Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2006

Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2006

yapi.com.trmbalaj Tasarımı Öğrenci Yarışması’nın hedefleri arasında tasarım eğitimi alan Türk öğrencilerinin ambalaj tasarımı alanında proje geliştirmelerinin teşvik edilmesi, tasarımcılar ve tasarımcı adayları arasında ambalaj sektörüne ilginin arttırılması, endüstri ile tasarımcılar arasında bir arayüzün temelinin oluşturulması, üniversite-sanayi işbirliği, tam zamanlı istihdam, hatta donanım bağışları, araştırma fonu sağlanması ve deneyim paylaşımı ile sonuçlanacak programların geliştirilmesine duyarlılıklarının arttırılması bulunmaktadır.

Nihai hedef olarak da ülkemizde üretilen ticari malların, yurt içi ve yurt dışı piyasalarda yer edinmesine, özgün ve doğru ambalaj uygulamaları ile sağlanacak katma değer ile de rekabet gücü kazanmasına katkıda bulunacak bir ambalaj endüstrisinin gelişmesi öngörülmektedir.

Bu yarışma ile tüketim biçimlerinde farklılık ve kolaylık yaratan, çevre etkisi gözetilmiş yeni ambalaj tasarım önerileri geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Tasarımda ambalajın ürüne katma değer sağlaması bağlamında ambalajın 3 temel işlevi olan sarma, saklama ve satma (3S) işlevlerinin göz önünde bulundurulması ve çevre etkisi bağlamında ise üretiminde daha az kaynak kullanılması, daha az malzeme ve daha az enerji (Reduce), tekrar kullanılabilme olanağının düşünülmesi (Reuse), geri kazanılma olanağının bulunması (Recycle/recover) konularının özellikle göz önüne alınması gerekmektedir.

Yarışma konusu bağlamında ele alınması gereken diğer bazı konular ise şöyledir: Ambalajı tasarlanacak ürünün fiziksel nitelikleri, tüketim şekil ve miktarları (adet veya alternatif satış miktarları) ve koşulları, kalite ve hijyeniklik, albeni, ürün hakkında bilgilendiricilik, içinde barındırdığı ürün ile ilişkili olarak grafik tasarımı, tüketim sonrası ambalajın geri dönüşümü, değişen yaşam tarzları ve buna bağlı olarak ortaya çıkan yeni tüketici beklentileri.

Yarışma Konuları
Bu yarışma kapsamında aşağıdaki proje kategorilerinden herhangi birini seçebilirsiniz:
1) Eğlence zamanı
Parti ya da davetler için kuruyemiş ya da çerez ambalajı. Amaç ikram şekli, eğlence yaratma, sürpriz içerme ya da albeni açısından katma değer yaratılmış bir ambalaj tasarlanması.

2) Kahvaltı zamanı
Kahvaltıda tüketilen ürünlere yönelik (peynir, tereyağ, reçel, zeytin, şarküteri ürünleri, ekmek, vb.) ambalaj tasarımı. Amaç alternatif kullanım önerileri sunan yeni ambalaj tasarımlarının yanısıra kullanım ya da ikram kolaylığı sağlayan ambalajların geliştirilmesidir.

3) Özel bir hediye
Genellikle hediye olarak verilen ya da verilmeyen herhangi bir ürünün ele alınarak onun kuvvetle istenebilecek bir hediye biçimine gelecek şekilde ambalajlanması. Bu konu alanında amaç ambalajın ürüne nasıl bir çekicilik ve değer katabileceğinin gösterilebilmesidir.

4) Yeni bir içecek deneyimi
Bir işletmenin gıda ve tatlandırma uzmanlarının akla gelebilecek her türlü tadın verilebileceği bir içecek üretim yöntemi geliştirdiklerini varsayınız. Bu içecek istenirse gazlı istenirse gazsız içecek olarak üretilebilmekte. Her türden renk ve tad kombinasyonu mümkün. Ürünler cam şişeler, teneke kutular, plastik şişe veya kaplara, hatta karton kaplara konulabilecektir. Bu konu alanında amaç, hayal edilen tad ve hazzı o içeceği almayı isteyebilecek alıcılara en doğru ve anlaşılabilir biçimde anlatabilmek ve o içeceğin rahatça ve istenilen ortamda tüketilebilmesini sağlayabilecek bir ambalaj tasarlamaktır.

