Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU ATLAS1 YAPI ATLAS1 YAPI

250 kW Rüzgar Elektrik Santrali Yapımı İşi

Çorum İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
İHALE TARİHİ: 31 Mart 2015 10:00
İHALE MAKAMI: Çorum İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
İŞİN YAPILACAĞI YER : Çorum
İHALE KAYNAĞI yapi.com.tr

250 kW rüzgar elektrik satnrali yapım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler şöyle:

İhale Kayıt Numarası:
2015/28994

1- İdarenin

a) Adresi: Mimarsinan Mah. İnönü Cad. No:167 19100 Merkez/Çorum
b) Telefon ve faks numarası: 0 364 225 7400 - 0 364 224 7919
c) Elektronik Posta Adresi: ozelidare.corum@icisleri.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu yapım işinin


a) Niteliği, türü ve miktarı: 1 Adet 250 kW Rüzgar Türbini Kurulumu
b) Yapılacağı yer: Çorum ili Alaca ilçesi Yüksekyayla köyü Şıklar tepesi mevkii
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 240 (ikiyüzkırk) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Mimarsinan Mah. İnönü Cad. No:167 19100 Merkez / Çorum
b) Tarihi ve saati: 31.03.2015 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
Türk Standartları Enstitüsü veya TS EN 45011 “Ürün Belgelendirmesi Yapan Belgelendirme Kuruluşları İçin Genel Şartlar” veya TS EN ISO/IEC 17065 “Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Şartlar” standardına uygun olarak Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamış ulusal akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş kuruluşlarca düzenlenen ve aksamın uluslararası veya Türk Standartlarına veya kriterlerine uygunluğunu belirten Tip Sertifikası, Ürün Sertifikası, Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi, Birim Doğrulama Sertifikası belgelerinden en az birini teklifleri ile birlikte sunacaktır.
Rüzgâr türbini 2 Ekim 2013 tarihli Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliği ve yine 2 Ekim 2013 tarihli Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ kapsamında TEDAŞ proje tasarım ve onay kriterlerini sağlayacak nitelikte olmalıdır. TEDAŞ genel müdürlüğü hazırlanan 250 kW RES projesini süresi içerisinde onaylamışsa veya proje onayı ile ilgili proje üzerinde değişiklik talep edildiği durumda, gerekli prosedürler yüklenici firma tarafından takip edilecek ve teklif edilen türbin ile ilgili 250 kW RES projesi yüklenici tarafından hazırlanıp TEDAŞ proje onayı yüklenici tarafından alınacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
Res’e ait rüzgâr türbini ve tüm aksamları için imalatın yeni yapıldığını kanıtlayacak yeni üretim belgesi (eski model, ikinci el, yenilenmiş, vs. olmadığını gösterir belge) ürün teslimi ile birlikte verilecektir.
Aşağıda listesi verilen dokümanlar sözleşme imzalandıktan sonra İdareye sunulacaktır. İdare işin yürütülmesi esnasında gerekli göreceği başka dokümanları da isteme hakkına sahiptir.
Rüzgâr türbininde kullanılacak yapısal bileşen, donanım ve teçhizata ilişkin teknik bilgiler ve belgeler,
Rüzgâr türbininde kullanılacak bileşenlerin garanti ve standart belgeleri,
Planlama, üretim, performans izleme, ölçüm ve veri depolama sistemine ilişkin ayrıntılı çizim ve açıklamalar
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ'de yer alan A XV Grup işler (Rüzgar Enerji Santralleri) benzer iş olarak kabul edelecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümü "Elektrik Mühendisliği" / Elektrik Elektronik Mühendisliği" veya "Makine Mühendisliği" dir.

5.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Rüzgâr türbininin ürettiği elektrik kalitesi ölçümlerinin IEC 61400-21 uyarınca bağımsız ve akredite kuruluş tarafından yapılan Güç Kalitesi Ölçümleri raporu teklif dosyasında sunulmalıdır.
Raporda Türbin yıllık üretim kapasitelerinin sağlıklı olarak karşılaştırılabilmesi için aşağıdaki maddelerde belirtilen hesaplamalar yapılmalı ve teklif dosyasında sunulmalıdır.
Türbinin güç eğrisi kullanılarak ve teklif edilen türbinin göbek yüksekliğindeki rüzgâr frekans değerleri aşağıdaki tablodan alınarak yıllık enerji üretim kapasitesi kWh cinsinden hesaplanmalıdır.
Göbek Yüksekliği (m) / Weibull Katsayıları (C,k)
30 / 6.68124 - 2.10166
40 / 6.92342 - 2.04584
50 / 7.12342 - 1.99911
Geçerli teklifler içinde en uygun teklifin belirlenmesinde (fayda/maliyet) oranı en yüksek olan teklif en uygun olarak kabul edilecektir. Bu oran üç ayrı kritere göre hesaplanmalıdır.
Yıllık enerji üretim kriteri: kWh cinsinden hesaplanan yıllık enerji üretim miktarı (YEÜ) TL cinsinden teklif bedeline bölünerek K1 katsayı hesaplanır.
K1 = YEÜ / TL
Pervane süpürme alanı kriteri: Santimetrekare (cm2) cinsinden pervane süpürme alanı (A), TL cinsinden teklif bedeline bölünerek K2 katsayısı hesaplanır.
K2 = 0,1*A / TL
Nominal rüzgâr hızı kriteri: 250 kW gücüne ulaşılan (m/s) cinsinden rüzgâr hızı değeri (NRH) kullanılarak aşağıdaki gibi K3 katsayısı hesaplanır.
K3 = 10 000 000 / (NRH x TL)
FMO: 60 (K1i / K1maksimum) + 25 (K2i / K2maksimum) + 15 (K3i / K3maksimum)

6.
İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çorum İl Özel İdaresi - Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.
Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum İl Özel İdaresi - Genel Evrak Kayıt Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.
İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10
. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12.
Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.
Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

http://www.yapi.com.tr/haberler/250-kw-ruzgar-elektrik-santrali-yapimi-isi_37791.html

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!