Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

Giresun Üniversitesi Hissedilebilir Yüzey Yapım İşi İhalesi

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Giresun Üniversitesi
İHALE TARİHİ: 3 Kasım 2020 10:00
İHALE MAKAMI: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Giresun Üniversitesi
İŞİN YAPILACAĞI YER : Giresun Üniversitesi Güre Yerleşkesi - Merkez, Giresun
İHALE KAYNAĞI yapi.com.tr

İhale Kayıt Numarası: 2020/569148

1-İdarenin

a) Adresi: T.C. Giresun Üniversitesi Rektörlük Hizmet Binası, Güre Yerleşkesi, Gaziler Mah. Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Cad. No:48/1 28200 Merkez/Giresun
b) Telefon ve faks numarası: 0.454 310 10 00 - 0.454 310 11 37
c) Elektronik Posta Adresi: yitdb@giresun.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı: Güre Yerleşkesi’nde kâin kütüphane binası ile İİBF ve Fen-Edebiyat Fakültesince müştereken kullanılan eğitim binasının iç mekânlarında, 1 (bir) adet hissedilebilir yüzey yapılması işi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: Giresun Üniversitesi Güre Yerleşkesi - Merkez, Giresun
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 20 (Yirmi) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: T.C. Giresun Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Güre Yerleşkesi, Rektörlük Hizmet Binası, Gaziler Mah. Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Cad. No: 48/1 28200 Merkez/Giresun
b) Tarihi ve saati: 03.11.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 19/06/2018 tarih ve 30453/m sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nin eki listede yer alan B.III (Bina İşleri) grubu işler veya bu işlere ait onarım veya tadilat işleri ile hissedilebilir yüzey yapım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye katılacak olan istekliler için Mimarlık veya İnşaat Mühendisliği bölümlerine ait mezuniyet belgeleri/diplomaları, ihale konusu işe veya benzer işlere denk sayılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Giresun Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Güre Yerleşkesi, Rektörlük Hizmet Binası, Gaziler Mah. Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Cad. No: 48/1 28200 Merkez/Giresun adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N):1,00 İhale, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

http://www.yapi.com.tr/haberler/giresun-universitesi-hissedilebilir-yuzey-yapim-isi-ihalesi_43091.html

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!