Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.

Odakule Pasajı Ulusal Tasarım Yarışması

İstanbul Sanayi Odası tarafından düzenlenen Odakule Pasajı Ulusal Tasarım Yarışması'nın proje teslim tarihi 12 Şubat 2019.

yapi.com.tr

Yarışma Duyuruları

Odakule Pasajı Ulusal Tasarım Yarışması Odakule Pasajı Ulusal Tasarım Yarışması
SON BAŞVURU TARİHİ 12 Şubat 2019
DÜZENLEYEN

İstanbul Sanayi Odası

WEB ADRESİ

www.iso.org.tr/odakule-pasaj-yarismasi

E-POSTA

odakuleyarisma@iso.org.tr

İLETİŞİM: A: Odakule, Meşrutiyet Cad. No: 63 Beyoğlu, İSTANBUL // T: (212) 252 29 00 - dahili: 131
+ Ajandama Ekle

YARIŞMANIN AMACI

“İstanbul Sanayi Odası Odakule Pasajı Ulusal Tasarım Yarışması”, yarışmaya konu olan tasarım alanınınkamusallığını yeniden yorumlayarak çağdaş̧, işlevsel ve yenilikçi çevre yaratılması anlayışı çerçevesinde çözümlenmesi amacıyla düzenlenmektedir. Yarışma konusu özelinde; güzel sanatların teşviki, kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerinin rekabet yoluyla geliştirilmesi, ilgili mesleklerin gelişmesi için uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

“İstanbul Sanayi Odası Odakule Pasajı Ulusal Tasarım Yarışması”, İstanbul Sanayi Odası tarafından düzenlenen, tüm tasarım ve sanat alanlarından katılımcılara açık serbest ulusal tasarım yarışmasıdır.

YARIŞMANIN KONUSU, YERİ VE HEDEFLERİ

“İstanbul Sanayi Odası Odakule Pasajı Ulusal Tasarım Yarışması”nın konusu, İstanbul Sanayi Odası Odakule Binası’nı Meşrutiyet ve İstiklal caddelerine bağlayan pasajın, çağdaş kentsel yaşam koşulları doğrultusunda yeni fikirlere ve sanayinin sanat ve tasarımla buluşmasına imkan verecek şekilde yeniden düzenlenmesidir.

Yarışma alanı İstanbul İli Beyoğlu İlçesi, Asmalımescit Mahallesi 303 Ada 56 Parsel içindedir. 2057,50 m² alana sahip parselin ve üzerindeki yapının mülkiyeti İstanbul Sanayi Odası’na aittir.

Yarışma alanında sanayi odaklı, üretim kültürünün ve yerli üretimin önemine işaret eden, İstanbul Sanayi Odası’nın köklü geçmişini ve kurumsal kimliğini özgün bir bakış açısıyla destekleyen önerilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Odakule Pasajı'nın tasarımında, sanayi olgusuna uygun, 20. yüzyıl modern mimarlık mirasımızın önemli bir parçası olan Mimar Kaya Tecimen tarafından tasarlananOdakule Binası ve çevresiyle ilişkili yaratıcıfikirler üretilmesi beklenmektedir. Kentin yaya trafiğinin en önemli omurgası olan İstiklal Caddesi üzerinde yer alan pasajların tarihsel süreçte bölgenin kimliği üzerindeki katkıları göz önünde bulundurulmalıdır.

Yarışma alanındaki yoğun yaya trafiği konforunu iyileştirmesi de beklenen öneriler,alanı daraltmamalı, yaya geçişini ve Odakule Binası’nın ve SurpYerrortutyun Katolik Ermeni Kilisesi’nin algılanmasını engellememelidir. Malzeme seçimi ve detaylandırma konularında, tasarımların açık alanda yer alacağı ve yoğun olarak kullanılacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

Yarışma alanında zemin kotta bulunan ticari alanın işlevinin mevcut şekliyle devam edeceği tasarım sürecinde dikkate alınacaktır. Pasajın İstiklal Caddesi tarafında yer alan Atilla Onaran’ın“Göktaşı” ve Salih Acar’ın ”Göçmen Kuşlar” adlı sanat eserlerinin korunarak yeni önerilerle bütünleştirilmesi beklenmektedir.

