Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi'nin ortaklaşa düzenledikleri "Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması"nın son başvuru tarihi 21 Haziran 2021.

yapi.com.tr

GÜNCELLENDİ!

Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması
TESLİM TARİHİ 21 Haziran 2021
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ 5 Temmuz 2021
DÜZENLEYEN

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi

KAYIT ÜCRETİ 100 TL
WEB ADRESİ

www.kayseri.bel.tr

E-POSTA

yarisma@kayseri.bel.tr

İLETİŞİM: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:15 38010 Kocasinan-Kayseri T. (0352) 207 16 59 / 207 16 06
+ Ajandama Ekle

Yarışmanın Amacı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi
ve TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenmekte olan “Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması” ile Büyük Usta Mimar Sinan‟ın hayatının, eserlerinin tanıtıldığı bir müze yapısı, ülkemizde örneği az bulunan kente değer katan bir mimarlık merkezi binası ve bu yapılara hizmet edecek açık-yarı açık kamusal mekânların tasarım sorununun çözülmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu yarışma ile elde edilecek proje sonucunda; hem Büyük Usta Mimar Sinan adına yapılmış bir müze, hem de mimarlık ve tasarım alanında çalışma yapmak isteyen herkesin kullanabileceği, kent ile bütünleşen bir mimarlık merkezi binası elde edilmiş olacaktır.

Güncel mimarlığın, tasarım ve üretim alanlarında hemen her şeyi kendine kaynak veya esin haline getirdiği; tarihsel olandan teknolojik, felsefik veya biyolojik olana, tüm disiplinlerin bilgisini kendi bünyesine katabildiği söylenebilir. Mimari düşüncenin bir çok şeyden beslenebildiği günümüz mimarlık ortamında, bir tasarımın imgeler oluşturmanın ötesine geçebilmesi, öncelikle mimarın tasarım düşüncesi dahil ettiği her tür kavramı ve bilgiyi doğru işlemesi, içselleştirmesi ve sonrasında tasarımı/yapıyı oluşturan programı, konstrüksiyonu, formu, maddeyi, imgeyi ve bağlamı yeniden düşünmesi ile mümkün olabilir. Bu bağlamda; “Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi” yarışması ile katılımcıların, mimarlığın güncel kuramsal ve yapısal koşulları kapsamında, mekanınasal tasarımsal ve yapısal nitelikleri üzerine bir sorgulama yapmaları; verilen mimari probleme özgün kuramsal içerikler üretmeleri ve bu kuramsal üretimlerin mekansal ve yapısal karşılıklarını oluşturmaları beklenmektedir. Yapılacak kuramsal, mekansal ve yapısal tartışmalara kaynaklık etmesi bakımından yarışmacılardan;

- Tasarım önerilerinde, Mimar Sinan‟ı ve üretimlerini, “biçimsel veya imgesel ikonografik” yaklaşımların kaynağı olarak görmenin ötesine geçmeleri;

- Mimar Sinan‟ı anlamaya veya tartışmaya varacak “mekansal kurgular” üretmeleri;

- Müze Sergi salonunu, farklı düzenlemelere olanak tanıyacak nitelikte tasarlamaları;

- Yarışma Şartnamesinde verilen çok amaçlı salon, yapım atölyeleri ve dersliklerin Mimar Sinan‟a yönelik mimari “belleğin güncellenmesine” veya “yeniden oluşturulmasına” olanak tanıyabileceği düşüncesini ön planda tutmaları;

- Tasarım alanında, “farklı kamusal kullanımların” oluşmasına imkan tanıyacak mekansal senaryolar ve bunların yapısal karşılıklarını üretmeleri beklenmektedir.

Bu beklentiler bağlamında yarışma konusu proje ele alınırken; ekonomik, özgün ve nitelikli tasarım yaklaşımlarının, günümüz mimarisine de ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; çağdaş bir çevre ve tasarım anlayışı geliştiren, kente değer katan proje ve müelliflerin saptanması; güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin ve yan disiplinlerin gelişmesi, etik değerlerin yerleşmesi, ekiplerin ulusal ve uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması da amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Türü ve Şekli
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu‟nun 23 ve 53. maddeleri kapsamında, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Plânlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışması Yönetmeliği uyarınca; serbest, ulusal ve tek kademeli mimari proje yarışmasıdır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu
Yarışma arsası; Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi, 10442 Ada-6 parselde yer alan ve yapımı devam eden millet bahçesi içerisindeki, Şartname ekinde sınırları belirtilen alanı kapsamaktadır. Bu alan, Şartname eki, 4.c. Vaziyet Planı (yarışma sınırını içeren)‟dosyasında işaretlenmiştir. Askeri Alan- Talas Bulvarı- Erenköy Mahallesi- Kartal Kavşağı ve Hisarcık Yolu sınırları arasında kalan, yaklaşık 1.260.000 m2 lik yüzölçümüne sahip millet bahçesinin yapımı devam etmektedir.

Yarışma konusu; şartname ekinde bilgileri verilen sınırlar içinde; istenilen kriterler doğrultusunda, bulunduğu parkın yakın çevresi ile ilişkilendirilerek Mimar Sinan‟ın anlatıldığı ve ona dair bilgi ve belgelerin bulunduğu bir müze ile mimarlık merkezi binası tasarlanmasıdır.

