Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
 
BÖLÜM SPONSORU
İLİŞKİLİ HABERLER

Kanal Açarken Roma Dönemine...

Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi Gelişim Planı Kentsel Tasarım Yarışması

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü tarafından açılan yarışmada, birinci kademe projelerin son teslim tarihi 2 Aralık 2014.

yapi.com.tr

Yarışma Duyuruları

Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi Gelişim Planı Kentsel Tasarım Yarışması Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi Gelişim Planı Kentsel Tasarım Yarışması
TESLİM TARİHİ 2 Aralık 2014
DÜZENLEYEN

T.C. Düzce Üniversitesi Rektörlüğü

WEB ADRESİ

www.yapiisleri.duzce.edu.tr

E-POSTA

yarisma@duzce.edu.tr

İLETİŞİM: A: Düzce Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Konuralp, Düzce T: (380) 542 11 24 F: (380) 542 11 25
+ Ajandama Ekle

Yarışmanın Türü ve Şekli
Bu yarışma Düzce Üniversitesi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23.maddesine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği dâhilinde serbest, ulusal, iki kademeli, kentsel tasarım proje yarışması olarak düzenlenmiştir.

Yarışmanın Konusu ve Yeri
Yarışmanın konusu, Düzce Üniversitesi’nin mevcut yerleşke, orman alanı ve henüz yapılaşma kararı getirilmemiş alanlarının bir bütün olarak ve sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda ele alınarak ‘Yerleşke Gelişim Planı’ ile yerleşke içinde, yakın çevresiyle ve yerleşkenin kent ile kurabileceği sosyo-mekansal ilişkiler bütününün kurgulanmasıdır. Mevcut Yerleşkenin otoyolu ağırlıklı, yapıların birbirinden ayrık ve yaya dolaşımı sorunlarını barındırıyor olması nedeniyle,  sürdürülebilir ve sosyal ilişkileri zenginleştiren bir yerleşke planı elde etmek, idarenin ana hedefidir.
Yarışmaya konu olan Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi, Ankara ve İstanbul gibi iki önemli merkezi birbirine bağlayan D-100 karayolu güzergahı üzerinde bulunan Düzce ilinin 8 km. kuzeyinde, Akçakoca-Zonguldak yolu üzerinde konumlanmaktadır.

Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi Konumu

Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi, Konuralp yerleşiminin doğusunda bulunmakta olup, kuzeybatısında ‘Hatipli Ketenciler’, güneydoğusunda ‘Yörük’ kırsal yerleşimleri ile çevrelenmiştir. Gerek yerleşkenin yakın çevresinde, gerek yerleşke alanında bulunan irili ufaklı dere yatakları ve vadiler, alanın karakteristik topoğrafyasını oluşturmaktadır.

Yarışma Konusu Alan ve Yakın Çevre İlişkisi

Yerleşkeye adını veren Konuralp yerleşiminin tarihi, M.Ö 3. Yüzyıla kadar uzanmakta olup, içinde farklı tarihsel katmanlara ait yapı-dokuları barındıran, halen yaşayan bir yerleşimdir. Yerleşkemizin güney sınırına komşu olan tepenin güney yamacı ise Nekropol-Dini Kültürel Tesis- olarak Koruma Kurulu tarafından tescillenmiştir.
Konuralp Yerleşkesi içinde kuzeyde 30 ha. orman alanı, batıda sağlık birimlerinin bulunduğu sağlık adası, güneyde spor alanları, merkezde rektörlük ve eğitim birimleri ile sosyal tesisler ve doğuda henüz yapılaşma kararı getirilmemiş 60 ha. toprak/fundalık alan bulunmaktadır. Yerleşkenin güneydoğusunda Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurt binaları bulunmaktadır.

Yerleşke İçindeki Kullanım Alanları

Ayrıca yerleşke sınırları dahilinde fakat bağımsız Teknoloji Geliştirme Alanları (TGA) da güney ve güneybatıda bulunmaktadır. Yarışmaya konu alan j.mp/duzceuniversitesi adresinden de görülebilir.

Yarışmaya Katılım Koşulları
Bu yarışma mimar, şehir plancısı ve peyzaj mimarlarının katılımına açıktır. Ekip başı, bu üç disiplinden herhangi birisi olabilir. Ekip üyelerinden her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludur. Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, yarışmanın türüyle ilgili odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,
Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak,
Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,
Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek, (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir)
Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
Yarışma Şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak, Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışma Takvimi
Yarışmanın ilanı: 25 Eylül 2014
Birinci kademeye soru sormak için son gün: 13 Ekim 2014
Birinci kademe yanıtların ilanı: 17 Ekim 2014
Birinci kademe projelerin son teslim tarihi: 02 Aralık 2014
Birinci kademenin posta ile kabulü için son gün: 04 Aralık 2014
Birinci kademe jüri çalışması başlangıcı: 06 Aralık 2014
İkinci kademenin ekiplere duyuru ile başlaması: 12 Aralık 2014
İkinci kademe yer görme için son gün: 18 Aralık 2014
İkinci kademeye soru sormak için son gün: 22 Aralık 2014
İkinci kademe yarışmacılara yanıtların gönderilmesi: 26 Aralık 2014
İkinci kademe projelerin son teslim tarihi: 03 Şubat 2015
İkinci kademenin posta ile kabulü için son gün: 05 Şubat 2015
İkinci kademe Jüri çalışması başlangıcı: 09 Şubat 2015
Kolokyum Tarihi: İkinci kademe sonuçların ilanı ile birlikte duyurulacaktır.