Yarışma konusu sebebiyle, yarışmacıların disiplinlerarası (mimar, peyzaj mimarı, şehir plancısı, endüstri ürünleri tasarımcısı, ressam, heykeltıraş, sosyolog, ekonomist, vb.) ekip çalışması yapması ve konunun niteliğine bağlı olarak diğer alanlardan ekip üyesi bulundurmaları veya danışmanlık hizmeti almaları jüri tarafından tavsiye edilir.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Yarışma tüm tasarım ve sanat alanlarından katılımcılara açıktır. Ekip olarak katılanlar, idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekip içerisinden bir üyeyi ekip başı olarak belirtmelidir. Yarışmaya bireysel ya da ekip üyesi olarak sadece bir öneri ile katılım sağlanabilir. Yarışmaya ekip olarak katılan yarışmacıların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır:

• Yasal bir engeli bulunmamak;

• Yarışma şartnamesinde öngörülen koşullara uymak;

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak;

• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak;

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak;

• Yarışmayı açan kurumda yarışmayla ilgili her hangi birişlemi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

Bu şartlara uymayanlar, yarışmaya katılmış olsalar dahi tasarımları yarışmaya katılmamış sayılacaktır.

JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

Danışman Jüri Üyeleri
İrfan Özhamaratlı (İSO Yönetim Kurulu Başkan Yrd.)
Memduh Hacıoğlu (İSO Meclis Onur Üyesi)
Nazmi Durbakayım (Yönetim Kurulu Başkanı Teknik Yapı)
Prof. Dr. Neslihan Pala (Heykel Bölüm Başkanı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Selçuk Tecimen (Bilgisayar Mühendisi)

Asli Jüri Üyeleri
Prof. Dr. Murat Gül (Mimar, İstanbul Teknik Üniversitesi), Jüri Başkanı
Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin (Mimar, İstanbul Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Ece Ceylan Baba (Mimar, Yeditepe Üniversitesi)
Doç. Dr. Özgür Bingöl (Mimar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Dr. Sertaç Erten (Şehir Plancısı)
Dr. Öğretim Üyesi Beyza Şat Güngör (Peyzaj Mimarı, Özyeğin Üniversitesi)
Doç. Dr. Ahmet Zeki Turan (Endüstri Ürünleri Tasarımcısı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Yedek Jüri Üyeleri
Prof. Dr. Gülname Turan (Endüstri Ürünleri Tasarımcısı, İstanbul Teknik Üniversitesi)
Arzu Nuhoğlu (Peyzaj Mimarı)
Doç. Dr. Ebru Firidin Özgür (Şehir Plancısı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Tolga Sayın (Mimar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Raportörler
Cevriye Bağdatlı (Uzman, İSO Kurumsal İletişim)
Özgür Esra Kahveci (Mimar, İstanbul Teknik Üniversitesi)

YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER

Yarışma Şartnamesi:
Yarışmanın internet sitesinden (www.iso.org.tr/odakule-pasaj-yarismasi) yarışma şartnamesi ücretsiz olarak indirilip, gerekli tüm bilgiler temin edilebilir.

Yarışma Alanına İlişkin Bilgi ve Belgeler:
• 1/1000 ölçekli halihazır plan (dwg)
• Odakule Binası’na ait çizimler (pdf ve dwg)
• Fotoğraflar (jpg)

YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

Yarışmacılar, önerilerini çizim, maket ve rapor olarak sunacaklardır. Asgari istenenler aşağıda listelenmiştir. Yarışmacılar pafta ve raporlarını kağıt baskı olarak, ilaveten ayrı bir zarf içinde300 dpi çözünürlükte pdf formatında CD, DVD ya da taşınabilir bellek ile teslim edeceklerdir.

