Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

Tekirdağ 9 Adet Binanın Yıkımı ve Moloz Nakli İhalesi

Orman İşletme Müdürlüğü-Tekirdağ Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü

İHALE TARİHİ: 17 Ağustos 2020 11:00
İHALE MAKAMI: Orman İşletme Müdürlüğü-Tekirdağ Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü
İŞİN YAPILACAĞI YER : Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü Bünyesindeki Malkara Orman İşletme Şefliğinde: 1 Adet Şeflik Hizmet Binası, 1 Adet Depo Binası, 1 Adet Çiftli Muh. MEM. Lojman Binası, 1 Adet Tekli Muh. MEM Lojman Binası, 1 Adet Yangın Kulesi / Kuştepe, 1 Adet Yangın Kulesi / Elmalı), (Şarköy Orman İşletme Şefliğinde: 1 Adet Bekçi Evi) ve (Tekirdağ Orman İşletme Şefliği: 1 Adet Muh.MEM. Evi Binası / İnecik, 1 Adet Alabalık Üretim Tesisi / Ormanlı.
İHALE KAYNAĞI yapi.com.tr

İKN: 2020/396506 

1-İdarenin

a) Adı: Orman İşletme Müdürlüğü-Tekirdağ Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü
b) Adresi: 100.Yıl. Mah. Ormancı Sok. No:7 59100 Merkez Süleymanpaşa/Tekirdağ
c) Telefon ve faks numarası: 2822615400 - 2822638880
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı: 9 Adet Binanın Yıkımı ve Moloz Nakli
b) Niteliği, türü ve miktarı: 9 Adet Muhtelif Yapıdaki Tek veya En Fazla İki Katlı Binanın Yıkımı ve Moloz Nakli Yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü Bünyesindeki Malkara Orman İşletme Şefliğinde: 1 Adet Şeflik Hizmet Binası, 1 Adet Depo Binası, 1 Adet Çiftli Muh. MEM. Lojman Binası, 1 Adet Tekli Muh. MEM Lojman Binası, 1 Adet Yangın Kulesi / Kuştepe, 1 Adet Yangın Kulesi / Elmalı), (Şarköy Orman İşletme Şefliğinde: 1 Adet Bekçi Evi) ve (Tekirdağ Orman İşletme Şefliği: 1 Adet Muh.MEM. Evi Binası / İnecik, 1 Adet Alabalık Üretim Tesisi / Ormanlı.
ç) Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.  

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 17.08.2020 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü  

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşleri Benzer İş Grupları Listesinde yer alan her türlü (A) Alt yapı işleri ile her türlü (B) Üst yapı bina işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin  e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N):1,2 Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

http://www.yapi.com.tr/haberler/tekirdag-9-adet-binanin-yikimi-ve-moloz-nakli-ihalesi_42958.html

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!