Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

1 Kısım Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH Toksikoloji Laboratuvarı Yapım İşi2 Kısım Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH Arşiv Binası Yangın Merdiveni Yapım İşi İhalesi

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
İHALE TARİHİ: 21 Şubat 2020 10:00
İHALE MAKAMI: İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
İŞİN YAPILACAĞI YER : Başkanlığımıza bağlı Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İHALE KAYNAĞI yapi.com.tr

İhale Kayıt Numarası: 2020/56865 

1-İdarenin

a) Adresi: İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-1 Başıbüyük Mah. Atatürk Cad. No:1 - Maltepe / İstanbul Maltepe /İstanbul
b) Telefon ve faks numarası: 2164212626 - 2164210016 
c) Elektronik Posta Adresi: khbistanbulsatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı: 1 Kısım Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH Toksikoloji Laboratuvarı Yapım İşi 2 Kısım Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH Arşiv Binası Yangın Merdiveni Yapım işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: Başkanlığımıza bağlı Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Başıbüyük Mah. Atatürk Cad. No:1 34854 Maltepe/İstanbul (Konferans Salonu) 
b) Tarihi ve saati: 21.02.2020 - 10:00
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 1 Kısım İçin: Bu ihalede benzer iş olarak, kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olan, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan ve (B) Üstyapı (Bina) İşleri ana başlığı altında bulunan II Grup: Bina İşleri ve /veya III Grup: Bina İşleri grubundaki işler kabul edilecektir.  2. Kısım İçin: Bu ihalede benzer iş olarak, kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olan, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan ve (B) Üstyapı (Bina) İşleri ana başlığı altında bulunan II Grup: Bina İşleri ve/veya III Grup: Bina İşleri grubundaki işler kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: 1 Kısım İçin: Makina Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği 2. Kısım İçin: İnşaat Mühendisliği  

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Başıbüyük Mah. Atatürk Cad. No:1 34854 Maltepe/İstanbul (Satınalma ve İhale Uygulama Birimi) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N):1 İhale, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

http://www.yapi.com.tr/haberler/1-kisim-sureyyapasa-gogus-hastaliklari-ve-gogus-cerrahisi-eah-toksikoloji-laboratuvari-yapim-isi2-kisim-sureyyapasa-gogus-hastaliklari-ve-gogus-cerrahisi-eah-arsiv-binasi-yangin-merdiveni-yapim-isi-ihalesi_42693.html

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Haftanın ürünü Çuhadaroğlu S 36 T
Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!