Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

Ahlatlıbel 2 Kısım Yapım İşi İhalesi

Ahlatlıbel Hava Radar Mevzi Komutanlığı Milli Savunma Bakanlığı MSB Bağlıları
İHALE TARİHİ: 26 Şubat 2020 14:30
İHALE MAKAMI: Ahlatlıbel Hava Radar Mevzi Komutanlığı Milli Savunma Bakanlığı MSB Bağlıları
İŞİN YAPILACAĞI YER : Ahlatlıbel Hava Radar Mevzi Komutanlığı
İHALE KAYNAĞI yapi.com.tr

İKN: 2020/59211 

1-İdarenin

a) Adı: Ahlatlıbel Hava Radar Mevzi Komutanlığı Milli Savunma Bakanlığı MSB Bağlıları
b) Adresi: Ahlatlıbel Hava Radar Mevzi Komutanlığı Ahlatlıbel Çankaya/Ankara
c) Telefon ve faks numarası: 3124898050 - 3124898054
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı: 2 Kısım Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı: 2 Kısım Yapım İşi 1. Kısım 085 GM No.lu Atölye Binası Onarımı 2. Kısım 003 GM No.lu Er Yemekhanesi Mutfak Asma Tavan Onarımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Ahlatlıbel Hava Radar Mevzi Komutanlığı
ç) Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 50 (elli) takvim günüdür. 
d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
 
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 26.02.2020 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Hv. K. K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı İhale Salonu İnönü Bulvarı Bakanlıklar/Ankara 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Kendi meslekleri ile ilgili faaliyetlerini sürdürmeleri şartıyla, iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini sunmak suretiyle ihaleye girecek isteklinin; İnşaat Mühendisi olması şartı aranacak ve bu mezuniyete ait mezuniyet belgesini/diplomasını, ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılabilmesi için teklifleri ekinde sunacaklardır. İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girilmesi durumunda Yapım İşleri İhaleleri Uygulama yönetmeliğinin 48'inci maddesinin 7'nci bendine göre değerlendirme yapılacaktır. Yer tesliminden 3 gün içinde teknik personele ait; Noter onaylı şantiye şefliği, Diploma, Meslek odası kayıt belgesi ile birlikte idarenin onayına sunulacaktır. İdare tarafından 10 gün içerisinde onay verileceği şayet yükleniciye herhangi bir bildirim yapılmadığı takdirde sunduğu teknik personel kabul edilmiş olacaktır.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:  

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür. 

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N):1 Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

http://www.yapi.com.tr/haberler/ahlatlibel-2-kisim-yapim-isi-ihalesi_42695.html

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Haftanın ürünü Çuhadaroğlu S 36 T
Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!