Çizimler:
Aşağıda belirtilen çizimlerin yer aldığı A1 boyutunda paftalar dışarıdan görülmeyecek bir biçimde paketlenecek, paketin sağ üst köşesine rumuz, paketin ortasına gelecek şekilde, “İstanbul Sanayi Odası Odakule Pasajı Ulusal Tasarım Yarışması” ibaresi bilgisayar çıktısı olarak yazılacaktır. Paketin içerisinde hiçbir şekilde kimlik bilgisi yer almayacaktır.

• Şema ve krokiler:
Tasarımın kavramsal yaklaşımını, temel bileşenlerini ve çevresel ilişkilerini anlatanserbest ölçekli çizimler.

• Plan, kesit ve görünüşler:
- 1/100 ölçekli plan, kesit ve görünüşler,
- Tasarımın ana karakterini ifade edecek 1/20 ölçekli plan, kesit ve görünüş şeklinde kısmi ilkesel detay ve ek olarak tercih edilen diğer uygun ölçeklerde detaylar.

• Perspektifler:
Tasarımı ifade edecek 3 boyutlu anlatımlar.

• Özet Rapor:
Tasarımı özetleyecek nitelikte A1 pafta üzerinde ve en fazla 500 kelime uzunluğunda olmalıdır.

Çizim ve sunumlarda aşağıdaki esaslar uygulanacaktır:
• Her türlü çizim tekniği ve renk serbesttir.
• Çizimler her ölçeğin gerektirdiği ayrıntıda hazırlanacaktır.
• Çizimler A1 boyutunda en çok 6 adet paftada teslim edilecektir.
• Paftaların yatay kullanılması zorunludur.
• Her A1 paftanın sağ üst köşesine rumuz yazılacaktır.
• Sergileme kolaylığı açısından paftalar fotoblok veya benzeri sert altlık malzemeyeyapıştırılmış olarak teslim edilecektir.
• Tüm paftaların sağ alt köşesinde paftanın asma şeması yer alacaktır.
• Paftalar ayrıca A3 boyutuna küçültülerekteslim edilecektir.

Maket:
Maket 1/200 ölçeğinde hazırlanacaktır. Malzeme kullanımı, yapım tekniği ve renk seçimi serbesttir. Maket sınırı, Yarışma Alanına İlişkin Bilgi ve Belgeler içerisinde verilmiştir. Buna ek olarak, isteyen yarışmacılar alt ölçeklerde detay maket ve/veya animasyon şeklinde hazırlanmış dijital sunum dosyası teslim edebilirler.

Rapor:
Rapor, genel tasarım ilkelerini ve konuyla ilişkili kavramsal, anlamsal, tarihsel yaklaşımları açıklar nitelikte ve en fazla 2000 kelime uzunluğunda olmalıdır. Rapor, A4 formatında ve içerisinde hiçbir şekilde kimlik bilgisine yer verilmedenbilgisayar çıktısı olarak teslim edilecektir.

YER GÖRME
Yer görme mecburiyeti yoktur. Ancak jüri yerin görülmesini tavsiye etmektedir.

SORU SORMA VE YANITLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR
Yarışmacılar sorularını en geç yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar, resmi yazışma e-posta adresine göndereceklerdir. Soruların yanıtları yarışma takviminde belirtilen tarihte yarışma web adresinde yayınlanacaktır.

• Sorular, 14 Aralık 2018 tarihine kadar İstanbul Sanayi Odası Odakule Pasajı Ulusal Tasarım YarışmasıRaportörlüğü”ne hitaben odakuleyarisma@iso.org.tr adresine elektronik posta ile gönderilecektir.

