Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

Muhtelif Yerlerde Bulunan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kaldırılması ve İzinli Sahalara Taşınması İşi

Bursa Büyükşehir Belediyesi

İHALE TARİHİ: 9 Şubat 2015 15:00
İHALE MAKAMI: Bursa Büyükşehir Belediyesi
İŞİN YAPILACAĞI YER : Bursa
İHALE KAYNAĞI yapi.com.tr

ursa Büyükşehir sınırları içerisinde muhtelif yerlerde bulunan hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kaldırılması ve izinli sahalara taşınması işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler şöyle:

İhale Kayıt Numarası: 2015/5936

1- İdarenin

a) Adresi: Mimar Sinan Mah. Emniyet Cad. No: 1/26 Yıldırım/Bursa
b) Telefon ve faks numarası: 2243661800 - 2242347787
c) Elektronik Posta Adresi: ihale.sbmd@bursa.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı: 40.000 M3 Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kaldırılması ve İzinli Sahalara Taşınması Yapım İşi
b) Yapılacağı yer: Bursa Büyükşehir Sınırları
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 240 (İkiyüzkırk) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Bursa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dai. Bşk. İhale Toplantı Salonu, Mimar Sinan Mah. Emniyet Cad. No: 1/26, Yıldırım, Bursa
b) Tarihi ve saati: 09.02.2015 - 15:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
A-XVIII işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.
İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bursa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dai.Bşk. İhale Şb.Md. Mimar Sinan Mah. Emniyet Cad. No: 1/26 Yıldırım / Bursa/Türkiye adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dai.Bşk. İhale Şb.Md. Mimar Sinan Mah. Emniyet Cad. No: 1/26 Yıldırım / Bursa/Türkiye adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.
Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20 İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

http://www.yapi.com.tr/haberler/muhtelif-yerlerde-bulunan-hafriyat-topragi-insaat-ve-yikinti-atiklarinin-kaldirilmasi-ve-izinli-sahalara-tasinmasi-isi_37464.html

Read Comment Section
23 Yorum Yorum Yaz
  • ben mustafa can, yıllardır seramik ustasıyım. serekol marka kullanıyordum ama bir seminerde seramik ustaları yerine boyacı ve hiç alakası olmayan kişiler gelmiş, bende o günden itibaren kullanmamaya karar verdim. birde yapıştırıcıların içinde gelen kesme makinası istedim. bana parasıyla satmaya kalktılar. bunlar ustalar için deyilmiş dediler. biz ustalara imeil ile ulaşmanızı isteriz saygılar YANITLA
  • biz seramik ustaları olarak ürünlerinizden çok memnunuz. ben yaklaşık 10 yıldır kullanıyorum, bütün müşterilerime tavsiye ediyorum ve hepsi memnun kalıyor. sevgiler YANITLA
  • weber markem ve çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım; yalnız bir sorum var bizlere kart verilecekti ne zaman verilir? bizler bir cevap bekliyoruz teşekkürler. ikiok1@hotmail.com YANITLA
  • selam fayans ustasıyım 7 yıldır weber kalekim kulanıyorum gercekten cok güzel kalekim yalnız benim bir sürü puanım var katalog bulamıyorum denizlideyim nasıl bulabilirim teşekkürler. heme_hamza@hotmail.com YANITLA
  • gercekten kaliteli bir yapıstırıcı ve derz. kullanırken sıkıntı duymuyorum rahatlıkla tavsiye edebiliyorum. sizden bir ricam var puan katoloğum yok puanlarımı yollamak istiyorum yardımcı olur musunuz tesekkürler yagmurdamlasi_77@hotmail.com YANITLA
23 yorumdan 5 tanesi gösteriliyor.  1  |  2  |  3  |  4  |  DEVAMI
Yorumunuzu ekleyin
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Haftanın ürünü Kalekim Ultralastic
Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!