki B grubu işler tablosunda yer alan puanlar verilecektir.
İsteklilerin teklif oranları %90 - %250 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır.
Kalite ve Teknik değer nitelik puanı, A grubu ve B grubu her bir iş kalemi için yukarıdaki kıstaslar doğrultusunda verilen puanların toplamıdır.
A.3. Toplam puan
Toplam Puan, teklif puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;
FDTF= (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı,
ifade eder.
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 3. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü Kırmızıtoprak Mah. Taşköprü Cad. Dsi Sok. No:2 Odunpazarı/Eskişehir adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 3. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.
İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.
Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2 İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

http://www.yapi.com.tr/haberler/eskisehir-yukari-sakarya-islahi-ve-sulamasi-projesi-gokpinar-baraji-yapim-isi_38196.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!