• Yarışmacılar tüm sorularını bilgisayarla yazılmış olarak ileteceklerdir.

• Her soru için ilgili olduğu şartname madde numarası belirtilecektir.

YARIŞMACILARIN UYMAKLA ZORUNLU OLDUĞU ESASLAR

Aşağıda belirtilen hususlara uymayan eserler, jüri kararı ile tutanağa geçirilmek şartıyla yarışmadan çıkarılır:
• Kimlik zarfı veya zarfın içinde yer alması gereken belgeleri bulunmayanlar.
• Yarışma şartnamesinin “Yarışmaya Katılım Koşulları" maddesine uymayanlar.
• Teslim edilen materyalin herhangi bir yerinde yarışmacının kimliğini belli eden işaret bulunan eserler.
• Son teslim tarihi ve saatinden geç teslim edilen eserler.

KİMLİK ZARFI

Yarışmacılar, tasarımların teslim edildiği ambalajın içinde,eserleri ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde yazıcı ile“İstanbul Sanayi Odası Odakule Pasajı Ulusal Tasarım Yarışması Kimlik Zarfı” ibaresi yazılı kapalı bir zarf içerisinde www.iso.org.tr/odakule-pasaj-yarismasi adresinden indirdikleri yarışma koşullarını aynen kabul ettiklerini belirten imzalı katılım belgesini teslim edeceklerdir.

Yarışmaya katılan eser sahiplerinden ödül ve mansiyon kazananların zarfları, jüri değerlendirmelerinin bitiminde tutanağa geçirilerek açılacaktır. Yarışmaya katılan eser sahiplerinden, ödül ve mansiyon kazanamadıkları halde kimliklerinin açıklanmasını isteyenler, kimlik zarfının üzerine yazıcı ile yazılmış“açılabilir” kaydını koyabilirler. Bu kaydı taşıyan zarflar bir tutanakla jüri tarafından açılır ve kimlikleri açıklanır.

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın İlanı: 12 Kasım 2018
Soruların İletilmesi için Son Tarih: 14 Aralık 2018
Soruların Yanıtlarının İlanı: 18 Aralık 2018
Tasarımların Teslim Tarihi ve Saati: 12 Şubat 2019 saat 17:00'ye kadar (Kargo ile gönderilen tasarımlar için 14 Şubat 2019 saat 17:00)
Jüri Değerlendirmesi Başlangıcı: 22 Şubat 2019
Sonuçların İlanı: 26 Şubat 2019

TASARIMLARIN TESLİM YERİ VE ŞARTLARI

Tasarımlar ve ekleri 12 Şubat 2019günü saat 17.00’a kadar İstanbul Sanayi Odası, Odakule Meşrutiyet Cad. No:63 Beyoğlu/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi,PTT, APS veya özel kargo ile adrese teslim olarak gönderilebilir. Bu şekilde gönderilen tasarımların PTT, APS veya kargo makbuzu (tasarımın teslim tarihi ve saatinden önce postaya ya da kargoya verildiğini gösteren belge) taranıp e-postaile yarışma raportörlüğüne gönderilecektir.

PTT, APS, özel kargo ile teslim tarihinden itibaren 2 iş günü içerisinde (14 Şubat 2019 günü saat 17.00’a kadar) belirtilen adrese ulaşmayan tasarımlardeğerlendirmeye alınmayacaktır. Kargoda oluşabilecek hasar ya da kayıplardan İstanbul Sanayi Odası sorumlu değildir.

TASARIMLARIN SERGİLENME YERİ VE ZAMANI

Sergilenme yeri ve tarihi sonuçların ilan edildiği metinde duyurulacaktır.

TASARIMLARIN GERİ VERİLME ŞEKLİ

Ödül ve mansiyon kazanan tasarımlar İstanbul Sanayi Odası’na ait olacaktır. Ödül ve mansiyon grubu dışında kalan tasarımlar, kolokyum ve sergi bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde web sitesinde belirtilecek adresten elden alınabilecektir. Bu süre zarfında geri alınmayan eserler için İstanbul Sanayi Odası sorumluluk kabul etmeyecektir.