Yarışmaya Katılım Koşulları
Yarışma, üniversitelerin Güzel Sanatlar, Tasarım ya da Mimarlık Fakültelerinde lisans veya yüksek lisans düzeyinde eğitim gören tüm öğrencilere açıktır. 2006 yılı içinde mezun olduğunu belgeleyen öğrenciler de yarışmaya katılabilirler. Öğrenciler yarışmaya iki şekilde katılabilir:

-Bireysel olarak
-Grup olarak*
* Grup olarak katılımlarda tüm grup üyelerinin öğrenci olması şarttır.

Yarışmaya başvuru tarihinde öğrencilik statüsünün sürmesi şarttır.

Kurallar
Yarışmaya katılan her tasarımda özgünlük ve başka bir yarışmada ödül ya da mansiyon almamış olması ön koşuldur.

Katılımcıların tasarımlarını, kurgusal bir marka ve marka kimliği yaratarak, ya da mevcut bir marka ve marka kimliğine dayanarak yönlendirmeleri mümkündür. Bu durumda yaratılmış olan marka kimliğini anlatan 150 kelimeden az olmayan bir yönbilgi hazırlanmalıdır. Yarışmaya katılan her proje, ambalajın kullanım özelliklerini, malzeme seçimi ve üretim yöntemini, kullanıcı ile olan ilişkisini (kullanım senaryosu), tasarımı anlatan genel görünüşü, tasarımın plan, cephe ve kesit görünüşlerini (açılımı iki boyutlu olan tasarımların kesitlerinin alınması gerekli değildir) içeren en fazla 4 adet aynı eksende (yatay ya da dikey) düzenlenmiş A3 sunum paftasını, ambalajın maketini, ambalajı tanıtan bir raporu ve tüm bunların kaydedildiği bir CD’yi içermelidir.Yatay ya da dikey olarak kullanılacak olan A3 ölçülerindeki paftalar kalınlığı 5 mm.’yi aşmayan bir sırtlıkla desteklenmelidir. A3 boyutundaki paftaların üst kısımlarında 2 cm.’lik bir alan ayrılmalı ve sol tarafa iki satır halinde, üst satırda Katılınan proje başlığının açık adı , alt satırda Ambalaj Tasarımı Öğrenci Yarışması 2006, sağ tarafa ise tekrarlanmayan 3 harf ve 5 rakamdan (örnek: ABC 12345) oluşan rumuz yazılmalıdır. Bu rumuz maket üzerinde, rapor kapak sayfasında ve CD üzerinde de yer almalıdır. Teslim edilecek malzemelerin hiçbirinde rumuz dışında katılımcının kimliğini belirtecek bir ibare veya işaret bulunmamalıdır. Rapor, proje sunum paftaları ve maket üzerinde el yazısı kullanılmamalıdır.

Ambalajın maketi ölçek ve malzeme sınırlaması olmaksızın ancak sınırlı bir mekanda sergilenebileceği göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır. 60x60 cm. taban alanından daha büyük yer kaplayacak ambalaj önerilerinde modeller uygun ölçekte hazırlanabilir.

Ambalajı tanıtıcı rapor 500 kelimeyi geçmeyecek uzunlukta olmalı ve A4 formatında sunulmalıdır.

Rapor, 30 kelimeyi aşmayan ambalajı tanıtıcı bir paragraf ile başlamalıdır. Bu paragraf, ambalaj önerisinin dereceye girmesi durumunda tanıtıcı amaçlarla kullanılabilir. Rapor, ambalaj tasarımının hedeflediği kitlenin tanımını, tasarımın gelişim evrimlerini anlatan eskizleri, işlevlerinin kullanıcıya sağladığı yararların tanıtımını, üretim yöntemini ve kullanılan malzeme özelliklerini içermelidir. Raporun kapak sayfasında ürünün maketinin fotoğrafı veya çizimi olmalıdır.

