Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

2017 Yılı Atakum İlçesi; Muhtelif Mahalle ve Sokaklarda Sathi Kaplama Yol Yapım İşi, 2020 Yılı 1 İnci Kısım Yapım İşleri İhalesi

Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
İHALE TARİHİ: 28 Mayıs 2020 10:00
İHALE MAKAMI: Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
İŞİN YAPILACAĞI YER : Balaç Mahallesi, Büyükoyumca Mahallesi, Cami Mahallesi, Çatmaoluk Mahallesi, Elmaçukuru Mahallesi, Karakavuk Mahallesi, Körfez Mahallesi, Yeni Mahalle, Yeşilyurt Mahallesi muhtelif sokakları olarak belirlenmiştir
İHALE KAYNAĞI yapi.com.tr

İhale Kayıt Numarası: 2020/234573 

1-İdarenin

a) Adresi: Atakum Beledıyesi Mimar Sinan Mah.İsmet İnönü Blv.No:114 55200 Atakum Atakum/Samsun
b) Telefon ve faks numarası: 3624379527 - 3624370611
c) Elektronik Posta Adresi: fenisleri@atakum.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı: 21.000 m² Bir Tabaka Astarlı Bitümlü Sathi Kaplama Yapılması (Alt Temel İmalatı dâhil), 5.000 m kanal açılması – temizlenmesi işleri Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: Balaç Mahallesi, Büyükoyumca Mahallesi, Cami Mahallesi, Çatmaoluk Mahallesi, Elmaçukuru Mahallesi, Karakavuk Mahallesi, Körfez Mahallesi, Yeni Mahalle, Yeşilyurt Mahallesi muhtelif sokakları olarak belirlenmiştir
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 40 (kırk) takvim günüdür. 
 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Atakum Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı No:114 Atakum/Samsun 
b) Tarihi ve saati: 28.05.2020 - 10:00 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde İş Deneyimde Değerlerindecek Benzer İşlere Dair Tebliğinde yer alan Benzer iş gruplarından (A) Alt yapı işleri V.Grup: Karayolları işleri ( Altyapı+Üstyapı) 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisi veya Mimar 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Atakum Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı No:114 Atakum/Samsun adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N):1,20 Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38’inci maddesine göre açıklama istenecektir. 


http://www.yapi.com.tr/haberler/2017-yili-atakum-ilcesi-muhtelif-mahalle-ve-sokaklarda-sathi-kaplama-yol-yapim-isi-2020-yili-1-inci-kisim-yapim-isleri-ihalesi_42847.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Haftanın ürünü Çuhadaroğlu S 50 Sistemi
Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!