Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU ATLAS1 YAPI ATLAS1 YAPI

Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü, 383 ve 058 kod'lu B Tipi Tali Orman Yolu Yeni Yol Yapımı, 042 , 104, 124 kod'lu B Tipi Tali Orman Yolu Büyük Onarım Yapım İşi

Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü
İHALE TARİHİ: 14 Nisan 2016 14:00
İHALE MAKAMI: Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü
İŞİN YAPILACAĞI YER : Muğla
İHALE KAYNAĞI yapi.com.tr

ethiye Orman İşletme Müdürlüğü, 383 ve 058 kod'lu B Tipi Tali Orman Yolu Yeni Yol Yapımı, 042 , 104, 124 kod'lu B Tipi Tali Orman Yolu Büyük Onarım Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler şöyle;

İhale Kayıt Numarası:2016/108758

1-İdarenin

a) Adresi:Tuzla Mah. İnönü Bulvarı 01 48300 Fethiye/Muğla
b) Telefon ve faks numarası:2526141086 - 2526144955
c) Elektronik Posta Adresi:
ç) İhale dokümanının görülebileceği:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin


a) Niteliği, türü ve miktarı:Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü B tipi tali orman yollarında; 383 ve 058 kod no'lu yollardaki yeni yol toplamı: 4+185 Km., 042, 104, ve 124 kod no'lu yollardaki büyük onarım toplamı: 5+257 Km. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü, Göcek Orman İşletme Şefliği 383 kod no'lu Asfalt-Kirişlitepe ve Üzümlü Orman İşletme Şefliği 058 kod no'lu Taşlıbacak Tepe - Arpacık , Üzümlü Orman İşletme Şefliği 042 kod no’lu Koruyayla – Kuzu Pınarı, Güneydağ Orman İşletme Şefliği 104 kod no’lu Belenkavak – Karagedik, Güneydağ Orman İşletme Şefliği 124 kod no’lu Bağlalı – Çengeldere B tipi tali orman yolları.
c) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi:Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

3- İhalenin


a) Yapılacağı yer:Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü Tuzla Mahallesi İnönü Bulvarı No:1 48300 Fethiye - Muğla
b) Tarihi ve saati:14.04.2016 - 14:00

4.
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan A/ V Grubu işler benzer işler olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Orman Mühendisliği'dir.

5.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.
İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü 212 nolu oda Tuzla Mah. İnönü Bulvarı No :1 48300 Fethiye/ Muğla adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.
Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü idare binası 2. kat 212 no'lu oda. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.
İstekliler tekliflerini, A- Fethiye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Üzümlü Orman İşletme Şefliği 042 kod no’lu Koruyayla – Kuzu Pınarı “ B “ tipi tali orman yolu. (2 + 131 Km) B- Fethiye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Güneydağ Orman İşletme Şefliği 104 kod no’lu Belenkavak – Karagedik “ B “ tipi tali orman yolu. ( 1+ 190 Km.) C- Fethiye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Güneydağ Orman İşletme Şefliği 124 kod no’lu Bağlalı – Çengeldere “ B “ tipi tali orman yolu. ( 1+ 936 Km.) olmak üzere 3 adet yolda Toplam 5 +257 Km. büyük onarım inşaatı yapımı. ihale dokümanında belirtilen iş kısımları için, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. A- Fethiye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Göcek Orman İşletme Şefliği 383 kod no’lu Asfalt - Kirişlitepe “ B “ tipi tali orman yolu. (3 + 098 Km.) B- Fethiye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Üzümlü Orman İşletme Şefliği 058 kod no’lu Taşlıbacak Tepe – Arpacık “ B “ tipi tali orman yolu. (1+ 087 Km.) olmak üzere 2 adet yolda toplam 4+185 Km. yeni yol (tesviye işlemi) yapımı. iş kalemleri için ise, teklif birim fiyat şeklinde verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle karma sözleşme imzalanacaktır.

10.
İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12.
Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.
Diğer hususlar:İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20 İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

http://www.yapi.com.tr/haberler/fethiye-orman-isletme-mudurlugu-383-ve-058-kodlu-b-tipi-tali-orman-yolu-yeni-yol-yapimi-042-104-124-kodlu-b-tipi-tali-orman-yolu-buyuk-onarim-yapim-isi_39639.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!