Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

Boru Hattı Yapım İşi

TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü
İHALE TARİHİ: 5 Ağustos 2014 14:00
İHALE MAKAMI: TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü
İŞİN YAPILACAĞI YER : Adıyaman
İHALE KAYNAĞI yapi.com.tr

Elbeyi ve Karakuş 4" ve 6" Fıberglass boru hattı yapım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler şöyle:

İhale Kayıt Numarası: 2014/80186

1- İdarenin

a) Adresi: TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü Türmüz Yolu Pk:9 02040 Adıyaman Merkez/Adıyaman
b) Telefon ve faks numarası: 4162272811 - 4162272820
c) Elektronik Posta Adresi: yince@tpao.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı: 7183,38 Boru Hattı Montajı
b) Yapılacağı yer: Elbeyi -Elbeyi 2, Elbeyi 2-Elbeyi Kamp, Elbeyi 3-Elbeyi Kamp, Karakuş 19-Karakuş Kamp/Kahta/Adıyaman
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 255 (ikiyüzellibeş) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu
b) Tarihi ve saati: 05.08.2014 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
A( Altyapı İşleri) III. Grup: Boru ve İletim Hattı İşleri ( Boru hattı işleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde bu işe benzer yapılan her türlü petrol ve doğalgaz boru hattı yapım ve montaj işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. (Ayrıca; 1. Akaryakıt boru hatları, gaz boru hatları, şehir doğalgaz şebekeleri, jeotermal su , kimyasal vb. madde boru hatları, jeotermal su dağıtım şebekeleri. 2. Regülatör istasyonları, pompa istasyonları benzer iş olarak kabul edilecektir).
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; Makine Mühendisliği veya İnşaat Mühendisliğidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü Üretim Müdürlüğü (TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü Pk:9 02040 Adıyaman) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü Muhaberat Servis Şefliği (TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü Pk:9 02040 Adıyaman) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2 Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. İstekliler İhale Dokümanbedeli olan 250 TLyi T. C. Ziraat Bankası A.Ş. Adıyaman Merkez ŞubesiTR26000100018436215883-5002nolu TPAO hesabına makbuz karşılığı yatırarak,istekli veya vekalet verdiğikişilerce TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü/ÜretimMüdürlüğünden İhale dokümanıtemin edebilirler.

http://www.yapi.com.tr/haberler/boru-hatti-yapim-isi_36636.html

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Haftanın ürünü Çuhadaroğlu S 36 T
Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!