Maketin bir fotoğrafı, rapor ve sunum paftaları dijital ortamda kaydedilmiş olarak da teslim edilmelidir.

Değerlendirme Kriterleri
-Ambalajın biçiminin yeni, özgün, farklı ve ilgi çekici olması;
-Ambalajın içerdiği ürüne yeni bir pazar yaratma potansiyeli;
-Ambalaj tasarımının kullanım açısından getirdiği yenilik ve kullanım kolaylığı;
-Ambalaj tasarımında paketlenen ürüne uygun malzeme seçimi;
-Ambalajın ürün hakkında bilgilendirme sağlaması;
-Kurgusal bir marka kimliğine dayanarak yapılan tasarımlarda grafik unsurların ambalajın içerdiği ürünün yararlarını, imajını ve kimliğini yansıtması;
-Ambalajın içerdiği ürüne yeterli bir koruma sağlaması;
-Varolan benzerleri arasında ambalajın tasarımı ile anlamlı bir fark yaratması;
-Seçilen malzemenin tasarım açısından uygunluğu;
-Ambalaj tasarımının üretim açısından kolaylığı ve uygunluğu;
-Ambalajın dayanıklı olması;
-Ambalajın içerdiği ürünün korunması, depolanması, sunumu ve taşınması işlevleri;
·Ambalaj tasarımının dönüştürülebilme ve yeniden kullanıma kazandırılabilme kapasitesi;
·Atık miktarının ve geri kazanılabilirliğinin dikkate alınması;
-Ambalajın, etkin bir şekilde tedarikçiden, üreticiye ve oradan satış noktalarına nakil edilebilmesi ve depolanabilmesi;
-Ambalajın nihai satış noktalarında sergilenmeye uygun olması;
-Ambalajın üretim ile ilgili var olan standart ve kanunlara uygunluğu;
·Grafik tasarım-endüstri tasarımı arasındaki uyum ve bütünlük
·Grafik tasarımın marka ve ürün vaadini yansıtmadaki başarısı
·Kurum ve ürün kimliğine uygunluk
·Üretici firmanın diğer ürünleriyle ilişkisi, (eğer bir dizi ambalaj tasarımıysa)
·Baskı tekniklerine uygunluk
·Rakiplerinden ayrışması ve özgünlüğü
·Tekrar kullanım için yapılacak değişikliklerin, üretim maliyetlerini artırmaması ve marka kimliğine zarar vermemesi

Destekleyen Kuruluşlar
ESD Etiket Sanayicileri Derneği
ETMK Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu
FASD Fleksıbıl Ambalaj Sanayicileri Derneği
GDF Gıda Dernekleri Federasyonu
GGD Gıda Güvenliği Derneği
GMK Grafikerler Meslek Kuruluşu
İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi
SEPA Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği
WPO Dünya Ambalaj Örgütü

Katılım Şekli
İlgili üniversite bölümlerinden ya da yarışma sekreterliğinden edinilecek Ambalaj Tasarımı Öğrenci Yarışması Başvuru Zarfı içinde kimlik bilgilerini içeren Ambalaj Tasarımı Öğrenci Yarışması Başvuru Formu ve lisans ya da yüksek lisans öğrencilik durumunu gösteren öğrenci kimliğinin fotokopisi ya da ilgili kurum/bölümden alınacak resmi bir belge olacak şekilde ve ağzı kapatılmış olarak, üzerlerinde rumuz bulunan sunum paftaları, maket, rapor ve CD ile beraber 12 Haziran 2006 Pazartesi saat 17.00’ye kadar aşağıda belirtilen adrese teslim edilecektir.

Yarışmaya birden fazla proje ile katılınabilinir. Bu takdirde her bir proje için yukarıdaki katılım süreci ayrı ayrı yapılacaktır.

