Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

Muhtelif Trafo Merkezlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Amaçlı İmalatlar Yapılması İhalesi

Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 5. Bölge Müdürlüğü Adapazarı
İHALE TARİHİ: 11 Haziran 2020 14:00
İHALE MAKAMI: Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 5. Bölge Müdürlüğü Adapazarı
İŞİN YAPILACAĞI YER : Sakarya, Bolu, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, İllerinde Bulunan Teknik Şartnamede İsimleri Belirtilen Trafo Merkezleri
İHALE KAYNAĞI yapi.com.tr

İhale Kayıt Numarası: 2020/265870 

1-İdarenin

a) Adresi: Maltepe Mah. Orhangazı Cad. No:74 54100 Maltepe Sakarya Merkez/Sakarya
b) Telefon ve faks numarası: 2642751030 - 2642753828
c) Elektronik Posta Adresi: 5grupmd@teias.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı: Bölge Müdürlüğü Kampüsü ve 19 Adet Trafo Merkezinde İş Sağlığı ve Güvenliği Amaçlı İmalatlar Yapılması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: Sakarya, Bolu, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, İllerinde Bulunan Teknik Şartnamede İsimleri Belirtilen Trafo Merkezleri 
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür. 
 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Maltepe Mah. Orhangazı Cad. No:74 54100 Maltepe - Sakarya Merkez / Sakarya 
b) Tarihi ve saati: 11.06.2020 - 14:00 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Benzer iş olarak; 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İş Grupları Tebliğinde yeralan, B/III üstyapı (bina) İşleri, B ll Bina İşleri bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Fakültelerin, İnşaat Mühendisliği ile Mimarlık bölümlerinin mezuniyet belgesi/diploması benzer işe denk sayılacaktır. İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olanlar; Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar, iş deneyimi bulunan onbeş yıllık sınırlamaya tabi tutulmaksızın, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar benzer iş deneyimi olarak kabul edilecektir.  

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu Adapazarı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N):1,0 İhale, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


http://www.yapi.com.tr/haberler/muhtelif-trafo-merkezlerinde-is-sagligi-ve-guvenligi-amacli-imalatlar-yapilmasi-ihalesi_42870.html

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!