Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Büyük Onarım, Tadilat ve İnşaat Yapım İşi

Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi
İHALE TARİHİ: 19 Aralık 2014 10:00
İHALE MAKAMI: Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi
İŞİN YAPILACAĞI YER : Eskişehir
İHALE KAYNAĞI yapi.com.tr

Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi büyük onarım, tadilat ve inşaat yapım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler şöyle:

İhale Kayıt Numarası: 2014/159844

1- İdarenin

a) Adresi: Yenıkent Mah. Pırı Reıs Cad. No:28 26040 Odunpazarı/Eskişehir
b) Telefon ve faks numarası: 2222293853 - 2222293853
c) Elektronik Posta Adresi: eskadsh.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi

2- İhale konusu yapım işinin


a) Niteliği, türü ve miktarı: 1 Adet Anahtar Teslim Götürü Bedel Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Büyük Onarım, Tadilat ve İnşaat Yapım İşi (Çoklu Polikliniklerin Tekli ve İkili Polikliniğe Dönüştürülmesi, C Blok Çatısının Çelik Konstrüksiyonla Yükseltilmesi)
b) Yapılacağı yer: Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Yenikent Mh. Piri Reis Cd. No.28 Odunpazarı/Eskişehir
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 180 (Yüzseksen) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Yenikent Mh. Piri Reis Cd. No.28 Odunpazarı/Eskişehir
b) Tarihi ve saati: 19.12.2014 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nin, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi'nde de yer alan (B) Üstyapı (Bina) İşleri başlığı altında sayılan III. Grup: Bina İşleri yada bu işlere ait bakım ve onarım işleri kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan istekliler inşaat mühendisliği diplomalarını, benzer iş olarak sunabileceklerdir.

5.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.
İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.
İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ( Satınalma Servisi ) Yenikent Mh. Piri Reis Cd. No.28 Odunpazarı/Eskişehir adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8.
Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi (Satınalma Servisi) Yenikent Mh. Piri Reis Cd. No.28 Odunpazarı/Eskişehir adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.
İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.
Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

http://www.yapi.com.tr/haberler/eskisehir-agiz-ve-dis-sagligi-hastanesi-buyuk-onarim-tadilat-ve-insaat-yapim-isi_37188.html

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Haftanın ürünü Çuhadaroğlu S 36 T
Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!