Tarihler
Son teslim tarihi: 12 Haziran 2006 saat 17.00
Seçici Kurul toplantısı : 17 Haziran 2006
Sonuçların ilanı ve ödül töreni : 13 Aralık 2006 15.00 Ödül Töreni
Sergi: 13-17 Aralık 2006 (ilk sergileme)

Ödüller
1.lik Ödülü 2.500 YTL
2.lik Ödülü 2.000 YTL
3.lük Ödülü 1.500 YTL
ve 6 adet Mansiyon (300 YTL/mansiyon)

Ödüle layık bulunan projelerin tasarım tescil harçları ve diğer masrafları da yarışma organizasyonu tarafından karşılanarak projeler, proje sahipleri adına tescil ettirilecektir.

Bu yarışma WPO World Packaging Organisation (Dünya Ambalaj Örgütü) tarafından teşvik edilmektedir. Yarışmada (mansiyonlar dahil) ödüle layık bulunan projelerin sahipleri dilerlerse WPO tarafından düzenlenecek uluslararası yarışmalara katılabileceklerdir. Bu tür yarışmalara katılım masrafları yarışma organizasyonu tarafından karşılanacaktır.

Yarışmada dereceye giren projelerin müellifleri TÜYAP ve ASD aracılığı ile medyada etkin bir şekilde tanıtılacaktır.

Jüri yapacağı değerlendirmede ödüle layık proje bulamadığı takdirde ödül kademelerinden herhangi birisini boş bırakabilir ve mansiyon ödülü sayısında sınırlama yapabilir. Böyle bir durumda ödenmeyen ödüllerin tutarı diğer ödüllere orantılı olarak eklenir. Jüri değerlendirme sonuçlarını içeren rapor Yarışma Sekreteryası’ndan edinilebilecektir. Yarışmaya katılanlar bu Şartname’de belirtilen koşulları ve Jüri’nin kararlarını kabul etmiş olurlar.

Ödüllerin Açıklanması ve Sergi
Ödüle layık bulunan projeler 13-17 Aralık 2006 tarihleri arasında ASD-TÜYAP işbirliğinde yapılacak olan İstanbul 12. Ambalaj Endüstrisi Fuarı sırasında açıklanarak sergilenecektir.

Seçici Kurul Üyeleri
Asil (soyadı sırasına göre)
Altun, Ümit (Serbest Tasarımcı)
Curaoğlu, Füsun (Eskişehir Anadolu Üniversitesi)
Çavuş, Adnan (Gıda Güvenliği Derneği)
Er, Alpay (ETMK)
Ertem, Hakan (Marmara Üniversitesi)
Kayalar, Burcu (GMK)
Özcan, Ahmet Can (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
Şener, Bahar (ODTÜ)
Timur, Şebnem (İTÜ)

Yedek üyeler
Davudoğlu, Perim (GMK)
Günay, Ece (ETMK)

Raportör
Ali O. İlhan

İletişim Bilgileri
Yarışma ile ilgili tüm iletişimlerde
Ambalaj Sanayicileri Derneği
Yarışma Sekretaryası
Koşuyolu, Katip Salih Sokak No: 13
Kadıköy 34718 İstanbul
Tel: (0216)545 49 48
Faks: (0216) 545 49 47
e-posta: yarisma2006@ambalaj.org.tr
www.ambalaj.org.tr/yarisma2006.mht

Telif Hakları
Ödül ve mansiyon kazanan projelerin telif hakları proje sahibi tasarımcılara aittir. Yarışmayı düzenleyen kuruluşlar katılan projeleri sergilemek, yayımlamak ve arşivlemek hakkına sahiptir.

Projelerin İadesi
Dereceye giren projeler jüri sonuçlarının açıklanmasından sonra 1 yıl süreyle sergileme ve arşivleme amacıyla geri verilmeyecektir. Dereceye giremeyen projeler ise jüri sonuçlarının açıklanmasından 10 gün sonra ancak en fazla 2 ay içinde ASD İletişim adresinden geri alınabilecektir. ASD projelerin geri gönderilmesinden sorumlu değildir.

http://www.yapi.com.tr/yarismalar/ambalaj-tasarimi-ulusal-ogrenci-yarismasi-2006_45973.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Haftanın ürünü Kalekim Ultralastic

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!