Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU ATLAS1 YAPI ATLAS1 YAPI

Müdürlüğümüz ve Bağlı Birimlerine Ait 1 Adet (5 Grup) Muhtelif Tadilat İşi

İl Sağlık Müdürlüğü- İstanbul Avrupa Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık
İHALE TARİHİ: 17 Şubat 2016 10:30
İHALE MAKAMI: İl Sağlık Müdürlüğü- İstanbul Avrupa Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık
İŞİN YAPILACAĞI YER : İstanbul
İHALE KAYNAĞI yapi.com.tr

Müdürlüğümüz ve Bağlı Birimlerine Ait 1 Adet (5 Grup) Muhtelif Tadilat işi; yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler şöyle;

İhale Kayıt Numarası:2016/11048

1-İdarenin

a) Adresi:İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Yatırımlar Şubesi "E-5 Karayolu Üzeri Çocuk Esirgeme Kurumu Karşısı İncirli Mevkii Bakırköy/ İstanbul Bakırköy/İstanbul
b) Telefon ve faks numarası:2125884300 - 2125149027
c) Elektronik Posta Adresi:ist.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı:1 Adet (5 Grup) Yapım İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:Bakırköy Kampüs, Zeytinburnu İSM, Beylikdüzü 2 Nolu 112 Komuta Merkezi, Gaziosmapaşa 3-5 Nolu Acil Yardım İstasyonu, Bakırköy 4 Nolu Acil Yardım İstasyonu
c) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi:Yer tesliminden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Yatırımlar Şubesi "E-5 Karayolu Üzeri Çocuk Esirgeme Kurumu Karşısı İncirli Mevkii Bakırköy/ İstanbul
b) Tarihi ve saati:17.02.2016 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
Gaziosmanpaşa 3-5 Nolu Acil Yardım İstasyonu Doğalgaz Tadilatı işi ile ilgili; Proje hazırlanması ve Gaz Açma İşlemleri için İGDAŞ Onayı alınması,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği B-3 Grubu Bina İşleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:İş Deneyimi Belgesi Yerine Diplomalarını Sunmak Suretiyle İhaleye Girecek Olan Mühendisler İnşaat Mühendisi veya Mimarlık Bölümü Mezunu Olmaları Halinde Diplomaları İhale Konusu İşe Denk Sayılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Döküman bedeli, İstanbul Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü Halk Bankası Cağaloğlu Şubesi TR23 0001 2009 758 0000 60 00009 IBAN nolu hesabına ("2016/11048 İKN nolu ihalenin doküman bedeli") yatırıldıktan sonra, ihale dokümanı İstanbul Sağlık Müdürlüğü Yatırımlar Şubesi Satınalma Biriminden alınabilir. (E-5 Karayolu Üzeri Çocuk Esirgeme Kurumu Karşısı İncirli Mevkii Bakırköy/ İstanbul) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü /Yatırımlar Şube Müdürlüğü-Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

http://www.yapi.com.tr/haberler/mudurlugumuz-ve-bagli-birimlerine-ait-1-adet-5-grup-muhtelif-tadilat-isi_39439.html

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!