HAK VE SORUMLULUKLAR

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile belirlenen haklar saklı kalmak koşulu ile yarışmaya teslim edilen tüm tasarımların tanıtım ve yayım hakları yarışmayı düzenleyen kuruluş olan İstanbul Sanayi Odası’naait olacaktır. Şartname eki katılım belgesini doldurarak yarışmaya katılan tüm eser sahipleri bu hükmü kabul etmiş sayılır.

İstanbul Sanayi Odası,yarışmacıların tasarımlarını ayrıca yayınlamalarına müdahale edemez.

RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI

Tüm yarışma teslim dokümanları ve maketler dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde ambalajlanarak yarışma raportörlüğüne teslim edilecektir. Tüm paftaların, kimlik zarfının, maketin ve ambalajların sağ üst köşesinde, beş (5) rakamlı (1×4 cm ebadında) rumuz yer alacaktır. Rumuzda kullanılan rakamlar tekrarlı ve sıralı olmamalıdır.Ayrıca dijital dosyaların teslim edileceği CD, DVD ve/veya USB belleğin üzerinde ve içerdiği dosya adlarında da (Örnek: xxxxx_1; xxxxx_2 gibi) rumuz bulunmalıdır. A4 formatında teslim edilecek raporun ise sadece KAPAK sayfasında rumuz yer alacak, diğer sayfalara rumuz yazılmayacaktır.

YARIŞMA SONUÇLARININ İLANI

Yarışma sonuçları, jürinin değerlendirme çalışmalarının bitiminde, İstanbul Sanayi Odası tarafından 26 Şubat 2019 günü www.iso.org.tr/odakule-pasaj-yarismasi internet sayfasında ilan edilecektir.

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

Ödüller
1. Ödül: 50.000 TL
2. Ödül: 35.000 TL
3. Ödül: 20.000 TL

Mansiyonlar
1. Mansiyon: 10.000 TL
2. Mansiyon: 10.000 TL
3. Mansiyon: 10.000 TL
4. Mansiyon: 10.000 TL
5. Mansiyon: 10.000 TL

Yarışmacılara ödenecek ödül ve mansiyon bedelleri, yarışma sonucunun duyurulmasını izleyen otuz (30) gün içinde, yarışmacılara ya da yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre net olarak ödenir.

KOLOKYUMUN YERİ

Kolokyumun yeri ve tarihi sonuçların ilan edildiği metinde duyurulacaktır.

ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Doğabilecek anlaşmazlıklar öncelikle jüri hakemliğinde, anlaşma sağlanamaması halinde arabuluculuk vasıtasıyla İstanbul Sanayi Odası Arabuluculuk Merkezinde çözümlenecektir. Bu aşamada da uzlaşma sağlanamaması halinde, doğabilecek tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜNÜ KAZANANA UYGULAMA İŞİNİN VERİLME ESASLARI

İstanbul Sanayi Odası, birinci seçilen tasarımı uygulamayı hedeflemektedir. Düzenlenen bu yarışma ile yarışma alanında yapılacak uygulamaya yönelik temel fikir, kavram ve yaklaşımın belirleneceği, uygulamaya yönelik proje çalışmalarına hazırlık yapılacağı öngörülmektedir. Yarışmayı kazanan ekip uygulamaya yönelik her türlü yasal ve yönetsel proje, dokümantasyon ve diğer istenilen belgelerin hazırlanmasını sağlamakla yükümlüdür.

İstanbul Sanayi Odası ödül alan tasarımları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla, müellifleri ile görüşerek ve anlaşarak kullanabilir.

http://www.yapi.com.tr/yarismalar/odakule-pasaji-ulusal-tasarim-yarismasi_168644.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!