Jüri Üyeleri ve Raportörler

Danışman Jüri Üyeleri
Prof. Dr. Funda SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU Düzce Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu Peyzaj Mimarı, DÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü
İlknur Günaydın Mimar, DÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı
Ayşegül Kaya Mimar, DÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Eski Başkanı
Ömer YILMAZ Mimar, ‘Yarışmayla Yap’ Koordinatörü

Asli Jüri Üyeleri

Semra Uygur Y. Mimar (Jüri Başkanı)
Hüseyin Bütüner Y. Mimar
Kemal Özgür Peyzaj Mimarı
Dr. Sertaç Erten Şehir Plancısı
Doç. Dr. Yasin Çağatay Seçkin Y. Mimar

Yedek Jüri Üyeleri
Farah Kavaklı Y. Şehir Plancısı
Doç. Dr. Hakan Arslan Mimar, DÜ Mimarlık Bölümü
Köksal Aksoy Y. Mimar

Raportörler
Aysun Tuna Y. Peyzaj Mimarı, DÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Hande Ceylan Mimar, DÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Raportör Yardımcıları
Murat Başural Harita Mühendisi, DÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Nazlı Köse Harita Teknikeri, DÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Serkan Yaşar Yapı Ressamı, DÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sibel Özbay Makine Teknikeri, DÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Not: Asil Jüri, Yedek Jüri, Raportör ve Raportör Yardımcıları listesi alfabetik sıralama şeklindedir.

Ödüller
Belirlenen yarışma niteliğine uygun olan ve jüri tarafından yeterli görülen 8 adet proje İkinci Kademe için değerlendirmeye alınacaktır. İkinci Kademede ise; jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödül ve mansiyonlar verilecektir.

1. Ödül: 60.000 TL
2. Ödül: 50.000 TL
3. Ödül: 40.000 TL
1. Mansiyon: 20.000 TL
2. Mansiyon: 20.000 TL
3. Mansiyon: 20.000 TL
4. Mansiyon: 20.000 TL
5. Mansiyon: 20.000 TL

Ödül alabilmek için, yarışmacının yarışma şartları dışına çıkmamış ve ikinci kademede projesini jüri önerileri doğrultusunda geliştirmiş olması şarttır. Ödül ve mansiyonlar, ikinci kademe sonuçlarının ilanından itibaren en geç 30 gün içinde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29. Maddesine göre net olarak ödenir.

Şartname ve Eklerinin Temini
Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacıların, yarışma katılım bedeli olan 50.-TL’yi (Elli Türk Lirası) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Halk Bankası Düzce Şubesi 06000020 nolu hesabına, Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi Gelişim Planı Kentsel Tasarım Yarışması Katılım Bedeli notuyla yatırmaları, ad-soyad-TC kimlik numarası, adres ve iletişim bilgilerini, banka dekontu ile birlikte yarışma raportörlüğüne faks veya taraması yapılmış olarak e-posta ile göndermeleri zorunludur. Şartname ve ekleri www.yapiisleri.duzce.edu.tr idarenin web adresinden indirilebilir, ayrıca basılı doküman verilmeyecektir. Yarışma katılım bedelini yatırmak ve dekontu yarışma raportörlüğüne teslim etmek için son tarih 01.12.2014 Pazartesi, saat 16.00’dır.

Yer Görme
Birinci kademede yer görmek zorunlu değildir. Ancak gerek mevcut yerleşke alanının, orman alanının ve yerleşke gelişim alanının özelliklerinin ayrı ayrı, gerekse de bu üç alanın birbiriyle ilişkileri anlamında özgün fiziki koşullarının yarışmacı tarafından yerinde değerlendirilebilmesi amacıyla jüri yer görülmesini tavsiye etmektedir. İkinci kademe yer görmek zorunludur. Yarışmacıların, yarışma alanını mesai saatleri içerisinde görerek, raportörlükten onaylı, “Yer Görme Belgesi” almaları gerekmektedir. Her ekipten bir yarışmacının bu belgeyi alması yeterlidir. “Yer Görme Belgesi’nin 18.12.2014 Perşembe günü mesai bitimine kadar “Düzce Üniversitesi Yerleşkesi Gelişim Planı Kentsel Tasarım Yarışması Raportörlüğünden alınması gerekmektedir. Yarışmacılar projelerin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde; yazıcı ile “Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi Gelişim Planı Kentsel Tasarım Yarışması 2. Yer Görme Belgesi Zarfı” ibaresi yazılmış bir zarfın içine; raportörlükten aldıkları onaylı Yer Görme Belgesini koyacaklardır. Ambalaj içinde Yer Görme Belgesi Zarfı bulunmayan projeler jüri kararıyla ve tutanağa kaydedilerek yarışma dışı bırakılır.

http://www.yapi.com.tr/yarismalar/duzce-universitesi-konuralp-yerleskesi-gelisim-plani-kentsel-tasarim-yarismasi_125458.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

REKLAM VERİN

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Haftanın ürünü Newlux PC Modüler Paneller

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!