Yarışmaya Katılım Koşulları
Yarışmaya ekip halinde ya da bireysel olarak katılmak mümkündür. Ekip olarak katılımlarda; ekipteki her bir kişinin bu maddenin (i) bendi dışında, kalan koşulların tamamına uymaları zorunludur.

Ekip halinde katılım için, kimlik dosyasında idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekip içerisinden bir üyenin ekip başı olarak belirtilmesi ve mimar olması zorunludur. Yarışmaya ekip olarak katılan yarışmacıların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:

a) TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezası almamış olmak,

b) Yarışma Şartnamesinde öngörülen koşullara uymak,

c) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

d) Jüri üyeleri (danışman, asıl, yedek) ve raportörlerle; bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanı olmamak,

e) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,

f) Yarışmayı açan idarede yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

g) Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

h) 4734 ve 4735 sayılı kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmamak,

i) Yarışmacıların Şartname alarak isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmeleri gerekmektedir. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

Şartname; Kayseri Büyükşehir Belediyesi‟nin https://www.kayseri.bel.tr/yarisma internet sayfasında yayınlanacaktır.

Bu şartlara uymayanlar tasarımlarını yarışma raportörlüğüne göndermiş olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve bu durum yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte tutanağa işlenir.

Yarışmaya katılmak isteyenler yarışma adını “Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması” açıklaması ile 100 TL‟yi (Yüz Türk Lirası) idari iletişim bilgilerinde verilen banka hesabına ya da elden Büyükşehir Belediyesi tahsilat veznelerine isim bilgisi ile yatıracaklardır. Ekip üyesi herhangi bir kişinin bu şartı yerine getirmesi gerekmektedir.

Yarışmacılar, şartname bedelini yatırdıklarına dair banka ödendi belgesinin taranmış kopyasını, adı, soyadı, açık posta adresi, telefon, faks ve e-posta adresleri ile birlikte yarışma raportörlüğü e-posta adresine (yarisma@kayseri.bel.tr) göndererek kaydettireceklerdir. Yarışma Şartnamesi ve ekleri iletişim bilgileri bölümünden verilen adresten dijital olarak indirilebilecektir. Yarışma şartnamesi almak için son tarih, yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür. Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.

Jüri Üyeleri ve Raportörler

Danışman Jüri Üyeleri

Memduh BÜYÜKKILIÇ Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Halil ÇEVİK Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı
Hamdi ELCUMAN Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yrd.
Serdar ALTUNTUĞ Mimar

Asil Jüri Üyeleri

Celal Abdi GÜZER ODTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi
Han TÜMERTEKİN Serbest Mimar
Murat SÖNMEZ TOBB ETÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi
Murat TABANLIOĞLU Serbest Mimar
Mustafa ATEŞ Serbest İnşaat Mühendisi
Nur URFALIOĞLU (Jüri Başkanı) YTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi
Semra UYGUR Serbest Mimar

Yedek Jüri Üyeleri

Hakan ÖZKAN Serbest Mimar
Cem KOZAR Serbest Mimar
Ahmet Erdem TOZOĞLU AGÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi
Ahmet Şeref BAHÇECİOĞLU KBB - Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı

Raportörler

Burcu İMAMOĞLU Mimarlar Od. Kayseri Şubesi Sekreter Üye
Murtaza ER Mimarlar Od. Kayseri Şubesi Başkan Yrd.
Zeliha KÖSE KBB - Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
M. Utku KÖKSALDI KBB - Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı

Raportör Yardımcıları

Aynur OKÇU KBB - Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
Ezgi ŞAHİN Mimarlar Odası Kayseri Şubesi

Yarışma Takvimi

Yarışma ilanı: 05 Mart 2021
Soru sormak için son gün:
02 Nisan 2021
Soruların yanıtlarının ilanı:
09 Nisan 2021
Projelerin son teslim tarihi:
21 Haziran 2021
Kargo yolu ile gelen projelerin idareye son ulaşma tarihi:
24.06.2021
Jüri değerlendirmesi başlangıcı tarihi:
26 Haziran 2021
Sonuçların ilanı:
5 Temmuz 2021
Kolokyum ve ödül töreni:
Yarışma sonuçlarının ilanıyla birlikte duyurulacaktır.

Ödüller ve Ödeme Şekli

1. Ödül: 100.000 TL
2. Ödül: 80.000 TL
3. Ödül: 60.000 TL

1. Mansiyon: 35.000 TL
2. Mansiyon: 35.000 TL
3. Mansiyon: 35.000 TL
4. Mansiyon: 35.000 TL
5. Mansiyon: 35.000 TL

Yarışmacılara ödenecek ödül bedelleri, yarışma sonucunun duyurulmasını izleyen otuz (30) gün içinde, yarışmacılara ya da yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu‟nun 29. Maddesine göre net olarak ödenir. Yarışmada, bir kişi bir kere ödül alır, başkasıyla birlikte olsa dahi ikinci bir ödül almışsa bu ödül hükümsüz sayılır. Yarışmayı açan kurum, kazananların maddi ödüllerini “Ekip Başı“ olarak katılımcı tarafından belirlenen isme ödeyecektir.

Ayrıntılı bilgi ve şartname için tıklayınız

http://www.yapi.com.tr/yarismalar/mimar-sinan-muzesi-ve-mimarlik-merkezi-ulusal-mimari-proje-yarismasi_184424.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Haftanın ürünü Ytong Çatı Paneli

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!