Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU ATLAS1 YAPI ATLAS1 YAPI

Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eğitim Fakültesi Derslikler Tadilatı İşi

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Kastamonu Üniversitesi
İHALE TARİHİ: 18 Ekim 2016 10:00
İHALE MAKAMI: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Kastamonu Üniversitesi
İŞİN YAPILACAĞI YER : Kastamonu
İHALE KAYNAĞI yapı.com.tr

üzel Sanatlar Fakültesi ve Eğitim Fakültesi Derslikler Tadilatı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler şöyle:

İhale Kayıt Numarası: 2016/400057

1-İdarenin
a) Adresi: Kuzeykent Mah. Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent kampüsü genel sekreterlik binasi 37100 Kastamonu Merkez/Kastamonu
b) Telefon ve faks numarası: 3662801523 - 3662801395
c) Elektronik Posta Adresi:
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı: Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eğitim Fakültesi Derslik Tadilatı İşi 29 Adet İş Kalemi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: Kastamonu
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Kuzeykent Mah. Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü Rektörlük Binası
b) Tarihi ve saati: 18.10.2016 - 10:00

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 11.06.2011 tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği" Nde Yer Alan B/III Grubu İşler Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir Ve B/Iıı Grubu İşlerler Ait Bakım Ve Onarım (İkmal) İşleride Kabul Edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği Veya Mimarlık

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kuzeykent Mah. Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü Rektörlük Binasi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kuzeykent Mah. Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü Rektörlük Binasi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

http://www.yapi.com.tr/haberler/guzel-sanatlar-fakultesi-ve-egitim-fakultesi-derslikler-tadilati-isi-_40127.html

Read Comment Section
2 Yorum Yorum Yaz
  • SAYIN ÖZGEN KESKİN BEY LÜTFEN ÖZELLİKLE SİZ OKUYUN LÜTFEN: kaçak yapılar yıkılıyor yıkılmasına bir taraftan da gözyumulmakta. yıldırım / arabayatağı bölgesi %50 kaçak ve halen kaçak inşaatlar yapılmaya ve yetkililerce göz yumulmaya devam ediliyor. örnek yıldırım/arabayatağı bölgesi kurşun sk. girişinde sol tarafta 5 katlı yeni bina yapıldı ve tahminimce 1-2 ay içinde oturulmaya başlanılacak. 1. katta belediye farketmedi, 2-3. katta da farketmedi, 4 ve 5.katlar ki bunu görmemek bence kaçak yapı değil, kaçak yapılara yerel seçim öncesi göz yumulmasından başka birşey değil. ben istanbulda oturuyorum ve bu binanın yapıldığı yeri satın alacaktım, fakat yerine gittim ve 5 katlı binayla karşılaştım. ÖZGEN KESKİN BEY de kaçak yapılarla mücadeleye devam etsin. ben yakında ulusal gazetede bunu yayımlayacağım. YANITLA
  • kaçak yapıyı değil, fakiri yıkıyorsunuz.. YANITLA
2 yorumdan 2 tanesi gösteriliyor. 
Yorumunuzu ekleyin
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!